Suomi on 28.11.2019 saanut EU-komissiolta virallisen Pilot-huomautuksen (nro 2019/2290) YVA-direktiivin väärästä täytäntöönpanosta

Miten Suomen valtio kantaa vastuunsa jo vuosia kestäneestä YVA-direktiivin väärästä implementoinnista vahinkoa kärsineille omille kansalaisille, kunnille, yrittäjille, asianosaisille? Miten aiheutetut vahingot korvataan monimuotoiselle luonnolle, kulttuuriperinnemaisemille, rakennusperinnölle..? (kuva: clip art)

Ympäristöministeriöstä hallitussihteeri Piia Kähkölän 13.10.2021 perustelumuistiosta ”Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta” -kooste:

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun valtioneuvoston asetuksen (277/2017, jäljempänä YVA-asetus) 4 §:n 1 mom. ollaan tekemässä muutoksia, joilla täydennetään tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2011/92/EU, muutettuna direktiivillä 2014/52/EU, jäljempänä YVA-direktiivi) täytäntöönpanoa.

Muutos ollaan tekemässä 4 §:n 1 mom. ensimmäiseen virkkeeseen sekä 1 ja 3 kohtiin. Ko. muutoksista kerrotaan, että ”muutokset on tarkoitettu teknisiksi tarkennuksiksi, eikä niillä ole tarkoitettu muuttaa YVA-menettelyn käytäntöjä”.

Miksi muutos ollaan tekemässä? Nykytilan arviointia

Hallitussihteeri Kähkölän 13.10.2021 perustelumuistiossa kerrotaan, että Suomi on vastaanottanut 28.11.2019 Euroopan komissiolta virallisen huomautuksen (asianumero 2019/2290) koskien YVA-direktiivin täytäntöönpanoa Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla. EU-komissio katsoo, että useita YVA-direktiivin säännöksiä ei ole pantu täytäntöön asianmukaisesti.

Perustelumuistiosta selviää, että YVA-direktiivi pannaan Suomessa täytäntöön pääasiassa YVA-lailla ja YVA-asetuksella. YVA-direktiivin vaatimuksia on lisäksi pantu täytäntöön maankäyttö- ja rakennuslailla, maankäyttö- ja rakennusasetuksella (895/1999), luonnonsuojelulailla (1096/1996) sekä lupamenettelyjä koskevien velvoitteiden osalta sektorikohtaisilla säädöksillä.

YVA-direktiivin 5 art. 1 kohdassa säädetään arviointiselostukseen sisällytettävistä tiedoista. Suomen kansallisessa lainsäädännössämme kyseinen direktiivin kohta on pantu täytäntöön YVA-lain 4 §:n 1 momentilla ja 19 §:llä sekä YVA-asetuksen 4 §:llä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 b §:llä.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 b § säännöstä sovelletaan silloin kun on kyse ympäristövaikutusten arvioinnin tekemisestä osana kaavoitusmenettelyä (yhteismenettely). YVA-direktiivin 5 art. 1 kohdan f alakohta sisältää viittauksen direktiivin liitteeseen IV, jossa säädetään tiedoista, jotka on annettava ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Nyt lausunnolla olevalla valtioneuvoston asetuksella tehtäisiin Suomen vastauksessa ilmoitetut muutokset siltä osin kuin ne koskevat YVA-asetusta. Muutokset tehtäisiin asetuksen 4 §:n 1 mom. ensimmäiseen virkkeeseen ja sen 1 ja 3 kohtiin. YVA-asetuksen 4 § koskee arviointiselostuksen sisältöä. Ko. 4 §:n 1 mom. on 16-kohtainen luettelo tiedoista, jotka arviointiselostuksessa on esitettävä.

YVA-asetuksen 4 §:n 1 mom. ensimmäinen virke: virkkeestä poistetaan sanapari ’tarpeellisessa määrin’

EU-komissio on virallisessa Suomelle antamassaan huomautuksessa katsonut, että em. sanaparin takia Suomi ei ole pannut YVA-direktiivin 3 artiklan 2 kohtaa asianmukaisesti täytäntöön. Muotoilu voi antaa kuvan, jonka mukaan arviointiselostukseen on sisällytettävä tiedot vain tarpeellisessa määrin. Suomi on komissiolle antamassaan vastauksessa ilmoittanut poistavansa YVA-asetuksen 4 §:stä kyseiset sanat. Muutoksella varmistettaisiin YVA-direktiivin asianmukainen täytäntöönpano. Sillä ei ole tarkoitus muuttaa YVA-menettelyn käytäntöjä.

Asetuksen 4 §:n 1 mom. ensimmäiseen virkkeeseen tehtäisiin tarkennus, jonka mukaan arviointiselostuksessa esitettävien tietojen tulisi lisäksi liittyä olennaisesti hankkeen erityisominaisuuksiin ja ympäristön erityispiirteisiin, joihin todennäköisesti kohdistuu vaikutuksia. Näin ollen, kun voimassa olevan säännöksen mukaan arviointiselostuksessa on tullut esittää tiedot, jotka ovat tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle ottaen huomioon kulloinkin saatavilla oleva tietämys ja arviointimenetelmät, jatkossa tarkennettaisiin tietojen koskevan nimenomaan olennaisesti kyseistä hanketta koskevia erityisominaisuuksia ja sen ympäristön erityispiirteitä.

EU-komissio katsoo, että Suomi on pannut puutteellisesti täytäntöön YVA-direktiivin 5 art. 1 kohdan f alakohdan

YVA-direktiivin 5 art. 1 kohdan f alakohta edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on oltava YVA-direktiivin liitteessä IV mainitut lisätiedot, jotka olennaisesti liittyvät tietyn hankkeen tai hanketyypin erityisominaisuuksiin ja ympäristön erityispiirteisiin, joihin todennäköisesti kohdistuu vaikutuksia. YVA-direktiivin liitteessä IV luetellaan tiedot, jotka arviointiselostukseen on sisällytettävä.

YVA-asetuksen 4 §:n 1 mom. 1 kohdan muutos

Asetuksen 4 §:n 1 mom. 1 kohtaa ollaan muuttamassa niin, että hankkeen kuvauksen tulisi jatkossa sisältää arvio ennustettujen päästöjen ja jäämien määrästä ja laadusta. Muutoksella ei olisi tarkoitus muuttaa YVA-menettelyn käytäntöjä, joiden mukaan nykyisinkin arviointiselostuksessa edellytetään kuvausta todennäköisistä päästöistä ja jäämistä, minkä voidaan katsoa merkitsevän käytännössä samaa kuin arviota ennustettujen jäämien ja päästöjen määrästä ja laadusta. Muutos tehtäisiin YVA-direktiivin liitteessä IV olevan 1 kohdan d alakohdan täytäntöönpanon varmistamiseksi.

YVA-asetuksen 4 §:n 1 mom. 3 kohdan muutos

Asetuksen 4 §:n 1 mom. 3 kohtaa ollaan muuttamassa niin, että arviointiselostuksen tulisi jatkossa sisältää myös selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta Euroopan unionin tasolla tai kansallisesti vahvistettuihin ympäristönsuojelutavoitteisiin. Muutoksella ei olisi tarkoitus muuttaa YVA-menettelyn käytäntöjä, joiden mukaan nykyisinkin arviointiselostuksessa edellytetään selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin, joiden voidaan katsoa pitävän sisällään myös Euroopan unionin tasolla tai kansallisesti vahvistetut ympäristönsuojelutavoitteet. Muutos ollaan tekemässä myös siksi, että YVA-direktiivin liitteessä IV olevan 5 kohdan 2 alakohdan täytäntöönpano varmistetaan.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian asetuksen hyväksymisen jälkeen.

Toisin kuin hallitussihteeri Kähkölän perustelumuistossa väitetään, näiden Suomen valtion toimesta väärin täytäntöönpantujen YVA-lakien ja YVA-asetusten vuoksi monet muutoksenhakijat eri hallinto-oikeuksissa ovat kärsineet merkittävät vahingot, koska heidän valituksensa esim. rakennushankkeista puuttuvista ja puutteellisista YVA-arvioinneista eivät ole menestyneet ja/tai ne ovat olleet PL 21 §:n vastaisesti jo vuosikausia muutoksenhakuina vireillä aiheuttaen mittavia oikeudenkäyntikuluja ja työmääriä niin asianosaisille kuin oikeuslaitoksellekin; sen lisäksi, että ko. muutoksenhaut ovat turhaan ruuhkauttaneet oikeuslaitostamme.

Vrt. KESELY/1998/2017 Tourujoella, Rise-avovankilakampus Tourujoella, erilliseksi irrotettu Ramoninsiltahanke Tourujoella ja LSSAVI:n 4.1.2019 avaama Tourujokikunnostus sekä K-S:n ”rullaava” maakuntakaava ilman laissa vaadittua ohjausvoimaa.

Näistä kaikista em. hankkeista on YVA-direktiivin velvoittamat YVA- ja Natura-arvioinnit tekemättä vielä tänäkin päivänä, vaikka oikaisuvaatimukset ja muutoksenhaut näistä ovat olleet sisällä jo vuoden 2017 alusta lähtien.. 🙁

🙂 Anna ehdotuksesta oma lausuntosi Lausuntopalvelu.fi -palvelussa 9.11.2021 mennessä.

Lähde

Ihmettelen, miksi tätä edellä esiteltyä YVA-lakia ja YVA-asetusta koskevaa lausuntopyyntöä ei ole yhdistetty kaavoitus- ja rakennuslain uudistukseen ja siitä samaan aikaan olevaan lausuntopyyntöön?..

MRL-uudistus ja YVA-direktiivin oikea täytäntöönpano kulkevat täysin käsi kädessä. YVA-lakiin ja YVA-asetukseen tehtävät muutokset eivät suinkaan ole vähäpätöisiä ja vain ns. ”teknisluonteisia” muutoksia, vaan ne ovat periaatteellisesti erittäin merkittäviä YVA-direktiivin pääperiaatteita sisältäviä eu-jäsenmaita velvoittavia määräyksiä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu