Rekisteröityjen yhteisöjen, joiden tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, valitusoikeus paranee

 

Jos rekisteröityjen yhteisöjen, joiden tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, valitusoikeus paranee rakennuksia koskevissa hankkeissa 1.12.2021 lähtien, herää heti kysymys, mikä katsotaan rakennukseksi. Onko tuulimylly tai aurinkovoimala rakennus? Onko kaivos rakennus?..

1.12.2021 voimaan astuvat MRL:n lakimuutokset (927/2021):

Tässä alla nyt vielä voimassa oleva MRL:n 192 § 1. mom.:

Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä sekä maisematyölupa- ja purkamislupapäätöksestä

Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;

2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;

3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä

4) kunnalla.

—-> —->

1.12.2021 lähtien sama 192 §:n 1 mom. kuuluu seuraavalla tavalla:

192 §

Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä sekä maisematyölupa- ja purkamislupapäätöksestä

Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen
päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
4) kunnalla; sekä
5) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, jos rakennuslupa koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Huomaa samassa yhteydessä muuttuvat

– MRL:n 117 §:n 2 momentti,
– 181 § ja 192 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat,
– 117 §:n 2 momentti laissa 958/2012,
– 181 § laissa 1261/2014 ja
– 192 §:n 1 momentti laissa 1589/2009

sekä se, että lakiin lisätään

– uusi 117 l §,
– 132 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 254/2017, uusi 2 momentti,
jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi,
– 133 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 465/2018, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi,
– uusi 181 a §

Tässä vielä muutama poiminta edellisistä:

132 §
Ympäristövaikutusten arviointi
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Lupaviranomaisen velvollisuudesta toimittaa lupahakemus ja -päätös sekä niiden olennaisia osia koskevat käännökset ympäristöministeriölle toiseen valtioon lähettämiseksi niissä hankkeissa, joilla on valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia, säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 29 a §:ssä.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
133 §
Kuuleminen ja lausunnot
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Kunnan on varattava kunnan jäsenille ja osallisille tilaisuus esittää mielipiteensä lupahakemuksesta, jos hakemus koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Lähde

Tässä vielä tärkeä juuri päivitetty info maisematyöluvasta:

Maisematyölupa tarvitaan silloin kun suunnitellaan tehtäväksi maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (MRL 128 §).

Maisematyölupa tarvitaan:

– asemakaava-alueella,
– alueella, jolla on rakennuskielto yleiskaavan (MRL 38 §) tai asemakaavan (MRL 53 §) laatimiseksi sekä
– yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella lupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Rakennuskieltoalueilla lupa voidaan myöntää, jollei toimenpide tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Maisematyölupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin eikä yleensä silloin, jos toimenpide on hyväksytty jollakin muulla luvalla (rak.lupa, maa-ainesten ottolupa) tai suunnitelmalla (maantien suunnitelma, kunnallistekniset suunnitelmat asemakaavan toteuttamiseksi, ei kuitenkaan esim. puistosuunnitelma, jonka alueella tarvitaan mahdollisen puistosuunnitelman lisäksi maisematyölupa).

Joskus yhdenkin puun kaataminen esim. asemakaava-alueella saattaa olla luvanvarainen toimenpide ja toisaalta kymmenienkin puiden kaataminen metsäalueella tai metsän harvennus voi olla vähäinen toimenpide. Näistä tulkinnoista voi kysyä lisätietoa kunnan kaavoitustoimesta, mutta on syytä huomioida, että suullisia maisematyölupia ei ole mahdollista saada.

Maisematyöluvalla ei voida koskaan ohittaa Luonnonsuojelulain, Metsälain tai muun lainsäädäänön säännöksiä. Natura-alueita koskee Natura 2000 -verkoston säännökset. Maisematyölupapäätöksellä voidaan kuitenkin kieltää maisemaa muuttavan toimenpiteen suorittaminen tai asettaa sille tiukempia ehtoja kuin em. lait sanelevat tai vaikka toimenpide muiden lakien mukaan olisikin sallittua. Lupa voidaan evätä esimerkiksi kaavoituksen/maankäytön suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi .

(Vihdin kunta. Viimeksi päivitetty 26.10.2021)


Ks. MRL 192 § 2. ja 3. mom.

Valitusoikeus maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa koskevasta päätöksestä on:

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;

2) kunnan jäsenellä; sekä

3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa.
(21.4.2017/230)

Valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. (21.4.2017/230)

Lähde

 

 

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu