Suomi on Bulgarian tavoin saatava vastaamaan YVA-direktiivin ilmeisestä rikkomisesta aiheutuneita vahinkoja yksityisille henkilöille

 

Suomen on korvattava YVA- ja Ympäristötieto- ym. direktiivien pitkäaikainen ilmeinen rikkominen yksittäisille vahingonkärsijöille. Suomi on luvannut korjata YVA-lainsäädännön YVA-/SEA-direktiivin mukaiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Näin ei ole tapahtunut. Hallitus kantaa nyt vastuunsa asiassa.

Ks. UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto) 28 päivänä huhtikuuta 2022 (*)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – SEUT 258 artikla – Ympäristö – Direktiivi 2008/56/EY – Meriympäristöpolitiikka – 5 artikla – Meristrategiat – 17 artiklan 2 ja 3 kohta – Alustavaa arviointia ja ympäristön hyvän tilan määrittämistä sekä ympäristötavoitteita ei ole tarkistettu määräajassa – Tietoja päivityksistä, joita mahdollisesti tehdään tarkistusten seurauksena, ei ole toimitettu Euroopan komissiolle määräajassa.

Asiassa C-510/20, jossa on kyse SEUT 258 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevasta kanteesta, joka on nostettu 12.10.2020 (Euroopan komissio, asiamiehinään O. Beynet ja I. Zaloguin, kantajana), vastaan Bulgarian tasavalta (asiamiehinään T. Mitova, L. Zaharieva ja T. Tsingileva, vastaajana).

  • Euroopan komissio vaatii kanteellaan unionin tuomioistuinta toteamaan, että Bulgarin tasavalta ei ole noudattanut yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17.6.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY (meristrategiapuitedirektiivi) (EUVL 2008, L 164, s. 19) 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan i, ii ja iii alakohdan eikä 17 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on yhtäältä jättänyt tarkistamatta ja päivittämättä säädetyssä määräajassa ensinnäkin alustavan arvioinnin kyseisten vesien ympäristön senhetkisestä tilasta sekä ihmisen toiminnan vaikutuksesta kyseisiin vesiin, toiseksi ympäristön hyvän tilan määrittämisen ja kolmanneksi ympäristötavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit ja toisaalta se ei ole ilmoittanut näitä päivityksiä kyseiselle toimielimelle. – –

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Bulgarian tasavalta ei ole noudattanut yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17.6.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY (meristrategiapuitedirektiivi) 17 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan eikä kyseisen direktiivin 17 artiklan 3 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole säädetyssä määräajassa yhtäältä kyseisen direktiivin 5 artiklassa säädetyllä tavalla koordinoidusti tarkistanut alustavaa arviointia, määrittänyt ympäristön hyvää tilaa eikä asettanut ympäristötavoitteita eikä se toisaalta ole toimittanut Euroopan komissiolle tietoja päivityksistä, joita mahdollisesti tehdään tarkistusten seurauksena. Bulgarian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Lähde

+2

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu