Mitä ”tarvittaessa” -termi oikeudellisesti meille ihan tavallisille tien tallaajille missäkin tilanteessa tarkoittaa?

 

”Ihmettelen, mihin minua koskevia henkilö- ja terveystietoja milloinkin jaellaan.. Onko yksityiset tietoni turvassa ja onko hoitoni edes laillista?” (Kuvituskuva: clip art).

Ks. ajantasainen (9.8.2019/906) Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta

24 § Tietoaineistojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille

Viranomainen voi luovuttaa teknisten rajapintojen avulla tietoja muulle kuin toiselle viranomaiselle, jos tiedot saavalla toimijalla on erikseen laissa säädetty tiedonsaantioikeus ja oikeus käsitellä näitä tietoja. Tekninen rajapinta voidaan avata 22 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä siten kuin mainitussa pykälässä säädetään. Tiedot luovuttavan viranomaisen on tarvittaessa varmistettava, että tietoja saava toimija noudattaa tietojen käsittelyssä tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia.

Tiedon antamisesta muussa sähköisessä muodossa ja yleisölle katseluyhteytenä toteutettuna tietopalveluna säädetään erikseen.

Lähde

Mitä ”tarvittaessa” -termi oikeudellisesti meille ihan tavallisille tien tallaajille missäkin tilanteessa tarkoittaa? Ja tietävätkö lainsäätäjät sitä edes itse? Miten meille on Suomen lakiin ja lainkäyttöön pesiytynyt tällainen epämääräinen ”tarvittaessa” -termi?

On hyvin epäselvää, kenen tarpeesta milloinkin on kyse? Eivät esim. voimassa olevaa ajantasaista lakia Finlexistä katsovat henkilöt voi mennä aina lukemaan pitkiä lainvalmistelun tekstejä, jotta he tietäisivät kenen tarpeesta kussakin lakipykälässä on kyse. Miksi sitä ei voida suoraan sanoa ko. lakipykälässä? Asetusten tasolle tai muihin määräyksiin ja ohjeisiin asiaa ei voida piilottaa; ja siellä se jää aina perustuslaillisten yksilön oikeuksien kanssa toiseksi, jos asiassa syntyy epäselvyyttä tai riitaa.

Esimerkkinä tästä ”tarvittaessa” -termistä edellä oleva Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 24 §:ssä: Tiedot luovuttavan viranomaisen on tarvittaessa varmistettava, että tietoja saava toimija noudattaa tietojen käsittelyssä tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia.

Tämän em. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 24 §:n kohdalla ”tietoja saavasta toimijasta” tulee tietoja luovuttavan viranomaisen – ei vaan tarvittaessa, vaan ihan joka yksittäisessä tapauksessa etukäteen – varmistua siitä, että ”tietoja saava toimija” noudattaa tietojen käsittelyssä tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia, mutta että ko. toimija noudattaa muitakin laissa säädettyjä tietoja saavaa toimijaa koskevia velvollisuuksiaan (huom. yksityiset terveyden- ja sairaudenhoidon hoitolaitokset ja -yksiköt; lasten, nuorten ja vanhusten kotihoitoyksiköt ym.)

Julkista valtaa käyttävän viranomaisen tulee varmistua siitä, että ”tietoja saava toimija” noudattaa voimassa olevia ko. toimijaa koskevia lakeja ja tästä tulee varmistua ennen tietojen luovutusta etukäteen – ei vain ”tarvittaessa”.

Ks. myös KHO:n lausunto valtiovarainministeriölle H 453/18

Tiedustelen teiltä, kuka tai mikä taho Suomessa valvoo tuomioistuinten omaa lainkäyttötoimintaa 1.6.2023 lähtien kun Yhdenvertaisuuslaki 18 § muuttuu?

Yhdenvertaisuusvaltuutettuko ei voi vakavissa syrjintätapauksissa (ja esittelijöiden ja tuomareiden osoittauduttua esteellisiksi) puuttua tuomioistuinten lainkäyttötoimintaan (vrt. Yhdenvertaisuuslaki 18 §)?

Ks. KHO:2019:155.

Ovatko 1.6.2023 lähtien vain EU-oikeus ja EIT toimivaltaisia puuttumaan eu-jäsenmaiden omaan lainkäyttötoimintaan havaittuaan eu-kansalaiseen kohdistuvaa vakavaa syrjintää, esim. Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisessa?

Mikä ”virka ja värkki” silloin on itsenäisesti ja muista tahoista riippumattomasti toimivalla yhdenvertaisuusvaltuutetulla?

Ks. ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679,
annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti):

Tässä alla

VIII LUKU
Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset (s. 80 – ):


77 artikla

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.


2. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.


78 artikla

Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin valvontaviranomaista vastaan


1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin itseään koskevaa valvontaviranomaisen oikeudellisesti sitovaa päätöstä vastaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muita kuin oikeudellisia oikeussuojakeinoja.


2. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, jos 55 ja 56 artiklan nojalla toimivaltainen valvontaviranomainen ei ole käsitellyt valitusta tai ilmoittanut rekisteröidylle kolmen kuukauden kuluessa 77 artiklan nojalla tehdyn valituksen etenemisestä tai ratkaisusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksen hakukeinoja tai muita kuin oikeudellisia oikeussuojakeinoja.


3. Kanne valvontaviranomaista vastaan on nostettava sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, johon valvontaviranomainen on sijoittautunut.


4. Jos kanne on nostettu sellaista valvontaviranomaisen päätöstä vastaan, jota edelsi tietosuojaneuvoston yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa antama lausunto tai päätös,  valvontaviranomaisen on toimitettava kyseinen lausunto tai päätös tuomioistuimelle.

Lähde

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu