Toimittajien suojelu ja ns. SLAPP-kanteet

 

Toimittajien suojelu

– -”Esittelijän mielestä toimittajien turvallisuus ja heitä vastaan tehtyjen rikosten rankaisemattomuuden torjunta ovat olennaisen tärkeitä sananvapautta koskevan perusoikeuden takaamiseksi. Toimittajien ja media-alan työntekijöiden toimintaa varjostaa yhä enemmän turvattomuuden ja pelon ilmapiiri. Journalismin toimintamahdollisuuksia ja toimittajien turvallisuutta edistävän Euroopan neuvoston foorumin vuoden 2020 vuosikertomuksen havainnot toivat esiin toimittajiin viime vuosina kohdistuneen jatkuvan ja hälyttävän väkivallan ja pelottelun suuntauksen. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on näin ollen välttämätöntä asettaa toimittajien suojelu etusijalle, ja jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin tavoin välttämään journalismiin liittyvistä rikoksista rankaisematta jättämistä, joka on Etyjin raporttien mukaan yleistä, sillä alle 15 prosenttia toimittajien murhista saadaan ratkaistua.

Unionin jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä on vain vähän oikeudellisia tai poliittisia kehyksiä, joilla suojellaan toimittajia ja media-alan työntekijöitä väkivallalta, uhkauksilta ja pelottelulta. Todellisen suojelun tarve on siis enemmän kuin pakottava. Esittelijä tuo tässä yhteydessä jälleen esiin Euroopan parlamentin komissiolle esittämän kehotuksen laatia ehdotuksia, joilla torjutaan nk. strategisia häirintätarkoituksessa nostettuja kanteita (SLAPP), jotta EU:ssa voidaan suojella tiedotusvälineiden riippumattomuutta haitanteko-, vaientamis- ja pelottelutarkoituksessa niitä vastaan nostetuilta kanteilta.” – –

Lähde

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_FI.html#title1

– – ”SLAPP-kanteet ovat saadun selvityksen mukaan erityinen häirinnän muoto, jota käytetään yhä enemmän journalisteja ja muita yleisen edun suojaamiseen osallistuvia tahoja vastaan. Tällaiset kanteet ovat liioiteltuja ja perusteettomia, ja niiden tarkoituksena on rajoittaa arvostelua esittäneen henkilön sananvapautta, pelotella häntä tai hiljentää hänet.

Edellä esitetyn valossa vaikuttaa valiokunnan mielestä siltä, että SLAPP-kanteissa on kyse eräänlaisesta oikeuden väärinkäytöstä. On siten tärkeää, että tällaista kielteistä ilmiötä pyritään torjumaan.

Lakivaliokunnan saaman selvityksen perusteella SLAPP-kanteita ei kuitenkaan Suomessa tunneta, ja jos niitä alkaisi esiintyä, niitä voitaisiin estää tehokkaasti jo nykyisillä kansallisilla prosessilainsäädännön säännöksillä. Käräjäoikeus voi oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan heti pyytämättä vastapuolelta vastausta hylätä nostetun kanteen tuomiolla, jos kanne on selvästi perusteeton.” – –

Lähde

 

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu