Komissio on sitoutunut varmistamaan, että EU noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan Århusin yleissopimukseen liittyvissä asioissa

"Mikä ei ole oikeus ja kohtuus

EU ja sen jäsenmaat ovat tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn Århusin yleissopimuksen sopimuspuolia.

Yleissopimuksen valvontakomitea totesi (asia ACCC/C/2015/128), että EU ei noudattanut sopimusta, koska yleisö ei voi riitauttaa valtiontukitoimenpiteitä koskevia päätöksiä.

Voit jättää mielipiteesi kannanottopyyntöön.

Euroopan parlamentin kanta (EP-PE_TC1-COD(2020)0289
5.10.2021)

– – ”(3) Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 11 päivänä joulukuuta 2019 antamassaan tiedonannossa komissio sitoutui harkitsemaan asetuksen (EY) N:o 1367/2006 tarkistamista siten, että parannetaan kansalaisten ja valtioista riippumattomien ympäristöjärjestöjen, jotka ovat yksilöidyllä tavalla huolissaan ympäristöön vaikuttavien hallintotoimien yhteensopivuudesta ympäristölainsäädännön kanssa, mahdollisuuksia hallinnolliseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun. Komissio sitoutui myös toteuttamaan toimia parantaakseen kansalaisten ja valtioista riippumattomien järjestöjen oikeussuojan saatavuutta kansallisissa tuomioistuimissa kaikissa jäsenvaltioissa. Tätä varten se antoi 14 päivänä lokakuuta 2020 muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden edistämistä ympäristöasioissa EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa koskevan tiedonannon, jossa se toteaa, että ”ympäristöasioita koskevan muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden noudattamisen varmistaminen sekä Euroopan unionin tuomioistuimessa että unionin tuomioistuinten asemassa olevissa kansallisissa tuomioistuimissa on tärkeä toimenpide Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisen siirtymän tukemiseksi ja vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan roolia demokraattisen toimintaympäristön vartijana”.” – –

Lähde

Hyväksytyt tekstit
PDF 122k WORD 43k
Tiistai 5. lokakuuta 2021 – Strasbourg
Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus ***I

Lähde

Komission lausuma

Komissio on edelleen sitoutunut varmistamaan, että EU noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan Århusin yleissopimukseen liittyvissä asioissa, ja panee tässä yhteydessä merkille Århusin yleissopimuksen valvontakomitean 17 päivänä maaliskuuta 2021 asiassa ACCC/C/2015/1281 esittämät valtiontukea koskevat ongelmakysymykset ja päätelmät. Päätelmissä kehotetaan EU:ta ’toteuttamaan tarvittavat lainsäädäntö-, sääntely- ja muut toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Århus-asetusta muutetaan tai annetaan uutta Euroopan unionin lainsäädäntöä, jotta yleisöön kuuluvilla on selvästi mahdollisuus käyttää hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä Euroopan komission SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan nojalla tekemien EU:n ympäristölainsäädännön vastaisten valtiontukitoimenpiteitä koskevien päätösten riitauttamiseksi yleissopimuksen 9 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.’
Komissio analysoi parhaillaan päätelmien vaikutuksia ja arvioi käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Komissio saattaa tämän arvioinnin päätökseen ja julkaisee sen vuoden 2022 loppuun mennessä. Komissio aikoo tarvittaessa esittää vuoden 2023 loppuun mennessä toimenpiteitä kysymyksen ratkaisemiseksi ottaen huomioon Århusin yleissopimuksen mukaiset EU:n ja sen jäsenvaltioiden velvoitteet ja valtiontukia koskevat unionin oikeuden säännöt.

Lähde

 

+3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu