(Raja-)viranomaisen harkintavaltaa on tarkennettava ja rajoitettava, jotta lainsäädäntö ei mahdollista sen mielivaltaista soveltamista

 

Suomen nykyisessä voimassa olevassa lainsäädännössä ja lainkäyttötoiminnassa on hyvin monia muitakin – kuin rajaviranomaisia koskevia – lakeja, asetuksia, määräyksiä ja hallinnon sisäisiä ohjeita, jotka koskevat 1) julkista valtaa käyttäviä viranomaisia,2) julkista merkittävää valtaa käyttäviä viranomaisia, 3) yksityiselle siirrettyä julkista valtaa ja 4) jopa yksityiselle merkittävää julkista siirrettyä valtaa käyttäviä toimijoita ja tahoja.

Myös näiden 1) – 4) kohdassa olevien viranomaisten ja yksityisten toimijoiden kohdalla olevaa, tällä hetkellä lailla sääntelemätöntä, harkintavaltaa tulee tarkentaa ja rajoittaa, ”jotta lainsäädäntö ei mahdollista sen [harkintavallan] mielivaltaista soveltamista” (PL 2,3 §; PL 6 §, PL 80 §, PL 124 §).

Meillä kaikilla Suomen lainkäyttöalueella on perus- ja ihmisoikeus tulla kohdelluiksi   l a i n m u k a i s e s t i   tai   l a i n  n o j a l l a . Tämä ”lain noja” tulee myös määrittää lakiin. 

Ks. Väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi

Diaarinumero: OKV/727/21/2024
Antopäivä: 21.3.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto
– – Oikeuskanslerin tehtävä ei ole estää kiistanalaisenkaan hallituksen esityksen antamista valtiovallan ylintä lainsäädäntövaltaa käyttävän elimen arvioitavaksi. Tämä näkökulma on erityisen korostunut tilanteessa, jossa lakiesitys koskee kansallista turvallisuutta. Tällöin julkisen vallankäytön tulee perustua demokraattisesti valmisteltuun lakiin ja siihen perustuvaan harkintaan. – –
– – Ehdotettua sääntelyä on pyrittävä täsmentämään myös sen varmistamiseksi, että se täyttää myös sääntelyn selkeyttä, ennakoitavuutta, välttämättömyyttä, oikeasuhtaisuutta, ja oikeusturvaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Tämä on välttämätöntä sekä välineellistetyn maahantulon kohteena olevien henkilöiden että rajaviranomaisten oikeusturvan kannalta. Rajaviranomaisen harkintavaltaa on pyrittävä tarkentamaan ja rajoittamaan, jotta lainsäädäntö ei mahdollista sen mielivaltaista soveltamista. (kokonaan lähdelinkissä alla)
VIITE: LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI VÄLIAIKAISISTA TOIMENPITEISTÄ VÄLINEELLISTETYN MAAHANTULON TORJUMISEKSI, VN/5349/2024
– – Lausuttavana olevassa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi laki väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Lain tarkoituksena olisi torjua vieraan valtion tai muun toimijan Suomeen kohdistamaa vaikuttamista, joka tapahtuu maahantulijoita hyväksikäyttämällä.
Ehdotetussa laissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden vallitessa valtioneuvoston yleisistunto voisi päättää rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen valtakunnanrajaa ja sen välittömässä läheisyydessä Suomen täysivaltaisuuden tai kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Valtioneuvosto toteaisi tarpeen rajoituspäätöksen tekemiselle yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa ja päätös voitaisiin tehdä enintään kuukauden ajaksi kerrallaan. Laki olisi voimassa vuoden sen voimaantulosta. – – (jatkuu lähdelinkissä alla)

Käyttävätkö aso-asuntoyhtiöt ja aso-yhdistykset jo tälläkin hetkellä merkittävää julkista valtaa – ja tekevätkö he sen viranomaisvastuulla?

Vrt. aikaisempi US:n Puheenvuoro-blogini ja aso-yhtiöille annettava asukasvalinta, jossa aso-asuntoyhtiöt käyttävät merkittävää julkista valtaa valtion tukemien aso-asuntojen luovuttamiseksi asunnon tarvitsijoille; myös maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijataustaisille henkilöille.

Lähde: Käyttävätkö aso-asuntoyhtiöt ja aso-yhdistykset jo merkittävää julkista valtaa viranomaisvastuulla? (22.3.2024)

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu