Mitä tehdä, jos useat hallinto- ja oikeusviranomaiset eivät vastaa Virkamieslain 14 §:n mukaisesti? (vrt. OKV/975/10/2022)

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190721#Pidp446308288

Vanhan tuomarin ohjeen mukaan ”Älköön kukaan olko tuomarina omassa asiassansa.”

Kansalaisella, kuntalaisella, työttömällä, potilas- ja lääkevahinkopotilaalla, kuntalaisaloitteentekijällä tai -allekirjoittajalla, tontin vanhentuneen asemakaavan ajantasaistamista hakevalla yrittäjällä/asianosaisella ym. vireille panijalla (LSL 57 §) ei ole voimassa olevan lain – tai em. asiayhteyksissä annetujen ennakkopäätösten – mukaan mitään mahdollisuutta hakea kokemastaan vääryydestä muutosta;

jos AVI:n lausunto häntä koskevassa asiassa perustuu AVI:n käyttämään asiantuntijalausuntoon, jota rasittaa asiantuntijan esteellisyys;

ja erityisesti siinä tilanteessa, jossa asiantuntija toimii ilman asiassa tehtyjä virallisia sopimuksia – tai hän on muussa kuin viranomaisen roolissa (PL 2,3 § ja 124 §) ja hän on jopa Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkärin roolissa samaan aikaan AVI:lle lausuntoa antaessaan;

ja etenkin tilanteessa, jossa KHO ei anna asiassa valituslupaa millään valituslupaperusteella;

ja jossa oikeuskansleri ei asiaa vanhentuneena tai muusta kertomatta jääneestä syystä enää tutki, mm. EU-direktiivien rikkominen, yksityisessä hoitolaitoksessa, jonne julkinen terveydenhoito/ TE-palvelut on potilaan siirtänyt ilman potilaan antamaa suostumusta ja siellä tapahtuneet hoidon lainvastaisuudet ja ammattistandardin alitus.. 

Aluehallintoviraston menettely tietopyynnön käsittelemisessä
Diaarinumero: OKV/975/10/2022
Antopäivä: 19.10.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston huomiota julkisuuslain säännösten noudattamiseen ja asioiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelija oli tehnyt asiakirjapyynnön Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto oli toimittanut osan tiedoista yli 2,5 kuukautta pyynnön esittämisen jälkeen ja samalla pyytänyt kantelijalta muiden tietojen täydennystä. Julkisuuslain mukaan tietopyyntö olisi tullut ratkaista viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön saapumisesta viranomaiseen.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen on kehotettava lähettäjää täydentämään asiakirjaa määräajassa, jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen. Asian kokonaiskäsittelyaikaan viranomaisessa ei lasketa aikaa, jolloin asia odottaa täydennystä vireillepanijalta. Tässä tapauksessa kuitenkin täydennyspyynnön lähettäminen oli viivästynyt. Aluehallintoviraston olisi pitänyt lähettää täydennyspyyntö viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään asian käsittelyyn säädetyssä määräajassa.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu OKV/975/10/2022

Päätös
19.10.2023 OKV/975/10/2022
OKV/975/10/2022-OKV-6

Lähde

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu