Keskusta: Hallituksella olisi halutessaan mahdollisuus edistää pieni- ja keskituloisten oikeusavun saamismahdollisuuksia

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190721#Pidp446308288

Bravo! Keskustan lakivaliokuntaryhmäeriävällä mielipiteellä 8.11.2023;on nyt liikkeellä hyvin tärkeässä yhteiskunnan jäsenten välistä yhdenvertaisuutta edistävässä asiassa:

– – Keskituloinen ei ole välttämättä tulojensa perusteella oikeutettu oikeusapuun, mikäli puolisoiden yhteenlasketut nettotulot asumis- ja tiettyjen muiden menojen jälkeen ylittävät 2 400 euroa. Vastaava summa yhden aikuisen talouden osalta on 1 300 euroa. – –

Ks. Valiokunnan lausunto LaVL 14/2023 vp HE 41/2023 vp VNS 1/2023 vp Lakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027

– – Oikeusavun saatavuutta on parannettava

Valiokunta kiinnittää lausunnossaan perustellusti huomiota oikeusavun saatavuuden ongelmiin. Käytännössä pieni- ja keskituloisilla on yhä enemmän hankaluuksia saada oikeudellista asiantuntemusta vaativia asioitaan hoidetuksi. Keskituloinen ei ole välttämättä tulojensa perusteella oikeutettu oikeusapuun, mikäli puolisoiden yhteenlasketut nettotulot asumis- ja tiettyjen muiden menojen jälkeen ylittävät 2 400 euroa. Vastaava summa yhden aikuisen talouden osalta on 1 300 euroa. Oikeusturvavakuutus kattaa usein vain henkilön omat oikeudenkäyntikulut ja nämäkin vain tiettyyn rajaan asti. Nostimme asian esille ensi vuoden talousarvion lähetekeskustelussa. Emme ole tyytyväisiä oikeusministerin antamaan vastaukseen, jossa hän vyörytti vastuuta edelliselle hallitukselle. 

Hallituksella olisi halutessaan mahdollisuus edistää pieni- ja keskituloisten oikeusavun saamismahdollisuuksia esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä: 

  • säädetään riita-asioiden oikeudenkäyntikuluihin avustajan palkkion osalta enimmäistaksat samalla tavalla kuin riidattomissa velkomusasioissa, eli niin sanotuissa summaarisissa asioissa. Taksa voisi olla sidoksissa asian intressiin, eli esimerkiksi vaaditun velan, vahingonkorvauksen tai hinnanalennuksen määrään. Tämä voisi mahdollistaa myös uusien oikeusturvavakuutustuotteiden syntymisen. 

  • merkittävän osan oikeudenkäyntikuluista muodostaa palkkioon lisättävä 24 %:n arvonlisävero. Yksi vaihtoehto oikeudenkäyntikulujen suitsemiseksi voisi olla asianajotoiminnan vapauttaminen arvonlisäverovelvollisuudesta sikäli kuin kyse on yksityisen henkilön asian ajamisesta tuomioistuimessa.  

  • myös niin sanotun tuomioistuinsovittelun sekä tuomareiden koulutuksen ja ammattitaidon edistäminen sekä näihin seikkoihin panostaminen olisivat omalta osaltaan omiaan edistämään oikeusturvan toteutumista. 

  • yhtenä keinona parantaa keskituloisten oikeusturvaa, on syytä selvittää myös oikeusavun saamisen perusteena olevien tulorajojen korottamista. – –

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu