Oikeuskansleri-instituutio ei voi olla poikkeus asiavirheen korjausvelvollisuudesta (vrt. KHO:2015:132)

Kaikkien julkista valtaa käyttävien viranomaisten omassa lainkäyttötoiminnassaan tekemät asia-, menettely- ja prosessivirheet tulee voida oikaista ja siihen on oltava eu-kansalaisella EU:n perusoikeuskirjan suomilla oikeuksilla mahdollisuus myös ylimpien lainvalvojien kohdalla – ja jopa oikeuskansleria ja oikeuskanslerinvirastoa koskevana itseoikaisuna ilman, että kantelijan tulee sitä edes itse aktiivisesti hakea (vrt. EU:n sopimusehtodirektiivi, joka velvoittaa tuomioistuinta ”viran puolesta” selvittämään kuluttajaa koskevien vakiomuotoisten sopimusehtojen kohtuuttomuuden – jopa pitkään jatkuneen EU-direktiivien rikkomisen ja siten ilmeisen kohtuuttomuuden.)

Vrt. ilmeisen kohtuuttomat oikeudenkäyntimaksut, joita muutoksenhakijalle/kantelijalle on tullut esim. hänen omassa

1) opintolainaansa ja opintolainavähennystä,

2) aso-asunnon osto- ja käyttöoikeussopimusta,

3) vapaa-ajallaan yksityishenkilönä ja kuluttaja-asemassa olevana junamatkustajana raideliikennevahinkotapauksessa (vertautuu lakisääteisten liikennevahinkojen liikennevakuutuksista korvaamiseen), ja

4) eri luotonantajien ns. pikaluottoja tai muita kohtuuttomia vakiomuotoisia sopimusehtoja koskevissa asioissa.

Ks. 21.4.2024 US Puheenvuoro ”Hallintolaki ei koske lainkäyttöä, esitutkintaa, poliisitutkintaa, ulosottoa, sotilaskäskyjä tai hallinnon sisäisiä määräyksiä”

()

– – Kaikkien julkista valtaa käyttävien viranomaisten tekemät asia-, menettely- ja prosessivirheet tulee oikaista viranomaista velvoittavana itseoikaisuna, koska ”Tällaisten asioiden ratkaiseminen lainkäyttöviranomaisissa ei ole tarkoituksenmukaista” (KHO:2015:132)

Oikeuskansleri ei voi olla poikkeus tästä asiavirheen korjausvelvollisuudesta.

Jos oikeuskansleri ei itse oikaise tekemäänsä asiavirhettä, Suomi syyllistyy ylimmän laillisuusvalvojansa taholta mielivaltaan.

Lähde

KHO:2015:132

– – Patentti- ja rekisterihallitus olisi näin ollen hallintolain 50 ja 52 §:n nojalla voinut ja sen olisi lain 1 §:n mukaisten tavoitteiden toteuttamiseksi myös tullut poistaa selvästi virheellinen päätöksensä ja ratkaista asia uudelleen. Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2002 vp) mukaan itseoikaisun taustalla on ajatus, että selvät ja luonteeltaan kiistattomat virheet korjataan itseoikaisuna muutoksenhakuviranomaisten käsiteltävien asioiden vähentämiseksi. Tällaisten asioiden ratkaiseminen lainkäyttöviranomaisissa ei ole tarkoituksenmukaista. Asiavirheestä on kysymys muun ohella silloin, kun asiaan kuuluvat tosiseikat on selvitetty virheellisesti tai puutteellisesti. – –

Lähde

Mikään julkista valtaa käyttävä viranomainen ei voi saada suojaa ns. inhimillisiltä virheiltä, harkintavallan väärinkäytöltä tai harkintavallan käyttämättä jättämiseltä hänen lakisääteisessä tehtävässään.  

Hallintolain 4 §:n 2. momentti on ilmeisessä ristiriidassa Hallintolain 1 §:n ”Lain tarkoituksen” kanssa.

Hallintolain 4,2 § on ristiriidassa Suomen perustuslain 21 §:n ja 22 §:n kanssa ja Suomea velvoittavan EU:n perusoikeuskirjan määräysten kanssa. Siten se on merkittävällä tavalla ristiriidassa ns. ”lain hengen” kanssa.

Näistä syistä Hallintolain 4,2 §:ää ei tule noudattaa suomalaisessa tuomioistuimessa, erityistuomioistuimessa tai muussa lainkäyttöelimessä tai viranomaisessa.

Ks. alla (6.6.2003/434) Hallintolaki

1 luku

Lain tarkoitus ja soveltamisala

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta.

4 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä lakia ei sovelleta lainkäyttöön, esitutkintaan, poliisitutkintaan eikä ulosottoon. Lakia ei sovelleta myöskään sotilaskäskyihin eikä muihin tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista koskeviin hallinnon sisäisiin määräyksiin.

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta ylimpien laillisuusvalvojien harjoittamaan laillisuusvalvontaan, ellei erikseen toisin säädetä.

3 momentti on kumottu L:lla 9.5.2014/368.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu