Onko tämä KHO:n 12.8.2020 päätös mielestäsi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja ihmisoikeussopimusten mukainen?

 

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Antopäivä 12.8.2020

sivu 1 (3)

Taltionumero 3383
Diaarinumero 57/1/20

Lyhyt ratkaisuseloste

Asia

Hakemus lainvoimaisen päätöksen purkamiseksi

Hakija A

Päätös, jota hakemus koskee

Korkein hallinto-oikeus 8.7.2019 taltionumero 3258

Asian aikaisempi käsittely

Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on A:n tekemän, hänen asunnossaan ilmenevää hissimelua koskevan toimenpidepyynnön johdosta 15.6.2017 määrännyt terveydensuojelulain 51 §:n nojalla, että Asunto Oy Runostoltin tulee ryhtyä päätöksestä tarkemmin ilmeneviin toimenpiteisiin osoitteessa Stoltinkatu 14 — sijaitsevassa asunnossa esiintyvän terveyshaitan poistamiseksi.

Turun hallinto-oikeus on hylännyt A:n ja Asunto Oy Runostoltin valitukset lautakunnan 15.6.2017 tekemästä päätöksestä.

Korkein hallinto-oikeus on 8.7.2019 antamallaan päätöksellä taltionumero 3258 hylännyt A:n valituksen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on korkeimpaan hallinto-oikeuteen 7.1.2020 saapuneessa hakemuksessaan vaatinut, että hakemuksen kohteena oleva korkeimman hallinto-oikeuden päätös puretaan.

A on todennut muun ohella, että lakimies on tarkastanut hänen valituksensa Turun hallinto-oikeuden päätöksestä. A on lisäksi todennut olleensa niin vakavasti sairas, että hän on ottanut yhteyttä edellä tarkoitettuun lakimieheen vasta 3.1.2020.

sivu 2 (3)

A:lle on varattu oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentin nojalla tilaisuus ilmoittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle käyttämänsä avustaja tai asiamies ja tämän yhteystiedot. A on toimittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen lisäkirjoituksia.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus ei tutki hakemusta.

Perustelut

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentin mukaan muun hakijan kuin viranomaisen ja hallintotuomioistuimen on päätöksen purkamista koskevassa asiassa käytettävä asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettua luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa.

A:n korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamasta purkuhakemuksesta ja lisäkirjoituksesta ei ilmene, että häntä avustaisi asiassa edellä mainitut vaatimukset täyttävä asiamies tai avustaja. A:lle on varattu tilaisuus esittää korkeimmalle hallinto-oikeudelle tiedot hänen mahdollisesti käyttämästään avustajasta tai asiamiehestä.

Koska A ei ole ilmoittanut pyydettyjä tietoja, eikä hänen siten voida katsoa käyttävän avustajaa tai asiamiestä, hakemus on jätettävä tutkimatta.

Ilona Leinonen
Asian esittelijä, oikeussihteeri

Korkein hallinto-oikeus:

Eija Siitari

oikeusneuvos

Leena Äärilä
oikeusneuvos

Juha Lavapuro (t)
oikeusneuvos

sivu 3 (3)

Jakelu
Päätös A, oikeudenkäyntimaksu 510 euroa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu