KHO:2024:47 mukaan Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen Pälkäneellä sijaitsevalle hankeosalle ei voitu myöntää lupaa

Otsikon tilannetta voi monin osin verrata tulevaan Jyväskylän keskustassa sijaitsevaan Tourujokikunnostukseen, jossa ei ole tehty YVA- ja SOVA-menettelyä, useista YVA-vaatimuksista ja aloitteista huolimatta.. (vrt. KESELY/1998/2017). Kuvassa Jyväskylän Tuomiojärvi ja Natura-lintuvedet).

Pian aloitettavan Tourujokikunnostuksen ympäristövaikutusten arviointeja, esim. Tuomiojärven Natura-lintuvesille, Eerolan- ja Rautpohjanlahdille, ei ole tehty. Vedenvirtaamia ja uuden pohjapadon vaikutuksia ei ole mallinnettu mm. Tuomiojärven ja Löylyjoensuunlahden kohdalla eikä vedenvirtaamia ja muita ympäristövaikutuksia ole arvioitu Taulumäen pohjavesialueelle eikä kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan merkittävälle, Puistokadun kupeessa sijaitsevalle, Vanhalle hautausmaalle (RKY-alue) eikä läheiselle 3,1, ha:n suuruiselle luonnonsuojelualueelle..

Tulvariskejä ja -suojelua ei ole myöskään Tourujokikunnostuksessa tuoreesti arvioitu ja tehdyt ympäristövaikutusten arvioinnit ja luontoselvitykset Tourujokivarresta ovat vuosilta 2011 – 2013 (Tourujoen luontoselvitykset; Elina Lehtinen).

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat myös Tourujokikunnostukseen tuoreilla tiedoilla päivittämättä..

Pohjavesien saastuminen, ilmaston muutoksen tuoma tulvariski 

Presidentti Sauli Niinistön arvostettavaa tuoretta ajatusta lainaten, valtion tulee nyt huolehtia myös vesiperinnön suojelusta ja kansalaisten asumisturvallisuudesta, ”ulkoisena turvallisuutena”.

Ks. KHO: Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen hakemus vesitalousluvasta oli hylättävä

Lähde: www.sttinfo.fi/tiedote/70129382

Tästä pääset em. tänään 28.3.2024 annettuun KHO:2024:47 -vuosikirjapäätökseen

  • Vesitalousasia – Tekopohjavesihanke – Asian ratkaiseminen alueellisesti kahdella eri päätöksellä – Lupaharkinnan jakaminen eri päätöksiin – Intressivertailu – Luontovaikutukset – Pohjavesivaikutusten arviointi mallinnuksella – Mallinnuksen puutteellisuus

– – (137) Korkein hallinto-oikeus katsoo edellä sanotuin perustein, että tuotantoaluetta TUA3 varten laaditun pohjavesimallin soveltamisessa on sellaisia puutteita, joiden vuoksi mallin tuottamia tuloksia ei voida pitää luotettavina toiminnasta aiheutuvien pohjavesivaikutusten arvioimiseksi. Pohjavesimallia olisi tullut tarkentaa ja sen toimivuutta varmentaa täydentävin toimenpitein ainakin siten kuin muutettuun hakemukseen liitetyssä loppuraportissa ja siinä mainitussa Suomen ympäristökeskuksen ympäristöoppaassa 121/2005 on esitetty.

(138) Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen perusteella tehdyssä arvioinnissa ei saa olla aukkoja, ja siinä pitää olla täydellisiä, täsmällisiä ja lopullisia toteamuksia ja päätelmiä, joilla voidaan hälventää kaikenlainen perusteltu tieteellinen epäilys asianomaisella suojelualueella suunniteltujen töiden vaikutuksista (ks. C-441/17, komissio v. Puola, kohta 114, tuomio C-258/11, Sweetman ym., kohta 44 ja yhdistetyt asiat C-387/15 ja C-388/15, Orleans ym., kohta 50). (tekstin tummennus oma)

(139) Korkein hallinto-oikeus katsoo edellä sanotuin perustein, ettei tuotantoalueella TUA3 harjoitettavan toiminnan vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen pohjavesioloihin ja sen myötä alueen suojeltaviin luonnonarvoihin ole selvitetty luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin ja unionin tuomioistuimen edellä mainitun vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti siten, että kaikenlainen perusteltu tieteellinen epäilys toiminnan merkittävästi heikentävistä vaikutuksista Keiniänrannan Natura-alueen luontoarvoihin voitaisiin asiassa hälventää. Tekopohjavesihankkeelle ei tämän vuoksi voida myöntää vesilain mukaista lupaa tuotantoalueen TUA3 osalta.” – –

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu