Miksi tärkeät EU-ratkaisusuositukset ja -päätökset tulevat tietoomme Suomessa vasta 1/2 vuoden viiveellä?

Sälytetäänkö pahoin pitkittyneet oikeusprosessit vakiintuneen oikeuskäytännön vastaisesti vain kaikista heikoimpien vastattaviksi?

Mitä jos kaltoin kohdellun ja syrjityn omat voimat loppuvat lakien ja EU-direktiivien vastaisen, oman maan, lainkäyttötoiminnan vuoksi – siis tilanteessa, jossa syrjityn omat voimat loppuvat ja Yhdenvertaisuusvaltuutettukaan ei toimi.. (Kuva: clip art)

Mikä tärkeys- ja marssijärjestys on yksittäistä kansalaista kohdanneissa ja koskevissa tietosuojarikoksissa?

Onko 1. sijalla rekisteröidyllä olevat tietoturva- ja suojaoikeudet ja yksilön tehokkaat oikeussuojakeinot?

Vai onko 1. sijalla maamme  yleinen ”yhteiskuntarauha”, oikeusvaltioimago ja valvontaviranomaisilla itsellään olevat, kansalaisia ”paremmat” perusoikeudet?

Kuka tämän dilemman lopulta puolueettomasti ja riippumattomasti ratkaisee?

Ks. Asia C-333/22 (15.6.2023)

Luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä rikosasioissa

– – III Ratkaisuehdotus

100. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa cour d’appel de Bruxellesille seuraavasti:

  1.  Luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta 27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 17 artiklaa, kun sitä tarkastellaan yhdessä kyseisen direktiivin 46 artiklan 1 kohdan g alakohdan kanssa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan ja 8 artiklan 3 kohdan valossa, on tulkittava siten, että siinä vaaditaan, että jos rekisteröity käyttää oikeuksiaan riippumattoman valvontaviranomaisen välityksellä, hänellä on oltava käytettävissään oikeussuojakeino tätä valvontaviranomaista vastaan siltä osin kuin tämä oikeussuojakeino liittyy tämän valvontaviranomaisen tehtävään tarkistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus.
  2. Direktiivin 2016/680 17 artiklan pätevyyttä ei ole syytä kyseenalaistaa.

(tekstin tummennukset omia)

Lähde

DIREKTIIVIT

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/680,
annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta  liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta

  • 17 artikla

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen ja valvontaviranomaisen tekemät tarkistukset

1. Jäsenvaltioiden on 13 artiklan 3 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa ja 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että rekisteröidyn oikeuksia voidaan käyttää myös toimivaltaisen valvontaviranomaisen välityksellä.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle mahdollisuudesta käyttää hänelle kuuluvia oikeuksia valvontaviranomaisen välityksellä 1 kohdan mukaisesti.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettua oikeutta käytetään, valvontaviranomaisen on ilmoitettava rekisteröidylle ainakin siitä, että valvontaviranomainen on tehnyt kaikki tarvittavat tarkistukset tai toteuttanut uudelleentarkastelun. Valvontaviranomaisen on myös tiedotettava rekisteröidylle hänen oikeudestaan käyttää oikeussuojakeinoja.

Lähde

 

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu