KHO:2023:70 Merkitystä ei ollut, että tieto uudesta susireviiristä oli julkaistu viranomaistietona vasta kaavan hyväksymisen jälkeen.

 

Kuntatekniikka 22.8.2023 (Jouni Lampinen): Kaavoittaja sai sähköpostin susihavainnoista lausuntoajan jälkeen Utajärvellä ja se oli ratkaiseva asia, kun kunnan päätös kaatui oikeudessa.

(Kuva: clip art)

Tuoreen 3.7.2023 annetun KHO:2023:70-vuosikirjapäätöksen mukaan”Yleiskaavan laatijan olisi siten tullut ennen yleiskaavan hyväksymistä ryhtyä tarpeellisiin lisäselvityksiin sen varmistamiseksi, että asiassa on mahdollista luotettavasti arvioida, onko kaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden toteuttaminen sovitettavissa yhteen luonnonarvojen vaalimista koskevan yleiskaavan sisältövaatimuksen kanssa ja aiheutuuko kaavan hyväksymisestä luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kiellettyjä vaikutuksia.Osayleiskaava ei näin ollen ole perustunut maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin.” 

Ks. alla KHO:2023:70-vuosikirjapäätös:

– – ”Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

(33) Korkein hallinto-oikeus toteaa oikeudellisen tarkastelun lähtökohtana olevan, että kaavaratkaisun luontoselvitysten riittävyys ratkaistaan kaavan hyväksymishetken perusteella.

(34) Nyt ratkaistavana olevassa asiassa Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueella esiintyvistä suurpedoista ja susihavainnoista oli ilmoitettu kaavahanketta edeltäneessä YVA-menettelyssä vuonna 2016 ja tämän jälkeen yleiskaavaehdotuksesta annetuissa mielipiteissä vuonna 2020. Kunnalle on lisäksi välittömästi yleiskaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen toimitettu syyskuussa 2020 paikallisen riistanhoitoyhdistyksen antamat tiedot kaava-alueella vuosina 2019 ja 2020 tehdyistä susihavainnoista. Näitä havaintotietoja vastaavia tietoja on sittemmin kirjattu riistahallinnon suurpetojen seurantajärjestelmään eli Tassu-järjestelmään ja maaliskuussa 2021 julkaistuun Luonnonvarakeskuksen edellä mainittuun raporttiin. Raportin mukaan Tassu-havaintoihin perustuva uusi Kemilän perhelaumareviiri sijoittuu osayleiskaavan alueelle.

(35) Korkein hallinto-oikeus toteaa, että kaavoittajalle on yleiskaavan valmisteluvaiheessa ennen kaavan hyväksymistä toimitettu paikalliselta riistanhoitoyhdistykseltä saatuja tietoja lukuisista tuoreista susihavainnoista kaava-alueelta. Suomessa käytössä oleva Luonnonvarakeskuksen ylläpitämä susikannan Tassu-seurantajärjestelmä perustuu riistanhoitoyhdistyksen esityksestä hyväksyttyjen suurpetoyhdyshenkilöiden tarkastamiin havaintotietoihin. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että kaavan laatijalle on ennen kaavan hyväksymistä esitetty riittävän luotettavia havaintotietoja susien esiintymisestä kaava-alueella. Kyse on ollut suuresta määrästä laumahavaintoja, eikä yksittäisistä susihavainnoista. Näissä oloissa merkitystä ei ole sillä, että tieto uudesta susireviiristä oli julkaistu viranomaistietona vasta kaavan hyväksymisajankohdan jälkeen.” – –

  • Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Eija Siitari, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Satu Sundberg.” (tummennukset omia)

KIITOS KHO! 🙂

Nyt saimme vihdoinkin KHO:lta merkittävän ennakkopäätöksen, jolla on todellista merkitystä kuntalaisten, alueen yrittäjien ja kaikkien asianosaisten kuulemiseksi kaikissa kaava- ja hankevalmisteluissa.

Näin toteutetaan myös Århusin yleissopimuksen kirjainta ja henkeä, jossa ns. ’suurta yleisöä’ ja ’yleisöä, jota asia koskee’ tulee kuulla hankkeiden varhaisessa vaiheessa. Huom. kaavakin on usein hankkeistettu ns. hanke ja saa valtion tukia yhteisistä verovaroistamme. Ja jatkossa yhä enemmän ns. vihreän siirtymän tukia, joten kuulemisten puolueettomuus kaavojen ja hankkeiden valmistelussa tulee korostumaan.

Århusin sopimuksen ja YVA-/SEA-lain sääntelyn mukaan kaikkia asianosaisia tulee kuulla kun hankeen/kaavan (sijainti-)vaihtoehdot ovat aidosti auki ja myös 0-vaihtoehtokin on mukana vaihtoehdoissa eli että kaavaa tai hanketta ei suunnitellussa muodossa tulla lainkaan toteuttamaan.

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu