Miten hyvin olemme onnistuneet ”Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi” -toimenpideohjelmassa 2017–2021?

 

Miten hyvin olemme onnistuneet ”Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi” -toimenpideohjelman toteuttamisessa 2017–2021?

Mitä saavutimme ja mitä jäi saavuttamatta?

– – ”3 Liikennealan esteettömyyttä koskeva lainsäädäntö (Sivu 56 – 57):

Matkustajien oikeudet

Liikennealalla syrjintäkielto ja kuluttajien oikeudet korostuvat erityisesti Euroopan unionin matkustajien oikeuksia koskevassa lainsäädännössä.

Matkustajien oikeuksia koskevissa EU-asetuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuteen matkustaa ja heidän oikeuteensa saada avustusta. Lento-, rautatie-, meri- ja sisävesi- sekä linja-autoliikennettä koskevat EU-asetukset vahvistavat liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen oikeuden matkustamiseen. EU-säädösten yhteydessä vammainen tai liikuntarajoitteinen henkilö on määritelty tarkoittamaan henkilöä, jonka liikuntakyky on hänen kulkuneuvoja käyttäessään rajoittunut (pysyvän tai väliaikaisen sensorisen tai motorisen) fyysisen vamman, kehitysvamman tai älyllisen vajaavaisuuden tai jonkin muun vamman tai iän takia ja jonka tilanne edellyttää asianmukaista huomiota ja kaikille matkustajille tarjolla olevien palvelujen mukauttamista kyseisen henkilön erityisiin tarpeisiin. Säädökset eroavat toisistaan jonkin verran eri liikennemuodoissa.

Matkustajien oikeuksia koskevia EU-asetuksia ovat: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä (EY N:o 261/2004), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä (EY N:o 1107/2006), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EY N:o 1371/2007), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä (EU N:o 1177/2010) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä (EU N:o 181/2011). (Huom. Tekstin suoralinkit eivät ole alkuperäisessä lähdetekstissä, jota tässä lainataan, vaan ne ovat omia lähdepoimintoja asiakokonaisuuteen liittyvinä).

Asetusten sisältö eroaa toisistaan jonkin verran eri liikennemuodoissa, mutta ne kaikki vahvistavat vammaisille ja liikuntarajoitteisille matkustajille syrjimättömyyden sekä yhdenvertaisen oikeuden matkustamiseen, maksuttoman avunannon terminaaleissa ja liikennevälineessä sekä oikeuden saada oikeuksiaan koskevaa tietoa. Lisäksi asetuksissa on vahvistettu oikeus saada matkatietoja, jonka mukaan kaikki yleiset asiaankuuluvat matkatiedot on oltava asianmukaisessa ja vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden saavutettavissa olevassa muodossa. Lentoliikennettä, linja- autoliikennettä ja vesiliikennettä koskevat asetukset sisältävät myös velvoitteita henkilökunnan koulutuksesta. Rautatieliikennettä koskeva asetus sisältää lisäksi erikseen viittauksen yhteisön teknisiin määräyksiin, jotka varmistavat vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden pääsyn rautatieasemille, laitureille, liikkuvaan junakalustoon ja kaikkiin palveluihin. Linja-autoliikennettä koskeva asetus sisältää velvoitteen nimetä avustusta antavat linja-autoasemat. Meriliikennettä ja lentoliikennettä koskevissa asetuksissa asetetaan lisäksi velvollisuus laatia ja vahvistaa laatuvaatimukset liikuntarajoitteisille ja vammaisille tarjottavaa apua koskien. Vastuussa asetusten syrjimättömyyden toteutumisesta ovat mm. liikenteenharjoittajat, matkanjärjestäjät, infrastruktuurin haltijat ja viranomaistahot EU:n matkustajien oikeuksia koskevien asetusten noudattamista valvovat Suomessa kuluttaja-asiamies kuluttajien oikeuksien osalta ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi liikematkustajien ja vammaisten oikeuksien osalta.

Liikennealan palveluihin liittyvä tekninen lainsäädäntö

Liikennealalla on teknistä linja-autojen, rautateiden ja vesiliikenteen kaluston esteettömyyttä koskevaa sääntelyä, joka perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön ja jossa tavoitteena on kaluston helppopääsyisyys.” – –

Sivu 64:
– – ”Esteettömiä viestintä- ja teknologiatuotteita ja palveluja koskee eurooppalainen standardi (EN 301 549) vuodelta 2014. Standardi on tarkoitettu erityisesti julkisten viranomaisten ja muiden julkisella sektorilla toimivien käyttöön hankinnan yhteydessä, jotta voitaisiin varmistaa, että internetsivut, ohjelmistot ja digitaaliset laitteet olisivat helppokäyttöisempiä ja siten laajemman ihmisjoukon käytettävissä. Pyrkimyksenä on ollut ottaa erityisesti huomioon toimintarajoitteiset ja vanhukset palvelujen käyttäjinä ja se, että valtavirtatuotteet toimisivat saumattomasti erilaisten avustavien laitteiden ja toimintojen (esimerkiksi teksti puheeksi -toiminnon) kanssa. Tähän standardiin viitataan edellä manitussa, lähiaikoina voimaantulevassa saavutettavuusdirektiivissä.” – –
Lähde ja suoralinkki alla:
Toimenpideohjelma 2017–2021

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu