Kiitos Eric Hällströmille: ”Aso-asukkaita ei saa säätää vuokralaisiksi” – adressista. Aso-asukas, vastaathan kyselyyn!

 

”Miten meille aso-asukkaille mahtaa käydä?..” (kuvituskuva)

Ks. ”Torju Aso-asukkaiden vuokralaistamista vastaamalla kyselyyn”

2024-06-20 14:57:32

”Hyvä Aso-asukkaiden vuokralaistamista vastustavan adressin allekirjoittaja

Kaksi aso-yhtiötä ( Asuntosäätiö ja TA ) saivat ARA:lta anomaansa rahaa tehdäkseen asukaskyselyn, jota jaetaan myös muiden yhtiöiden asukkaille. Vastausten keruusta ja raportoinnista vastaa teknisesti Owal Group Oy, mutta em. aso-yhtiöt ovat asettaneet kysymykset ja vaikuttavat ratkaisevasti myös siihen keille kaikille jakavat vastaamislinkin tai tiedon siitä mistä linkin löytää. Tällainen otantamenettely voi pahasti vääristää kyselyn tuloksia. Siitä syystä on erittäin tärkeää, että mahdollisimman monet asukkaat vastaavat, jolloin otantavirheiden vaikutus pienenee. Tämän takia lähestyn nyt sinua ja pyydän, että vastaisit kyseiseen, alla olevasta linkistä avautuvaan, kyselyyn, jonka tuloksia yhtiöt koittavat käyttää  mm. aso-asukkaiden vuokralaistamista tarkoittavan lakihankkeen vauhdittamiseen.     Tutkijana ja asukkaita puolustavana aso-veteraanina katson velvollisuudekseni varoittaa vastaajia kyselyyn kätkeytyvistä ansoista, joilla yhtiöt koittavat saada varmistettua haluamansa tulokset jatkaakseen peitetysti asukkaiden vuokralaistamista. Tässä vain muutamia esimerkkejä:

Kohdan 13 väittämässä ”Asuntoni käyttövastike on kohtuullinen”  suunnataan vastaajan katse vain kuukausitasolle, jolloin vertailukohdaksi miellettäneen alueen yleinen vuokrataso ja unohdetaan useimpien aso-maksua varten ottaman lainan lyhennykset korkoineen ja asukkaiden omistaan maksamat asunnon parannukset. Kuukausitason ”käyttövastike”-likikatseisuudesta yhtiöt hyötyvät ja saavat tukea yleistävälle väitteelleen ”aso-asuminen on edullista”. Tarkoituksella kyselystä on jätetty pois kysymys aso-asumisen edullisuudesta pitkällä aikavälillä, vaikka välimallia, etenkin pysyväksi tarkoitettua aso-asumista, tulisi verrata myös omistusvaihtoehdon hankinta- ja käyttö kustannuksiin. Siinä vertailussa aso-asuminen osoittautuu tuplasti kalliimmaksi kuin omistusvaihtoehto. Näin ollen, kauan asuvalle, oikein vastaaminen vain annetuilla vaihtoehdoilla on todella vaikeaa, lähes mahdotonta. Itse valitsin vaihtoehdoista kohdan ”Täysin erimieltä” ja kirjoitin tarkennuslaatikkoon: ”Aso-asunto tulee pitkällä aikavälillä tuplasti kalliimmaksi kuin omistusasunnon lainanhoito- ja yhtiövastikemenot yhteensä. Se ei ole luvattua kohtuullisuutta.”

Väittämän ”Käyttövastikkeiden tasausjärjestelmä on oikeudenmukainen” arvioimiseen tarvittavat tiedot ovat useimmissa yhtiöissä liikesalaisuuksia. Sana ”tasaus” houkuttelee vastaamaan positiivisesti, vaikka todellisuudessa kyse on, asiallisemmin sanottuna, kustannusten jakamisen periaatteista ja järjestelmästä, joka myös kasaa, eikä vain tasaa, kustannuksia esimerkiksi alueille, joissa asuntojen tilastolliset myyntiarvot ja vuokrat ovat nousseet muita alueita nopeammin riippumatta rakennuksen alkuperäisestä omakustannushinnasta. Markkinalähtöinen hinnoittelu on askel kohti kaikkien aso-asukkaiden vuokralaistamista käytännössä. Koskapa olen väittämästä ”Täysin erimieltä”, kirjoitin  tarkennuslaatikkoon: ”Nykyinen, paljolti salattujen, kustannusten jakamismalli kohtelee asukkaita epäoikeudenmukaisesti ja kasaa maksettavaksemme liikaa menoja jotka ovat vastoin aso-laissa luvattua omakustannusperiaatetta.”

Kohdan 15 väittämä ”Vaikutusmahdollisuuteni ovat kokonaisuutena tasapainossa suhteessa maksamaani asumisoikeusmaksuun ( enintään 15 % ) ja käyttövastikkeisiin” johdattelee aso-maksun osuudella asukkaan , vuokralaisten tapaan, vähättelemään omaa ja asukkaiden yhteistä panosta, vaikka todellisuudessa asukkaat maksavat yhtiön kaikki menot 100-prosenttisesti. Asukkaat ovat maksaneet myös rakennuskohteiden kaikki riskilliset oman pääoman osuudet ja lainat, saamatta ainuttakaan asukasedustajaa yhtiön tärkeimmät päätökset tekevään yhtiökokoukseen, jonka alaisissa hallituksissa on vähemmistöosuudella vain muutama yhtiön johdon valitsema asukas. Olin siis tästäkin ”Täysin erimieltä” ja kirjoitin: ”Valta ja vastuu ovat äärimmäisessä epätasapainossa sillä asukkailla on 100 % taloudellisesta vastuusta ja yhtiön omistajilla 100 % vallasta.”

Sama ongelma koskee väitettä ”Asukkailla on riittävästi valtaa aso-yhteisön päätöksenteossa.” Useimmilta asukkailta puuttuu luotettavaa tietoa vaitiolovelvollisten asukasedustajien  ”vallasta”, jota ei juurikaan ole. Jopa sana ”aso-yhteisö” herättää hyvin erilaisia mielleyhtymiä siitä mitä sillä tarkoitetaan. Pihatalkoista päättäminen on aivan eri asia kuin uusista rakennushankkeista ja yhtiön velkaantumisesta, siis samalla asukkaiden maksutaakan nostosta, päättäminen. Kiistaton vastaus asukkaiden minimaalisesta ”vallasta” on kirjattu aso-lain pykäliin, mutta kysymyksen laatijat toivonevat tulosta, jossa asukkaiden enemmistö olisi väittämän kanssa samaa mieltä. Yhtiöt voisivat sillä todistella systeemin demokraattisuutta, hidastaa tarvittavia uudistuksia, joita mm. asukkaiden etujärjestö SASO on toivonut ja pitää asukkaita edelleen, vuokralaisten tapaan, voimattomuuden tilassa.           

Kohdan 20 väittämät ovat niitä, joilla yhtiöt haluavat osoittaa lainvalmistelijoille ja poliittisille päättäjille  asukkaiden mukamas kannattavan yhtiöiden lakimuutosehdotusta, jolla avattaisiin tie aso-sopimusten irtisanomisille. Syöttinä on sana asunto-osakeyhtiö, mutta se on jätetty kertomatta, että yhtiöiden esittämän lakiluonnoksen mukaan yhtiön johto voisi itse päättää, laittaako se talon edes myyntiin, vuokralle vai osakeyhtiöksi. Jos myynti tapahtuisi markkinahintaan, kohtelisi se asukkaita erittäin eriarvoisesti, sillä pitkään asuneet joutuisivat tavallaan maksamaan asunnon toiseen kertaan ja varattomina eläkeläisinä tuskin saisivat enää edes lainaa sellaiseen. Siis todennäköisintä on aso-asukkaiden vuokralaistaminen vaiheittain.

Asumisoikeuksien lakkauttamisia perustellaan paikkansa pitämättömällä väitteellä, ettei muussa tapauksessa mukamas saisi remonttilainaa. Yle:n MOT-raportin mukaan rahalaitokset eivät ole asettaneet lainoilleen tuollaisia ehtoja. Mutta yhtiöiden uudisrakentamisen liiallinen vauhti ja velanotto sekä asumisoikeusjärjestelmän kriisiä pahentanut yhtiöiden lakihanke sekä maan hallituksen päätös aso-järjestelmän alasajosta varmasti vähentävät pankkien halukkuutta lainojen myöntämiseen. Nämä ongelmat eivät ratkeaisi asukkaita vuokralaistamalla sillä asukkaat ovat tunnollisesti maksaneet koko systeemin kaikki menot ja tehneet oman osansa.

Vaihtoehdoista puuttuu aito ja alkuperäinen pohjoismainen aso-malli, jossa kohteen jo pitkälle tai jopa kokonaan maksaneiden asukkaiden perustettava taloudellinen aso-yhdistys voisi Suomen lain 1072/1994 perusteella omistaa kohteen.

Vaikka kaikki nuo huononnukset oli yhtiöiden kyselyssä esitetty myönteisin sanakääntein, en voinut muuta kuin ilmaista olevani ”Täysin erimieltä.” Tarkennuslaatikkoon kirjoitin: ”Aso-asukkaiden etujärjestö on tutkinut ja julkaissut näihin asioihin liittyviä ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia jo vuodesta 2000 lähtien. Lukekaa osoitteesta www.asumisoikeusasukkaat.fi – Tiedostoja. Lakimuutokset aso-asukkaiden vuokralaistamiseksi ovat perustuslain, perusturvasäädösten ja asumisoikeussopimusten vastaisia.”

Toivottavasti ennätät vastailemaan 30.6. mennessä alla olevaan kyselyyn. Sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa kyselyn tuloksiin niin, että yhteenveto antaisi  mahdollisimman oikean kuvan asumisoikeuden nykytilasta eikä vahingossakaan tukisi aso-asukkaiden vuokralaistamista edes välillisesti.

Kiitoksin ja Hyvää Juhannusta toivottaen

Eric Hällström, tutkija, kunniapuheenjohtaja Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry

TÄSSÄ ALLA Owal Groupin saate ja linkki kyselyyn

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn asumisoikeusasumisesta! Pääset vaikuttamaan ja voit osallistua lahjakorttien arvontaan. Tämä kysely on kohdennettu asumisoikeusasuntojen asukkaille. Kysely on osa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran rahoittamaa selvitystä asumisoikeusasumisen nykytilasta ja merkityksestä asuntomarkkinoilla. Selvityksessä tarkastellaan asumisoikeusasumisen toimivuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja kehittämistarpeita erityisesti asukkaiden näkökulmasta. Selvityksessä tuotettuja tietoja hyödynnetään asumisoikeusasumisen kehittämisen ja päätöksenteon tukena. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Vastaaminen on täysin vapaaehtoista, ja voit lopettaa vastaamisen milloin tahansa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, ja ne raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Vastaajan taustatietoja hyödynnetään vain taustamuuttujina analyysin tukena. Pyydämme vastaamaan vain kerran asuntoa kohden. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kymmenen 20 € lahjakorttia S- tai K-ryhmän kauppoihin. Yhteystietoja käytetään vain arvonnassa, eikä niitä voida yhdistää kyselyssä annettuihin vastauksiin. Kyselyn vastauksia käsittelee vain Owal Group Oy. Vastaukset eivät sisällä tunnistettavia henkilötietoja, eikä niistä muodostu rekisteriä. Asuntojen omistajat ovat välittäneet kyselyä omille asukkailleen käytössä olevien yhteystietojensa perusteella. Asukkaiden yhteystietoja ei ole luovutettu kolmansille osapuolille. Pääset vastaamaan kyselyyn seuraavasta linkistä:

https://fi.eu.research.net/r/aso_asukaskysely

🙂 EDIT 22.6.2024: HUOMAA, että po. aso-asumista koskevaan kyselyyn ei voi osallistua samalta laitteelta kuin yhteen kertaan. Siis esim. aviopuolisot eivät voi antaa vastauksiaan kuin ”kollegiaalisesti avioparina” eli perheenä, jos kyselyyn vastataan samalta tietokoneelta.

Vastaathan kyselyyn 30.6.2024 mennessä.”

Eric Hällström Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry, www.asumisoikeusasukkaat.fi

Lähde: ”Aso-asukkaita ei saa säätää vuokralaisiksi”

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu