Kuinka Suomi ja Ruotsi uusina Nato-jäsenmaina voivat tulkita kansainvälisiä perus- ja ihmisoikeuksia eri ilmeisyys-kategorioilla?

Kuinka Suomi ja Ruotsi uusina Nato-jäsenmaina voivat tulkita kansainvälisiä perus- ja ihmisoikeuksia eri ilmeisyys-kategorioilla?

Jos voivat, mitä siitä seuraa?

Onko Suomi turvattomampi maa omille kansalaisilleen kuin Ruotsi?

Onko Suomi turvattomampi maa myös turvapaikanhakijoille?

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisuja 5/2021

Perustuslain 106 §:n etusijasäännös ja ilmeisen
ristiriidan vaatimus – onko aika kypsä muutokselle?

– – Kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden
merkitys kansallisessa oikeuskäytännössä on
kasvanut ja tuomioistuimet viittaavat erityisesti
Euroopan ihmisoikeussopimukseen aiempaa
enemmän. On tärkeää, että Suomessa tuomiois-
tuimet pystyvät vastaamaan kasvavaan kan-
sainväliseen perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden
kehitykseen ja valtiosääntöoikeuden kansainvä-
listymiseen sekä turvaamaan perus- ja ihmisoi-
keuksia niiden mukaisesti. Jos tuomioistuimet
voisivat ratkaista perustuslain 106 §:n alaan
kuuluvat ristiriidat ilman ilmeisyyden vaatimuk-
sen mukanaan tuomaa ristiriidan kategorisoin-
tia ja itserajoitusta, ne voisivat joustavammin
seurata kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita
ristiriitatilanteita ratkaistessaan. Ilmeisyyden
vaatimuksen poistaminen ei tarkoittaisi tuomio-
istuimen toimivallan kasvua suhteessa lainsää-
täjään, sillä lainsäätäjän ja perustuslakivaliokun-
nan toteuttama abstrakti perustuslainmukai-
suuden arviointi säilyisi. Myös tuomioistuimen
arvioinnissa perusoikeusmyönteinen tulkinta
säilyisi ensisijaisena keinona ristiriidan ratkaise-
miseen. – –

s. 12:

 • Ruotsissa lainkohdan aiempaan
  sanamuotoon kuului ilmeisyyden (uppenbarhet)
  vaatimus, joka poistettiin vuonna 2011 voimaan
  tulleen perustuslakimuutoksen yhteydessä.45
  Ruotsissa yhtenä tärkeänä syynä ilmeisyyden
  vaatimuksen poistamiselle mainittiin juuri se,
  ettei EU-oikeuden ja Euroopan ihmisoikeusso-
  pimuksen säännösten kohdalla ole ilmeisyyden
  vaatimusta ristiriitatilanteessa.46 Perustuslain
  muutoksen yhteydessä säännökseen lisättiin
  myös muistutus siitä, että valtiopäivien tehtävä
  on edustaa kansaa, ja että perustuslailla on etu-
  sija suhteessa muuhun lainsäädäntöön.
 • Ruotsin muutos oli meneillään, kun Suomessa tarkas-
  teltiin ilmeisyyden vaatimuksen poistamista,
  mutta Suomessa, toisin kuin Ruotsissa, päädyt-
  tiin kuitenkin pitämään ilmeisyyden vaatimus
  perustuslain 106 §:n etusijasäännöksessä. Se,
  että molempien maiden perustuslakien etusijaa
  koskevat lainkohdat olivat varsin samankaltai-
  sia, ja että Ruotsissa tärkeä perustelu ilmeisyys-
  vaatimuksen poistamisesta liittyi perustuslain
  asettamiseen ristiriidan arvioinnissa samalle
  viivalle EU-oikeuden ja kansainvälisten ihmis-
  oikeusvelvoitteiden kanssa, olisi voinut myös
  Suomessa johtaa toisenlaiseen ratkaisuun.

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu