Onko kaivoslain uudistukseen huomioitu TEM:in ”Kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuuden arvioinnin” (2019) palautteet?

 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja • Yritykset • 2019:44
Kaivostoimintaa
ohjaavan lainsäädännön toimivuuden arviointi

Onpa todella haastava tehtävä saada kaikkien eri sidosryhmien intressit sovitettua toisiinsa kaivoslain uudistuksessa. Ja vieläpä samaan aikaan MRL-uudistuksen ja luonnonsuojelulain uudistuksen yhteensovittamiseksi kaivoslain kanssa sekä EU-komission antamien YVA-direktiivin ”muikkareiden” kanssa..

Suomi pääsisi kaikkein vähimmällä kun se säätäisi YVA- ja SOVA-arvioinnit pakollisiksi kaikille kaivos- ja tuulimyllyhankkeille – ja muille merkittäville hankkeille, esim. aurinkovoimaenergian tuotantoalueet – jo niiden varhaisessa suunnitteluvaiheessa ennen kuin niiden sijaintipaikkaa ei ole vielä sitovasti päätetty sekä antaisi niihin Århusin sopimuksen mukaiset ’suuren yleisön’ ja ’yleisön, jota asia koskee’ kuulemis- ja valitusoikeudet.

Alla TEM:in julkaisusta koostettu sidosryhmäpalaute

 

Yksityiset kansalaiset:

laki ei huomioi paikallisia intressejä

ympäristövalvontaa tulee kehittää

tarvitaan verojärjestelmä

varauksen pitäisi tulla voimaan vasta kaivosviranomaisen päätöksellä ja siinä tulisi olla hehtaariperusteinen hinta

yritystuet tulisi poistaa

verolainsäädännön mahdollistamat poistot ja vähennykset tulisi poistaa

maanomistajakorvaus olisi parempi kumotun 1965-vuoden lain mukaisena

arvonlisäveron palautus kaivosyhtiölle on yritystuki ja tulisi poistaa

verosuunnittelu tulisi estää

kaivoslaki ei tunnista eikä edistä kaivostoiminnasta poistuvan alueen uusiokäyttöä

Valtionhallinto:

kaivoslain suhde lunastuslakiin on jännitteinen

rajaamistoimitusta koskeva sääntely vanhojen, epäselväksi jääneiden rajojen osalta

viranomaisten käsitys lain soveltamisalasta vaihtelee

jätealueet ei saisi palautua maanomistajille, sillä mukana siirtyy merkittävät vastuut

kaivoslain ”ympäristövaikutusten” määrittely tulisi määritellä tarkemmin

eri lakien suhdetta tulisi selkeyttää: kaivoslaki, ympäristönsuojelulaki, vesilaki; näihin liittyvät korvaukset ja vakuudet sekä haitat ja niihin liittyvät korvaukset

malminetsintäluvan lupamääräykset edellyttäisivät ELY-keskuksen tarkastamaa suunnitelmaa ympäristövaikutuksista

ympäristövalvojan mahdollisuuksia valvoa pitäisi edistää, 51.7 §:n mukaisia ilmoituksia ei tehdä

vakuuksien taso on liian alhainen

kaivosluvan ja ympäristöluvan suhde on epäselvä

No go –alueet, missä malminetsintä tai kaivostoiminta ei ole mahdollista

kaivosviranomaisen asiantuntemus ympäristöasioissa on puutteellinen

verotus, rojaltit ja vakuusrahasto

haitankärsijän asema on heikko

sosiaalisten vaikutusten arviointia pitäisi kehittää, sosiaalista toimilupaa ei ole operationalisoitu

sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ja sen arviointi

kulttuuriympäristön huomiointi jää vähäiseksi

onnettomuudet ja konkurssitilanteet, kulujen kattaminen

toiminnanaikainen kunnostus eli jatkuva jälkihoito

ekologiset kompensaatiot

valvonnan resurssit

kaivosviranomaisen toimivallan rajat epäselvästi kirjoitettu, löytyy lakia tulkitsemalla

kaivosalueen ulkopuolisten haitankärsijöiden oikeudet

eri lakien roolia toiminnan kokonaisluvituksessa tulisi selkeyttää myös viestinnällisesti

malminetsintäluvan vaatimukset ylimitoitetut suhteessa siihen, että samaa toimintaa voi tehdä maanomistajan suostumuksella

lähialueiden asukkaiden oikeudet viranomaisprosesseissa

muutoksenhaun keskittäminen johonkin hallinto-oikeuteen

kaivosten sivutuotteiden (jäte) hyödyntäminen kaivoslain mukaisten menettelyiden mukaisesti mahdolliseksi

46.1 § 7, milloin selvitysmenettely voi korvata oikeusvaikutteisen kaavoituksen ja millainen menettely

kaivosviranomaisella ristiriitainen rooli valvojana ja edistäjänä

kaivoslupa voisi olla puhdas hyödyntämislupa, jossa ei ole ympäristöelementtejä

lupien eriaikaisuus ei mahdollista niiden toisiaan täydentävää luonnetta

toimivaltaisen luonnonsuojeluviranomaisen lausunnon sitovuu
den tarkentamista lupaharkinnassa tulisi pohtia

lupahakemuksen asiakirjojen julkisuus, kun mukana on liikesalaisuuksia

hakemusaineisto tulee olla sähköisesti saatavilla ja julkista

kaivosvero tulisi kohdistua louhittavan tuotteen arvoon

poikkeussäännösten soveltaminen viranomaisessa

kaivoslain 169 ja 69 §:ien suhde, luvan muuttamisen edellytyksenä tulisi olla lainvoimainen lupapäätös

lupamääräyksen ovat muodoltaan kaavamaisia, eikä tapauskohtainen harkinta näy

kaivoslain tavoitesäännön merkitys tulisi tarkentaa muinaisjäännösten ja paikallisen kulttuuriperinteen huomioimisen osalta

asianosaisten osallistamisprosessit ja niiden rajapinnat ovat epäselvät, mitkä määräykset ovat missäkin luvassa

luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain osalta inventointien tekeminen ja selvitysten laajuus ovat tulkinnanvaraisia

38 §:n toteuttaminen vaatisi täsmentämistä

varauksen oikeudelliset vaikutukset tulisi selkiyttää

viranomaisen tulee varmistaa kaivosalueen riittävä koko ja toiminnan ympäristöllinen kestävyys

viranomaisten välistä tiedonkulkua tulee parantaa

maanomistusolosuhteen voivat aiheuttaa kustannuksia: maanvuokraaja saattaa menettää tukia maankäytön muuttuessa

vähäinen näytteenotto tulisi määritellä tarkemmin

perustutkimus olisi hyvä mainita laissa, ei kaipaa erityissääntelyä

”yhden luukun periaate” olisi tavoiteltava tilanne

olisi hyvä määritellä olennainen heikennys elinkeinojen ja kulttuurin harjoittamiselle tai huomattava haitta poronhoidolle (saamelaisten kotiseutualueella)

varausalueiden kokoa tulisi rajoittaa

karenssiaikojen ja kaivosalueiden suoja-alueiden mielekkyyttä tulisi pohtia

myös maanomistajan luvalla tehtävällä tutkimuksella saatu tietoaineisto tulisi luovuttaa kaivosviranomaiselle, esimerkiksi varausalueilta

lentogeofysiikan aineisto tulisi ottaa luovutusvelvollisuuden piiriin koko aineiston osalta, ei vain lupa-alueen osa-aineisto

suojaetäisyyden suuruus puolustusvoimien käytössä olevien alueiden ympärille tulisi harkita tapauskohtaisesti

jatkuvan sulkemisen mahdollisuus ja ympäristöasioiden huomiointi voi edellyttää kaivoksen lopettamisen uudelleenmäärittelyä tai täsmentämistä

NGO:t, organisaatiot:

tiedottaminen, tiedoksisaanti on haasteellista, jos asianosainen ei asu paikkakunnalla

kaivosaluelunastusluvan toimivuus, miten määritellään valtakunnallinen merkittävyys

maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäytön ohjausmekanismi

vakuuksien taso

YVA-menettely pitäisi määrätä pakolliseksi

kaivosverosta pitäisi tehdä selvitys

sosiaalinen toimilupa

kullanhuuhdonnan osalta yhteisvaikutusten arviointi

YVA-menettely pitää olla päätetty ennen luvan hakemista

kaivoslupa pitäisi yhdistää muihin lupiin

viranomaisten neuvottelut pois

viranomaisten resurssit on turvattava

ryhmäkanteen mahdollisuus

poronhoitopykälien pitäisi kattaa koko poronhoitoalue, neuvotteluvelvoite tulee laajentaa ja määräyksiä kehittää

aiheuttaja maksaa

–periaatteen noudattaminen, viranomaisten keinot selkeytettävä, jos toimija maksukyvytön

kollektiivinen korvausvastuu

ulkopuolisten haitankärsijöiden asema

kaivosten pitkäaikaisten ympäristövaikutusten huomiointi sääntelyssä ja lupaharkinnassa

toiminnanharjoittajan vaihtumisen vaikutus lupien voimassaoloon

CETA-sopimuksen investointisuojan vaikutuksen kaivostoimintaa koskevaan lainsäädäntöön

kaivoslain 11 ja 18 §:ien suhdetta tulisi selventää

muiden elinkeinojen asema on heikko

lupamenettelyiden yhdentäminen

kunnan tulee voida vastustaa malminetsintää alueillaan, jollei kunta katso kaivostoiminnan sinne sopivan

kaivoslain yleisten ja yksityisen etujen turvaamiseksi annettavia määräyksiä ei ole toteutettu laissa tarkoitetusti

kaivosluvan tulisi aina edellyttää oikeusvaikutteista kaavaa

kuntien oikeutta alueiden käytön määrittelyssä tulisi vahvistaa

vireillä oleva kaavoitus tulisi sisällyttää luvan myöntämisen esteisiin

mitkä ovat erityiset syyt, joilla kaavoituksellinen este voidaan sivuuttaa?

Kaivoslaissa muualla oleva ”ei saa aiheuttaa olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle” tulisi lisätä luvan myöntämisen este -pykälään

kaivokset tulisi saattaa erillisen kiinteistöverotuksen piiriin (kaivannaisten arvo tai kaivoksen vuotuisen käytön arvo)

verotusarvo voitaisiin määritellä soveltaen kuten kiven, soran, saven ym ottopaikan verotus

hakemusten kuulutuskynnystä tulisi nostaa (hakemuksen liitteiden sisältö)

oikeusprosesseja tulisi nopeuttaa

kuntien ja maakuntien näkemykset ja tahtotila tulee huomioida paremmin

mahdollinen verotuotto tulisi tulouttaa paikallistasolle

kaivosrahasto voisi edistää kotimaisten toimijoiden asemaa

YVA-prosessien selkeyttä, sisältöä ja puolueettomuutta tulee lisätä

toimijan, kunnan ja muiden asianosaisten jatkuva yhteistyö

– tiedonkulku

uusien teknologioiden hyödyntäminen päästöjen rajaamiseksi

kaivoslaki ei tunnista kaivoksen uusiokäyttöä, vain maisemoinnin

miten suljetun kaivosalueen ympäristön jälkiseuranta ja valvonta järjestetään

valtion tukimuodot alueille elinkeinomurroksessa kaivostoiminnan päättyessä

kaivosvero kunnan suoriin ja välillisiin kaivostoiminnan aiheuttamiin investointeihin

kiinteistöverotus, jotta verotuotto alueille

eri intressien yhteensovittaminen edelleen hankalaa tai mahdotonta

kaivoshankkeiden etusija maankäytössä tulisi purkaa

kaivoshankkeiden perustuslailliset ongelmat, ympäristöoikeudet, maaomistuksen oikeudet ja alkuperäiskansojen oikeudet

lupaprosessien erillisyys lisää eri lakien huomiointia ja soveltamista hankkeissa

ympäristövaikutukset arvioitava koko elinkaaren ajalta

viranomaisten osaaminen ei aina riittävää

lupapäätösten perustelut suppeita ja tulkinnanvaraisia

toimeenpano muutoksenhausta huolimatta tulisi harkita, ei olla pääsääntö

YVA-ja natura-arvioiden toimittamisen ajankohta tulisi arvioida uudestaan

kaivosviranomaisen ympäristölainsäädännön resurssit

yleisen ja yksityisen edun kannalta tarpeelliset määräykset ovat puutteellisia

lupien keskinäiset riippuvuussuhteet arvioitava, ympäristölupa ja vesilupa kaivosluvan edellytyksiksi

vesilupa pääsääntöisesti tarpeen

varaus vaikuttaa kiinteistön käyttömahdollisuuksiin

kaavallinen tarkastelu hankkeiden monenlaisten ja laaja-alaisten maankäyttötarpeiden ja vaikutusten takia tarpeen

lainvoimaisen kaavan vaihtoehto, selvittäminen, ei ole selkeästi määritelty

kaavoitus ja kunnanvaikutusmahdollisuudet

No go –alueet

malminetsintäluvan edellytykset lakiin samoin kuin esteet

maankäyttö- ja rakennuslakiin erityissäännöksiä kaivoksia koskevan kaavan sisällöistä

kunnan päätösvaltaa tulee lisätä

kaivoslain suhde jätelakiin tulisi tarkastella, kiertotalouden edistäminen

tarkennuksia kaivannaisjäteasetuksen 8 §:ään kaivosten jätealueiden riskien pienentämiseksi

sosiaalisen toimiluvan edistäminen lainsäädännön keinoin

siirtymäsäännösten noudattamisen ja niiden selkeyttäminen

viranomaispäätösten perustelut ovat vaillinaiset tai puutteelliset

viranomaistoimintojen keskittäminen ja lupamenettelyiden integrointi

luottamus viranomaisiin on heikentynyt

toteutuuko ympäristöperusoikeudet?

kunnalle ja maakunnalle veto-oikeus

maanomistajalle veto-oikeus

kaivosten vesistövaikutukset tulisi huomioida painavammin

lupamääräysten noudattaminen ja jälkikäteinen valvonta

kaivosten ympäristövakuudet ja ympäristöohjaava verotus, ympäristövastuujärjestelmä ja rahasto

– tulee varmistaa ympäristö tilan turvaaminen

Konsultit, malminetsintä- ja kaivosyhtiöt:

puolustusvoimien käytössä olevat alueet selkeästi tietoon

Natura-statuksen roolin kirkastaminen, tulkinta

lupapäätösten epäselvyys lupamääräysten osalta

vakuudet ovat pieniä

lupakäsittelyiden yhdistäminen, yhteiskuuleminen

viranomaisresurssit

tonniperusteinen vero tai rojalti kunnalle, maisemointiin, ja osa geologian tutkimuskeskukselle

varauksen yhteyteen tutkimussuunnitelma ja sen rahoitus

toiminnanaikainen entisöinti

lupien yhteiskäsittely, yhdistäminen: kaavoitus, YVA, kaivoslain edellyttämät ympäristöselvitykset

selkeä dokumentointi siitä mitkä vahinkoerät sisältyvät asianosaisten korvauksiin

tiedoksianto, ei tavoita erityisesti metsämaanomistajia, jotka eri puolilla maata

46.1 § 3 kohta

– karenssi

Malminetsintäaika 15 vuotta on lyhyt

15 vuoden jälkeen tutkimustiedot on lain mukaan luovutettava valtiolle, vaikka toimijalla olisi halua jatkaa kaivoslupavaiheeseen

kaivoslaissa tulisi selvemmin huomioida teollisuusmineraalien eroavaisuudet metallimalmeista

tapauskohtaisesti voisi olla tarpeen 3-ulotteinen kaavoitus, kun maanalaista kaivostoimintaa on lähellä asutusta

kaavoituksessa tulisi huomioida olemassa olevan kaivostoiminnan vaikutukset asumisviihtyvyydelle

täsmennyksiä kaivoslupapäätöksen vesi-, ympäristö- ja luonnonsuojelulain vaatimusten selvittämisen osalta

– rajaus ehdottomien luvan esteiden tarkasteluun?

viranomaisten roolit, osaaminen ja resursointi, ja niiden riittävyys

malminetsintäluvan jaksotus 5-vuotiseksi

luvan peruuttaminen eli luvasta luopuminen helpommaksi

vähäinen näytteenotto tulisi määritellä tarkemmin

maanomistajakorvausten kohtuullistaminen

luonnonsuojelulakiin täytäntöönpano-oikeus muutoksenhausta huolimatta, kuten on muissa laeissa

lehdissä julkaistu yleistiedoksianto on ongelmallinen

lupa- ja valitusprosessien yhdistäminen, osallistumisprosessit selkiytyisi

käsittelyajat

kaivostoiminnan YVA ja SOVA elinkaaren mittaiseksi

metsähallituksen roolien selkiytys, on sekä lupaviranomainen että maanomistaja

ympäristö- ja luonnonsuojelupuolelle yksi kansallinen lupaviranomainen Tukesin tapaan

viranomaisten toimivallassa välillä epäselvyyttä

eri lupaprosessien keskinäiset riippuvuudet olisi käytävä läpi, jätealueiden lupaprosessien koordinointi lupapäätöksiä annettaessa

eri lupalakien rajapinnat epäselvät

toiminnanharjoittajan eri lupien vakuudet tulisi voida yhdistää

erilliset lupapäätökset

kaivosveroa ei pidä ulottaa pienimuotoiseen toimintaan

Lähde

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu