Miten Suomi aikoo täyttää lupauksensa potilasdirektiivin täytäntöönpanemiseksi Sote-uudistuksen yhteydessä? Vrt. tuore Asia C-64/20

Potilasdirektiivi (Rajat ylittävä terveydenhuolto)

Potilasdirektiivi - kuvituskuva

 

Potilasdirektiivi vahvistaa potilaan oikeuksia ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Direktiivi tuli voimaan 24.4.2011, ja jäsenmaiden oli siirrettävä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 25.10.2013 mennessä.

Lähde

Vertaa Suomen potilasdirektiivin täytäntöönpanon puuttumista Asiaan C-64/20, ”jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Ard-Chúirt (ylempi piirituomioistuin, Irlanti) on esittänyt 20.1.2020 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 6.2.2020, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa”:

SEUT 288 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että kansallinen tuomioistuin, joka toteaa kansallisessa oikeudessa tätä tarkoitusta varten säädetyssä menettelyssä, että jäsenvaltio, jonka tuomioistuin se on, ei ole noudattanut velvollisuuttaan panna eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 31.3.2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/28/EY, asianmukaisesti täytäntöön, kieltäytyy antamasta tuomioistuinratkaisua, jonka mukaan kyseinen jäsenvaltio ei ole pannut mainittua direktiiviä asianmukaisesti täytäntöön ja sen on korjattava puute, sillä perusteella, että kansallinen lainsäädäntö on sen mielestä sopusoinnussa eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82 kumoamisesta 11.12.2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6, jolla kyseinen direktiivi kumotaan ja jonka soveltaminen alkaa 28.1.2022, kanssa.

Antaako EU Suomen vielä mutkitella potilasdirektiivin implementoinnissa?

Miten meidän sote-valmistelijat vastaavat tässä asiassa? Me jaksetaan aina vaan uudelleen riidellä rokotuksista, vaalien siirrosta ja kaikista lopultakin pienistä yksistyiskohdista, mutta sote- ja makuvalmistelu jatkuu kulisseissa ilman, että esim. potilasdirektiivin tilannetta avataan millään tavalla.

Mitä Suomen kansanedustajat ovat mieltä sotesta ilman potilasdirektiiviä? Jääkö eduskuntakin odottamaan tilannetta, jossa EU määrää meille tuntuvat sanktiot potilasdirektiivin rikkomisesta?

Kuka vastaisi?

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu