Milloin lakiehdotusten EU-oikeudellinen arviointi kuuluu perustuslakivaliokunnan tehtäviin?

 

"Mikä ei ole oikeus ja kohtuus
Mitä mahtaa ihan käytännössä tarkoittaa PeVL 5/2024 vp HE/95/2023 vp lausunnon kohta – – ”10) Lakiehdotusten EU-oikeudellinen arviointi kuuluu perustuslakivaliokunnan tehtäviin vain siinä tapauksessa, että tällainen arviointi nojautuu perustuslakiin tai ihmisoikeussopimuksiin liittyvään perusteeseen” – –  Eikö kaikki inhimillinen ihmisten elämä ja toiminta voida johtaa perustuslakiin tai ihmisoikeussopimuksiin liittyvään perusteeseen? Sitähän tuomioistuimet Suomessa nimenomaan ratkovat.. Tuomioistuinten työ olisi paljon helpompaa, jos meillä olisi asioista, jotka kuuluvat lailla säädettäviksi, esim. verot, olemassa tarvittavaa laintasoista sääntelyä. Esim. opintolainavähennyksistä (ts. verovähennyksistä) ei meillä ole ollut tarvittavaa sääntelyä Opintotuki l a i s s a  vaan Tulovero l a i s s a . Perustuslain mukaan veroista säädetään l a i l l a. Kela on soveltanut opintolainavähennyksiä koskevissa päätöksissään Opintotukilakia, joka ei veroista säädä Opintotukilaissa mitään. Puolestaan Tuloverolaki sääntelee opintolainavähennystä laintasoisena. Opintolainavähennys on tosiasiassa verovähennys. (Erotuksena opintolainahyvityksestä, joka on opiskelijan lainapankille valtion maksama lyhennyserä opiskelijan ottamaan omaan opintolainaan.)

Viimeksi julkaistu 1.3.2024 10.42

Valiokunnan lausunto PeVL 5/2024 vp HE 95/2023 vp
Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys laiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
Liikenne- ja viestintävaliokunnalle
JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys laiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 95/2023 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • valiokuntaneuvos Mika Boedeker, liikenne- ja viestintävaliokunta
  • liikenneneuvos Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö
  • professori Olli Mäenpää 
  • professori Tuomas Ojanen 

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi raideliikennelakia ja liikenteen palveluista annettua lakia. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2024. 

Esitykseen sisältyy suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestystä koskeva jakso. Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. – –

– – VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 140 §:n 6 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Helsingissä 1.3.2024 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 

Heikki Vestman kok

jäsen 

Maria Guzenina sd

jäsen 

Petri Honkonen kesk 

jäsen 

Teemu Keskisarja ps

jäsen 

Anna Kontula vas 

jäsen 

Johannes Koskinen sd 

jäsen 

Jarmo Lindberg kok

jäsen 

Mira Nieminen ps 

jäsen 

Johanna Ojala-Niemelä sd 

jäsen 

Karoliina Partanen kok 

jäsen 

Onni Rostila ps 

jäsen 

Ville Valkonen kok 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 

Liisa Vanhala 
(tekstin tummennus oma)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu