Miksi Suomessa emme enemmän hyödynnä ns. kokeiluluonteista lainsäädäntöä? Esim. itärajan turvallisuuden takaamiseksi? Tai sotessa?

 

Miksi me Suomessa emme enemmän hyödynnä kokeiluluonteista lainsäädäntöä?

Esim. itärajan turvallisuuden takaamiseksi tai esim. hyvinvointialueiden sote-lainsäädännössä?

Tulisi kuitenkin muistaa, kuten alla olevassa siteerauksessa kerrotaan, että – – ”Kokeilusäännöksille tulee lisäksi asettaa voimassaolorajoitus siten, että ne ovat voimassa vain kokeiluun tarvittavan lyhyen ajan.” – –

– – ”Perustuslakivaliokunta on kokeiluluonteista lainsäädäntöä arvioidessaan vakiintuneesti korostanut perusoikeussääntelyyn yleisesti kohdistuvaa lailla säätämisen vaatimusta ja todennut sen ulottuvan myös yhdenvertaisuusperiaatteeseen. 47 Vaatimus tulee ottaa huomioon muun ohella kokeilualueen määrittelyssä. Tältä pohjalta valiokunta on kokeiluhankkeiden yhteydessä edellyttänyt, että kokeilualueesta säädetään suoraan laissa tai – toissijaisesti – päätöksenteko kokeilualueesta sidotaan lailla riittävän täsmällisesti määriteltyihin kriteereihin. 48 Kokeilusäännöksille tulee lisäksi asettaa voimassaolorajoitus siten, että ne ovat voimassa vain kokeiluun tarvittavan lyhyen ajan. 49 Perustuslakivaliokunta on kytkenyt kokeilun hyväksyttävyyden myös nimenomaisesti tietojen ja kokemuksien hankkimiseen tiettyjen suunnitteilla olevien uudistusten vaikutuksista. 50 Valiokunnan mukaan myös henkilölliseen satunnaisotantaan perustuvaa perustulokokeilua oli mahdollista arvioida samanlaisista lähtökohdista. 51 Myös kokeilu, johon saivat osallistua tiettyjen vuosiluokkien oppilaat, jos opetuksen järjestäjä oli saanut kokeiluluvan kyseistä koulua varten, on arvoitu samanlaisin perustein. 52 Kokeilun toimeenpanon yleisenä edellytyksenä on lisäksi, että sen tulosten selvittäminen ja arviointi on asianmukaisesti järjestetty. 53

Yleisen lainvalmisteluohjeen mukaisesti myös kokeiluluonteisen sääntelyn voimassaolon määräaikaisuus tulee ilmaista asianomaisen säädöksen nimikkeessä. (Ks. jakso 16.7.)” – –

Lähde

Tulee kuitenkin muistuttaa – ja varoittaakin – siitä, että esim. kevennettyjä rakentamismääräyksiä koskevaa kokeilulakia on jo 12 – 13 vuoden ajan aina vaan jatkettu samalla Kokeilulailla, vastoin kokeilulain periaatteita – eikä näistä tuloksista ole juurikaan tavallisille kansalaisille kerrottu..

Esim. Jyväskylässä Kokeilulakia ”kokeiltiin” myös sellaisella alueella, jossa se ei ollut edes lain mukaan voimassa; vrt. Tourulaan kesällä 2020 noussut Rise-avovankilarakennus.

Tourujokilaaksossa Kankaan asuinalue oli ns. kevenettyjä rakentamismääräyksiä koskevan Kokelulain piirissä – ei siis Tourujokivarressa sijaitseva Tourulan asuinalue, jonne avovankila v. 2016 lopulla lainvoiman saaneen Jyväskylän yleiskaavan vastaisena rakennettiin. Ja rakennettiin hyvin epäselvässä tilanteessa, jossa K-S:n 2017 uudistettu maakuntakaava ei ollut edes saanut lainvoimaa nimenomaan Tourujokilaakson kohdalta.

KHO ei Rise-avovankilakiistassa myöntänyt valituslupaa Tourujokilaaksossa v. 2016 – 2017 yhtä aikaa vireillä olevien hankkeiden YVA- ja SOVA-arvioimiseksi (KESELY/1998/2017) ja siten pitkällisten muutoksenhakujen jälkeen K-S:n uudistettu maakuntakaava sai lainvoiman vasta tammikuussa 2020.

Siten Rise-avovankila on rakennettu lähes valmiiksi ”ilman lainvoimaa” vuoden 2016 marraskuussa lainvoiman saaneen Jyväskylän yleiskaavan ja K-S:n ennen vuotta 2017 ja silloin vielä lainvoimaisen maakuntakaavan vastaisesti ja maakuntakaavan ns. ”valkoiselle alueelle”, josta puuttui kaikki ko. alueen suunnittelumääräykset ja joka kuului kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Tourulan tilan alueelle (s-1 ja ma), ja jossa sijaitsi myös elinvoimainen liito-oravien rantalehto ja liito-oravien suojeltu kaavaan merkitty kuusirivi, jonka silloinen Jykes Oy (nyk. Jykia Oy) hakkautti pois ilman Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnan lupaa.

Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Meniköhän kaikki kuin Strömsössä?..

Rise-avovankilaako ryhdyttiin rakentamaan Kokeilulain turvin laittomasti Tourulan alueelle, vaikka Tourulan alue ei edes kuulunut Kokeilulain piiriin?

Mikään taho kun ei asiaa valvonut eikä valitustenkaan jälkeen asia ole vielä muuksi muuttunut..

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu