Mikä taho valvoo 1.6.2023 jälkeen Suomen syrjivää lainkäyttötoimintaa, jos oikeuskansleri ei asian vanhentumisen vuoksi sitä valvo?

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190721#Pidp446308288

Ks. Yhdenvertaisuuslaki 18 §:

18 § (20.12.2022/1192)

Valvontaviranomaiset

Tämän lain noudattamista valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työsuojeluviranomaiset.

Tämän lain noudattamista työelämässä valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu ja työsuojeluviranomaiset. Mainittujen viranomaisten tehtävistä ja toimivaltuuksista säädetään lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetussa laissa (1326/2014) ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006).

Eduskuntaan ja eduskunnan toimielimiin tämän lain säännöksiä valvonnasta sovelletaan vain, jos kysymys on eduskunnan tai sen toimielimen toiminnasta viranomaisena tai työnantajana.

Tämän lain säännöksiä valvonnasta ei sovelleta tasavallan presidentin, valtioneuvoston yleisistunnon, valtioneuvoston oikeuskanslerin eikä eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaan.

Tämän lain säännöksiä valvonnasta ei sovelleta tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten toimintaan, jos kysymys on niiden lainkäyttötoiminnasta. [tummennus oma]

L:lla 1192/2022 muutettu 18 § tulee voimaan 1.6.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

18 §

Valvontaviranomaiset

Tämän lain noudattamista valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työsuojeluviranomaiset.

Eduskuntaan ja eduskunnan toimielimiin tämän lain säännöksiä valvonnasta sovelletaan vain, kun kysymys on eduskunnan tai sen toimielimen toiminnasta viranomaisena tai työnantajana.

Tämän lain säännöksiä valvonnasta ei sovelleta tasavallan presidentin, valtioneuvoston yleisistunnon, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten eikä valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaan. [tummennus oma]

Ks. AOK:n ”uunituore” OKV/1892/30/2022 -päätös ”Käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta” (antopäivä 19.5.2023). Muutama pominta ko. päätöksestä alla:

 

  • Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 3 §:n 3 momentin mukaan oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu tarkastaa rangaistustuomioita.

 

  • Tuomioistuinlain 9 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan tuomarin on virkatoimissaan oltava tunnollinen ja huolellinen.

 

  • Rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta rangaistusta ei lain mukaan voi enää seurata, on luonteeltaan vakava virhe, joka vaarantaa vastaajan oikeusturvaa. Käräjätuomarin tekemä virhe sijoittuu tuomarin tehtävien ydinalueelle ja koskee niiden kannalta keskeisen ja sisällöltään selkeän sääntelyn soveltamista. Virhe on omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen.

 

  • Kyseessä olevan kaltainen virhe voisi tulla arvioitavaksi rikoslain 40 luvun 10 §:ssä tarkoitettuna tuottamuksellisena virkarikoksena. Tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistö edellyttää, että teko ei ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen ottaen huomioon sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat.

 

  • Apulaisoikeuskansleri on mainittujen selvityksen ja lausunnon antamisen jälkeen 19.10.2022 asiassa dnro OKV/1545/30/2022 antamassaan ratkaisussa oikaissut tiettyjä virheellisiä käsityksiä rangaistustuomioiden tarkastamisen toteuttamisesta oikeuskanslerinvirastossa. Oikeuskanslerinviraston käytössä ei ole rangaistustuomioiden tarkastamiseen mitään sellaisia järjestelmiä tai muita teknisiä apuvälineitä, jotka eivät olisi tuomioistuinten itsensä käytössä. Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei sellaisten kehittäminen myöskään ole oikeuskanslerinviraston tehtävänä puhumattakaan käytännön mahdollisuuksista. Hän toi päätöksessään esille, että tietojärjestelmien kehittäminen tulee olemaan esillä muun muassa Tuomioistuinvirastoon suoritettavalla laillisuusvalvontakäynnillä. Apulaisoikeuskanslerin 22.11.2022 tekemästä laillisuusvalvontakäynnistä laaditussa muistiossa (OKV/2387/71/2022, s. 57) on käsitelty mahdollisuuksia luoda tuomioistuinten tietojärjestelmiin esimerkiksi syyteoikeuden vanhentumisesta käyttäjää varoittavia hälytystoimintoja.

Lähde

Tarvitaan myös tuomioistuinten esittelijöiden ja tuomareiden esteellisyydestä automaattisesti ilmoittava hälytystoiminto

Huomaa edellä olevista lainauksista ”Apulaisoikeuskanslerin 22.11.2022 tekemästä laillisuusvalvontakäynnistä laaditussa muistiossa (OKV/2387/71/2022, s. 57) on käsitelty mahdollisuuksia luoda tuomioistuinten tietojärjestelmiin esimerkiksi syyteoikeuden vanhentumisesta käyttäjää varoittavia hälytystoimintoja”.

Hälytysjärjestelmään tulisi luoda myös esittelijöiden ja tuomareiden esteellisyydestä ilmoittava hälytystoiminto, jotta samat esteelliset esittelijät ja tuomarit eivät edes vahingossakaan osallistuisi esteellisenä saman asian ratkaisuun toiseen kertaan.

Nykyisen tuomioistuinten lainkäyttötoiminnan vuoksi muutoksenhakijalla ei ole oikein mitään mahdollisutta saada itselleen oikeutta tilanteessa, jossa hänelle on annettu samassa asiassa ja saman estellisen esittelijän ja tuomarin taholta tuomioistuimissa päätöksiä, joita rasittaa useat esittelijöiden ja tuomareiden esteellisyydet.

Yhdenvertaisuuslain 18 § muuttuu 1.6.2023 eli parin päivän päästä ja tilanne käy muutoksenhakijoille tässä esittelijöiden ja tuomarien esteellisyyttä koskevassa asiassa – tuomioistuinten esteellinen syrjivä lainkäyttötoiminta – entistä tukalammaksi, ja etenkin niissä tilanteissa, joissa oikeuskansleri on ilmoittanut, että se ei asiaa kanteluna valvo tai tutki; esim. siksi, että kanteluasia on katsottu vanhentuneeksi tai se koskee eu-direktiivien rikkomista.. Tilanne ei ole perustuslain 6 §, 21 § ja 22 § mukainen.

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu