Suomella on nyt vain 2 kuukautta aikaa vastata EU-komissiolle kausityöntekijöitä koskevissa rikkomusasioissa

 

Kuka tai mikä taho vastaa siitä, jos eu-jäsenmaat laiskottelevat oman kansallisen lainsäädäntönsä eu-direktiivien ja eu-asetusten vaaditussa ja aikataulutetussa täytäntöönpanossa ja 

1) täytäntöönpanevat heiltä vaaditut lait ilmeisen pahoin myöhästyneinä

2) täytäntöönpanevat ne väärällä tavalla tai

3) eivät täytäntöönpane niitä lainkaan ts. eivät täytäntöönpane niitä edes EU-komission kehotuksesta, uhkasakoista tai sanktioista huolimatta?

Kuka kantaa vastuun edellä kerrotuissa 1 – 3 kohdissa ja esim. tässä nykyisessä tilanteessa kausityöntekijöitä palkkaaville yrittäjille aiheutuneista välittömistä ja välillistä vahingoista? Aineellisista ja aineettomista vahingoista?

Kuka vastaa tässä samassa kausityökokonaisuudessa niille yksittäisille kausityöntekijöille aiheutuneista vahingoista, joita heille on syntynyt siitä, että he eivät ole saaneet tästä asiasta tietoa riittävän aikaisesti ja heille on syntynyt jo kuluja siitä, että he esim. Suomessa luulivat saman kausityöntekijöitä koskevan turistiviisumikäytännön jatkuvan edelleenkin?

Minkä viranomaisen vastuulle Suomessa olisi kuulunut valvoa, että kausityöntekijöiden maahantulo on eu-direktiivien mukaista ja laillista; ja että heitä ei hyväksikäytetä puuttuvien työsopimusten ja laittomien työhönottotoimintatapojen vuoksi?

Olisiko valvonta tässä asissa kuulunut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutetulle?

— 

Ks. alla Kilpailurikkomuspäätökset 13. maaliskuuta 2024 Bryssel. Maaliskuun kooste rikkomuspäätöksistä: tärkeimmät päätökset

Komissio kehottaa SUOMEA sekä ESPANJAA, PORTUGALIA, ROMANIAA, SLOVENIAA, SLOVAKIAA ja RUOTSIA saattamaan kausityöntekijöitä koskevan direktiivin säännökset kaikilta osin ja asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään

”Euroopan komissio on päättänyt aloittaa rikkomusmenettelyn lähettämällä virallisen ilmoituksen Espanjalle (INFR(2024)2004), Portugalille (INFR(2024)2006), Romanialle (INFR(2024)2007), Slovenialle (INFR(2024)2009), Slovakialle (INFR(2024)2010), Ruotsille (INFR(2024)2008) ja Suomelle (INFR(2024)2005), koska kausityöntekijöitä koskevan direktiivin (direktiivi 2014/36/EU) kaikkia säännöksiä ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä täysin direktiivin mukaisesti. Direktiivin tavoitteena on varmistaa tasapuoliset ja selkeät säännöt, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten kausityöntekijöiden pääsyä EU:hun ja joilla varmistetaan kunnolliset työ- ja elinolot, yhdenvertaiset oikeudet sekä riittävä suojelu hyväksikäytöltä kaikkialla EU:ssa. Kausityöntekijöitä koskevan direktiivin täydellisen noudattamisen varmistaminen on tärkeä edellytys, jotta EU:hun voidaan houkutella kausityöhön tarvittavaa työvoimaa, ja sillä voidaan myös vaikuttaa laittoman muuttoliikkeen vähentämiseen. Komissio seuraa, miten jäsenvaltiot saattavat direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään.  Komissio käynnisti ensimmäiset rikkomusmenettelyt huhtikuussa 2023 lähettämällä viralliset ilmoitukset Belgialle, Bulgarialle, Saksalle, Virolle, Kreikalle, Italialle, Kyprokselle, Latvialle, Liettualle ja Luxemburgille. Toinen rikkomusmenettelyjen sarja käynnistettiin joulukuussa 2023 lähettämällä viralliset ilmoitukset Tšekille, Ranskalle, Kroatialle, Unkarille, Maltalle, Alankomaille, Itävallalle ja Puolalle. Komissio katsoo, että Suomi sekä Espanja, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia ja Ruotsi ovat saattaneet joitakin direktiivin mukaisia velvoitteita osaksi kansallista lainsäädäntöään ja/tai panneet ne täytäntöön virheellisesti. Sen vuoksi komissio lähettää virallisen ilmoituksen Espanjalle, Portugalille, Romanialle, Slovenialle, Slovakialle, Ruotsille ja Suomelle, joilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja korjata komission esiin tuomat puutteet. . Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi päättää lähettää näille jäsenvaltioille perustellun lausunnon.”

Lähde. Kilpailurikkomuspäätökset 13. maaliskuuta 2024Bryssel. Maaliskuun kooste rikkomuspäätöksistä: tärkeimmät päätökset
Suomella, Espanjalla, Portugalilla, Romanialla, Slovenialla, Slovakialla ja Ruotsilla, on nyt vain 2 kuukautta aikaa vastata ja korjata EU-komission esiin tuomat puutteet

– – ”Komissio katsoo, että Suomi sekä Espanja, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia ja Ruotsi ovat saattaneet joitakin direktiivin mukaisia velvoitteita osaksi kansallista lainsäädäntöään ja/tai panneet ne täytäntöön virheellisesti. Sen vuoksi komissio lähettää virallisen ilmoituksen Suomelle, Espanjalle, Portugalille, Romanialle, Slovenialle, Slovakialle ja Ruotsille, joilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja korjata komission esiin tuomat puutteet. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi päättää lähettää näille jäsenvaltioille perustellun lausunnon.” – –

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa

Lähde. Rikkomispäätökset: Komissiolta Suomelle muistutus puutteista EU:n lainsäädännön noudattamisessa Euroopan komission Suomen-edustusto 13.3.2024, 13:34

Suomi rikkoo useita muitakin eu-direktiivejä tällä hetkellä (mm. Ammattipätevyys-, Kuluttajansuoja-, Sopimusehto-, Potilas-, YVA-/SEA– ja Ympäristötietodirektiivejä).

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on vastannut allekirjoittaneelle, että oikeuskanlseri ei vastaa eu-direktiivien rikkomista koskeviin kanteluihin eikä anna oikeudellista neuvontaa yksityishenkilöille.

Voiko oikeuskansleri niin PL 108 §:n mukaan tehdä, vai rikkooko hän(-kin) siinä omaa virkavelvollisuuttaan? (Valtion Virkamieslaki 14 §; muutoksenhakijan ja kantelijan luottamuksensuoja; oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet, hyvän hallinnon mukaisuus)

Mikä on eu-direktiivien ilmeisten rikkomisten yhteydessä yksittäisen muutoksenhakijan ja kantelijan oikeusturva? Mikä on oikeusturva yksityishenkilönä tai kausityöntekijöitä palkkaavana kausiyrittäjänä, jossa työsopimukset kausityöntekijöiden kanssa on jo pitkään tehty vallitsevan käytännön mukaan vain turistiviisumilla?

Mikä on viranomaisten vastuu tällaisesta ”hiljaisesta” ja pitkään jatkuneesta omien kansallisten työehtosopimusten ja palkkaamista koskevien lakien ja eu-direktiivien ja -asetusten ilmeisestä rikkomisesta?

Aihe on nyt tulikuuma monellakin tapaa katsottuna.. Kesä tulee. Suomeen ollaan nyt tulossa niin kausityöntekijöinä  kuin pakolais- ja maahantulijataustoillakin sekä työperäisellä maahanmuutolla. Luvalla tai luvatta. 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu