Miten tuomioistuimessa käsiteltävä veroja ja maksuja koskeva perustuslain vastainen ristiriita ratkaistaan?

 

"Mikä ei ole oikeus ja kohtuus

81 §

Valtion verot ja maksut

Valtion verosta säädetään lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta.

Valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla.

Laillisuusvalvonta

106 §

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

107 §

Lakia alemmanasteisten säädösten soveltamisrajoitus

Jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

Ks. 207/2023 Laki tuomioistuinmaksulain muuttamisesta

2 §
Oikeudenkäyntimaksun suuruus

Riita-, rikos- ja muutoksenhakuasian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua seuraavasti:

Tuomioistuin euroa
korkein oikeus 500
korkein hallinto-oikeus 500
hovioikeus 500
– rikosasia ja ulosottokaaren (705/2007) mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu 250
hallinto-oikeus 250
käräjäoikeus
– riita-asia ja maaoikeusasia 500
– rikosasia ja ulosottokaaren mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu 250
– yksipuolisella tuomiolla ratkaistu oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu riita-asia, jota koskevat tiedot on toimitettu suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään 65
– muu yksipuolisella tuomiolla ratkaistu oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu riita-asia 86
– vastaajan riitauttama oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu asia 250
työtuomioistuin 2 000
markkinaoikeus 2 000
vakuutusoikeus 500

Ks. 1122/2021 Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta

1 §

Tällä asetuksella tarkistetaan tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:ssä säädettyjen maksujen suuruus rahan arvon muutosta vastaavasti.

Riita-, rikos- ja muutoksenhakuasian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksu seuraavasti:

Tuomioistuin euroa
korkein oikeus 530
korkein hallinto-oikeus 530
hovioikeus 530
− rikosasia, lähestymiskieltoasia ja ulosottokaaren (705/2007) mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu 270
hallinto-oikeus 270
käräjäoikeus
− riita-asia ja maaoikeusasia 530
− rikosasia, lähestymiskieltoasia ja ulosottokaaren mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu 270
− yksipuolisella tuomiolla ratkaistu oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu asia, jota koskevat tiedot on toimitettu suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään 65
− muu yksipuolisella tuomiolla ratkaistu oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu asia 86
− vastaajan riitauttama oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu asia 270
työtuomioistuin 2 120
markkinaoikeus 2 120
vakuutusoikeus 530

Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 240 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 350 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa on 530 euroa ja vakuutusoikeudessa 270 euroa.

Onko Suomen valtio vahingonkorvausvastuussa muutoksenhakijalle siitä, jos hänen vireillä olevassa muutoksenhaussaan sovellettava säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa – ja sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa (PL 107 §)?

Visainen oikeudellinen pähkinä purtavaksi:

Yrittäkääpä etsiä tyhjentävää lakiin ja perustuslakiin perustuvaa juridisesti pätevää vastausta tällä hetkellä perittävistä oikeudenkäyntimaksuista esimerkiksi ajantasaisesta Tuomioistuinmaksulaista?

Mistä löydätte verkosta ja esim. Finlexistä ajantasaisen Tuomioistuinmaksulain tällä hetkellä?

Ennen se oli google-hauissa päällimmäisenä kun haki ”ajantasainen Tuomioistuinmaksulaki” -haulla..

Tiedoksenne, että tällä hetkellä esim. KHO:sta peritään 530 euron oikeudenkäyntimaksut.

KHO perustelee asiaa po. 1122/2021 Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta – asetuksella.

Riippuen asiasta muutoksenhakija voi saada oikeutta itselleen, mutta jos lainsäätäjät ovat tehneet työnsä heikosti, niin siitä rangaistaan muutoksenhakijaa eikä lainsäätäjää. Ilmeisen kohtuutonta.

Mitä sanoo EU-oikeus?

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu