Kuinka kuntalaiset voivat tietää, mitä tarkoittaa MRL:ssa ’merkittävä’, ’tarpeellinen’ tai ’erityinen arvo’?”

Kuljettavatko ilmiöt meitä? Mikä tai ketkä synnyttävät ilmiöitä?...
Taitaa olla Suomessa aivan maan tapana tehdä kuntien kaavoitus- ja maankäyttösuunnitelmat ensin pienen piirin kesken ja hyväksyttää ne sen jälkeen pika pikaa MRL:ia ymmärtämättömillä ja asiaan paremmin vihkiytymättömillä kunnan luottamusmiehillä. Kuka kantaa vastuun siinä tapauksessa, jos ko. kabinettisuunnitelmat eivät toteudukaan.. (Ks. HS mielipide 30.6.2020 ja toimittaja Yrjö Hakasen kirjoitus kaupunkisuunnittelusta)

KHO:2020:17

 

  • Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 1 momentinmukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Pykälän 2 momentin mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

 

  • Maankäyttö- ja rakennuslain 50 §:n 1 momentin mukaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

 

  • Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu