OKV 2.1.2023: Tuomarin ja syyttäjän menettely asiassa, jossa vastaaja tuomittiin osin kahdesti samoista teoista

Miten Suomi oikeasti aivan käytännön tasolla valvoo tuomioistuinten ja erityistuomioistuinten tuomarien ja esittelijöiden ratkaisutoimintaa? Tuomioistuinlain 9 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan tuomarin on virkatoimissaan oltava huolellinen.

Ks. OKV 2.1.2023 (OKV/1729/31/2022): Tuomarin ja syyttäjän menettely asiassa, jossa vastaaja tuomittiin osin kahdesti samoista teoista

  • – – s. 3/6: ”ROL 1 luvun 13 §:n mukaan syyttäjä saa hakea muutosta myös rikosasian vastaajan eduksi tai muuttaa vastaajan vahingoksi tekemänsä muutoksenhakemuksen vastaajan eduksi. Mainitun säännöksen esitöiden mukaan säännös on perusteltu sen vuoksi, ettei syyttäjällä ole oikeudenkäynnissä valvottavanaan omia etuja, vaan hän toimii valtion rikosoikeudellisten etujen edustajana. Syyttäjän tehtävänä on myös valvoa, ettei ketään tuomita epäoikeudenmukaiseen seuraamukseen, vaan että vastaajan edut tulevat oikeudenkäynnissä oikeudenmukaisesti huomioiduiksi. (HE 82/1995 vp, s. 42)” – –
  • HE 82/1995 vp  Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi Iainsäädännöksi

  • – – s. 4/6: ”Valtakunnansyyttäjän muutoksenhausta hovioikeuteen antaman yleisen ohjeen VKS:2021:2 mukaan syyttäjä osallistuu kaikkiin rikosasioiden oikeudenkäynteihin asianosaisena, jonka tehtävänä on myös yleisen edun toteutumisen valvonta. Syyttäjällä on aineellisesti oikean lopputuloksen saavuttamisen lisäksi merkittävä vastuu oikeuskäytännön kehittämisessä. Syyttäjän velvollisuuksiin ja vastuuseen kuuluu hakea muutosta asioissa, joissa hän näkee lainkäytön tai rangaistuskäytännön epäyhtenäisyyttä.” – –
  • VKS:2012:2 Syyttäjän muutoksenhaku hovioikeuteen

Miten vastaava ”ei kahdesti samassa asiassa” -rikkomus hallinto-oikeuksien puolella menisi? Tunnetko Sinä tällaisia tapauksia?

Tämä edellä kerrottu tapaus eli OKV:n 2.1.2023 antama OKV/1729/31/2022 -ratkaisu on nyt käräjäoikeuden puolella.

Kuinka asia silloin menisi, jos kyse olisi hallinto-oikeudessa, KHO:ssa tai Vakuutusoikeudessa asianosaiselle samassa asiassa annetuista useista lainvoimaisista päätöksistä ja edelleen näiden päällekkäisten – useilla päätöksillä ratkaistujen asioiden ”ei kahdesti samassa asiassa” -sääntörikkomusten ja siten ilmeisen kohtuuttomien lainvastaisten oikeudenkäyntimaksujen poistoista; ja edelleen tilanteessa, jossa alkuperäisten hakemus-, valitus- ja kanteluasioiden aineelliset päätöksen perustelut puuttuvat.

Miten tällainen ”tuplapäätösten” suma saadaan sellaisten esteettömien tuomareiden ja esittelijöiden toimesta ratkaistavaksi, jotka eivät ole asian päätöksentekoon aikaisemmin osallistuneet – riittääkö tuomioistuimissa tällaisissa tilanteissa käytännössä riittävästi esteettömiä tuomareita ja esittelijöitä?

Onko tuomioistuinten resursointi nykytasolla riittävää? Valtion vastuu asiassa? Muutoksenhakijan oikeusturvan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen PL 21 § ja 22 § mukaisesti?..

Kun jatketaan edellä kuvattua asiaa vielä paljon vaikeampaan tilanteeseen:

Miten tällaisessa edellä kuvatussa ”lainvastaisten tuplapäätösten sumassa” esteettömät esittelijät tai tuomarit pystyvät asiaa edes ratkomaan, jos tilanteeseen on ajauduttu alkuperäisten päätösten ja niitä seuraavien ”tupla- jopa ”triplapäätösten” ja Hallintolain 45 §:n ja EU-perusoikeuskirjan vastaisesti perustelematta jääneiden päätösten vuoksi?

Ei asiaa ratkaisemaan otettu esteetönkään esittelijä tai tuomari pysty enää jälkeen päin ”taikomaaan” alkuperäiselle päätökselle ns. aineellisia perusteluja ts. kertomaan, miten alkuperäisessä päätöksessä asiat olivat menneet ihan käytännön tasolla.

Kuka kertoisi, miten sitten edetään, jos Suomesta ei löydy enää esteetöntä toimivaltaista tuomioistuinta ratkaisemaan tällaista päällekkäisten aineellisesti ja asianosaisen vaatimuksiin nähden perustuvaa perustelemattomien päätösten sumaa..

EU-tuomioistuinko ratkaisee tai antaa ratkaisusuosituksen tällaisessa tilanteessa? Koskeeko tällainen ratkaisu samalla myös muita EU-jäsenmaita?

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu