TÄRKEÄÄ TIETOA kaikille tuulivoima- ym. hankkeita suunnitteleville kunnille, kuntapäättäjille ja kuntalaisille

Ympäristöministeriö pyytää Lausuntopalvelu.fi -palvelussa lausuntoja lakiesityksestä, joka sisältää kolme maankäyttö- ja rakennuslakia muuttavaa merkittävää säännöskokonaisuutta

  • rakennusten uusiutuvalle energialle vähimmäisosuus
  • laajennus YVA-kuulemiseen ja
  • TUKES rakennustuotteiden yhteyspisteeksi

Lausuntopyynnön (VN/12383/2021) tekstissä kerrotaan, että ”Suomen hallitus on 28.11.2019 vastaanottanut Euroopan komission Suomen tasavallalle SEUT 258 artiklan nojalla osoittaman virallisen huomautuksen, jonka kohteena on eräiden tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin (2011/92/EU, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU, jäljempänä ’direktiivi’ tai ’YVA-direktiivi’) säännösten täytäntöönpano Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Komissio on katsonut, että useita direktiivin säännöksiä ei ole pantu Suomessa asianmukaisesti täytäntöön. Komission mukaan puutteet koskevat muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (jäljempänä YVA-menettely) soveltamisalan määräytymistä, YVA-menettelyn tulosten huomioon ottamista lupamenettelyissä sekä päätösten perustelemiseen ja muutoksenhakuoikeuteen liittyviä kysymyksiä.

Suomi on komissiolle 24.3.2020 antamassaan vastauksessa ilmoittanut, että Manner-Suomi ja Ahvenanmaa tulevat täydentämään lainsäädäntöään YVA-direktiivin säännösten täytäntöönpanon täsmentämiseksi. Lainsäädäntömuutokset ilmoitettu valmisteltavan niin, että ne tulisivat kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2021 aikana.

Eduskunnalle on annettu virallisen huomautuksen johdosta ja direktiivin täytäntöönpanon täydentämiseksi 8.4.2021 erillinen hallituksen esitys HE 50/2021 vp ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Esityksellä täydennettäisiin YVA-direktiivin täytäntöönpanoa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, myöhemmin MRL).”

Lausuntopyynnön ”Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä vaativat hankkeet” -kohta

Tavoitteena on tehostaa ympäristövaikutusten huomioon ottamista YVA-menettelyä edellyttävissä hankkeissa myös rakennuslupakäsittelyn osalta. Keinona on laajentaa osallisten piiriä YVA-menettelyn alaisten hankkeiden osalta myös rakennuslupakäsittelyssä. Rakennuslupaan liittyvä kuuleminen laajennetaan koskemaan myös kunnan jäseniä ja osallisia.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu