KHO:2023:37. Potilaskertomusta ei saa kirjoittaa uudelleen eikä alkuperäistä sivua korvata valokopiolla tai muulla vastaavalla tavalla.

 

Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia (Perustuslaki 2,3 §).

Miksi niin vahvasti potilaan perusoikeuksista ja niiden perusteista, kuten esim. potilasasiakirjamerkinnöistä ja niiden laadinnasta, säädetään vain Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella potilasasiakirjoista (94/2022) eikä lailla – kuten perustuslaki määrää?

Miksi KHO antaa sellaisia vuosikirjapäätöksiä, että se ikään kuin jo ennakolta määrää kyseistä oikeustapausta laajemmin ko. asiassa kuin mitä olisi siinä tilanteessa edes tarpeen? Vrt. KHO:2019:155. Tuomioistuinten omaa (esim. esteellistä) lainkäyttötoimintaa koskeva Yhdenvertaisuuslain 18 §:n muutos astuu voimaan vasta 1.6.2023.

Miksi nyt 27.4.2023 annetulla KHO:2023:37 -vuosikirjapäätöksellä ikään kuin oikeutetaan viranomaista jälkeenpäin ”uudelleen kirjoittamaan” alkuperäinen potilasasiakirjamerkintä tai -tallennus myöhemmin annettavan, potilasta ehkä jo aikaisemmin hoitaneen lääkärin antaman, KHO:2023:37 -vuosikirjapäätöksen mukaisen ”lausunnon” muodossa? Milloin tulee kyseeseen lausunnon antavan lääkärin oma esteellisyys ja velvollisuus jäävätä itsensä esim. hoitovirhetilanteissa – tai esim. laittomassa hoitotoiminnassa, joka ei täytä hoitotoiminnalle/-laitokselle asetettuja lupa-, rekisteröinti- tai muita lainvaatimia edellytyksiä ja määräyksiä?


Ks. alla (Finlex.fi):

8 § Potilasasiakirjamerkintöjen määräajat ja eräiden asiakirjojen toimittaminen

Potilasasiakirjamerkinnät tulee tehdä viivytyksettä. Merkinnät tulee tehdä viimeistään viiden vuorokauden kuluessa siitä, kun potilas poistuu vastaanotolta taikka palvelutapahtuma muutoin päättyy.

Lähetteet tulee laatia ja toimittaa jatkohoitopaikkaan viipymättä. Lähete tulee myös kiireettömässä tapauksessa lähettää jatkohoitopaikkaan viiden vuorokauden kuluessa siitä, kun sen tekemisen tarve on todettu.

Yhteenveto potilaalle annetusta hoidosta jatkohoito-ohjeineen tulee toimittaa potilaalle sekä jatkohoitopaikkaan tai muuhun paikkaan, josta on potilaan kanssa sovittu, potilaan suostumuksen mukaisesti ja viipymättä. Yhteenveto tulee myös kiireettömässä tapauksessa lähettää viiden vuorokauden kuluessa hoidon päättymisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 6 §:n 1 momentissa säädettyyn valtakunnalliseen arkistointipalveluun liittyneen terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön on muodostettava merkinnöistä sähköiset potilasasiakirjat ja tallennettava ne arkistointipalveluun sen määräajan kuluessa, jossa asiakirjan merkinnät on laadittava.

Tässä pykälässä säädetyistä määräajoista voidaan poiketa vain erityisestä syystä.

9 § Potilaskertomus

Terveydenhuollon toimintayksikön ja itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee pitää jokaisesta potilaastaan jatkuvaan muotoon laadittua aikajärjestyksessä etenevää potilaskertomusta.

Potilaskertomusta tai sen osia ei saa kirjoittaa uudelleen eikä alkuperäistä sivua korvata valokopiolla tai muulla vastaavalla tavalla.

13 § Riskeistä, hoidon haitallisista vaikutuksista ja epäillyistä vahingoista tehtävät merkinnät

Potilaskertomukseen tulee tehdä merkinnät tiedossa olevasta potilaan lääkeaineallergiasta, materiaaliallergiasta, yliherkkyydestä sekä muista vastaavista hoidossa huomioon otettavista seikoista.

Työntekijälle työstä aiheutuvia terveysvaaroja koskevat tiedot tulee merkitä tai liittää häntä koskeviin työterveyshuollon potilasasiakirjoihin.

Potilaskertomukseen tulee merkitä tiedot todetuista tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden haitallisista vaikutuksista ja hoidon tehottomuudesta.

Epäillyistä potilas-, laite- ja lääkevahingoista tulee tehdä potilaskertomukseen yksityiskohtaiset merkinnät, joista käy ilmi kuvaus vahingosta, selvitys hoidossa mukana olleista terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä laite- ja lääkevahinkojen osalta kuvaus vahingon epäillystä syystä. Lääkkeiden ja laitteiden tunnistetiedot tulee merkitä yksilöidysti. Merkinnät tulee tehdä välittömästi sen jälkeen, kun vahinkoepäily on syntynyt.”

Lähde

Ks. lakitekstin lopusta myös potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilytysajoista ym. 94/2022 Liite.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen hallinnassa ja käsittelyssä sovelletaan seuraavia lakeja, asetuksia ja ohjeita. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta. Sitä täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä.

Kuntaliitto.fi: Viranomaisella ei saa olla toiminnassaan vääriä vaikuttimia eikä harkintavaltaa saa käyttää väärin.  Suhteellisuusperiaate, joka velvoittaa esim. terveysvalvonnassa mitoittamaan keinot niin, ettei kenenkään oikeuksia tai etuja rajoiteta enempää kuin haitan tai vaaran poistaminen edellyttää.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu