Tulisiko Hallintolain 4 §:n 2 momentin säädöstä muuttaa? Kun kanteluita ei tutkita, niin ”erityisiä syitäkään” ei löydetä

Miten avaamme sellaisen Rubikin kuution, jossa myös oikeuskansleri jättää yli 2 vuodeksi kantelijan kantelun tutkimatta – ja tekee sen samaan aikaan samasta asiasta toisella lakisääteisellä viranomaisella tutkimatta jätetyn saman asian kanssa yhtäaikaisena?

Miten asiassani, jota ei ole – tuomioistuimessa muutoksenhakuna tai oikeuskanslerilla kanteluna – lainkaan tutkittu, voi käydä ”ilmi sellaisia uusia seikkoja, joiden vuoksi apulaisoikeuskanslerin sijaisen olisi syytä ryhtyä tutkimaan asiaanne uudelleen” (Vastaus 17.4.2024 OKV/834/10/2024, OKV/834/10/2024-OKV-2)

Jos ei ole tullut ilmi edes niitä ”vanhoja” seikkoja, miten niiden jälkeen voisi tulla ”ilmi uusia seikkoja”?

Eikö kantelijalle tulisi   m y ö s  oikeuskanslerin Hallintolain mukaisesti perustella nämä ”ilmi tulleet vanhat seikat” (HL 31 – 34 §; 44 § ja 45 §), jotta se voisi arvioida onko kantelun uudistamisen yhteydessä tullut ”ilmi uusia seikkoja”, joiden vuoksi olisi syytä ryhtuä tutkimaan asiaa uudelleen?

Julkisella viranomaisella olevan harkintavallan ja ratkaisupakon lainvastaista väärinkäyttöä on se, että

1) asia jätetään kokonaan tutkimatta, ja sen jälkeen asiaan sovelletaan 2 vuoden vanhentumisaikaa ja ”erityisten syiden puuttumista” tai muita laissa säädettyjä vanhentumisaikoja

2) lakisääteisen viranomaisen tutkittavaksi annettu – syystä tai toisesta tutkimatta jätetty – asia muuttuu lainvoimaiseksi, vaikka muutoksenhakija ei ole saanut asiassaan lainkaan PL 21 § ja PL 22 § mukaista oikeutta

Mistä Suomen laista tai oikeuskansleri-instituutiota koskevasta lainvalmistelusta johdetaan ne oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan oikeuskansleria, oikeuskanslerin virastoa ja sen henkilökuntaa ei myös koskisi hyvän hallinnon ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet? Vrt. EU:n perusoikeuskirja.

Ks. alla oikeuskanslerinsihteeri Leo Lahtisen yksin sähköisesti allekirjoittaman apulaisoikeuskanslerin sijaisen, Petri Martikaisen, antama 17.4.2024 kanteluvastaus allekirjoittaneelle:

Vastaus 17.4.2024 OKV/834/10/2024
OKV/834/10/2024-OKV-2

  • KANTELU

Palaatte muun ohella oikeuskanslerinvirastoon 26.3.2024 toimittamassanne kantelukirjoituksessa Keski-Suomen tulvariskiluokitusta ja VR-Yhtymä Oyj:n menettelyä koskevaan asiaanne, johon Teille vastattiin oikeuskanslerinvirastosta 25.3.2024. Pyydätte uudessa kirjoituksessanne selventämään, mistä tahoista ja mistä asioista oikeuskanslerille on oikeus kannella, ja mistä asioista oikeuskanslerin tulee lain mukaan antaa kanteluvastaus ’’lakiin perustuviin perusteluihin ja alkuperäisiin kantelijan vaatimuksiin nähden’’.

Kirjoituksenne ohessa olette toimittanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 19.3.2021 asiassa dnro LSSAVI/280/2019 antaman Tourujoen uoman kunnostustoimenpiteiden toteuttamista koskeneen päätöksen nro 63/2021. Viittaatte myös Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen KESELY/1998/2017. Kerrotte, että antamaanne lausuntoa ei ole mainitun asian yhteydessä huomioitu eikä ympäristövaikutusten arviointeja aloitteista huolimatta tehty. Tiedustelette myös, mistä kautta voitte hakea korvauksia raideliikennevahingosta.

  • RATKAISU

Kanteluiden käsittelystä oikeuskanslerinvirastossa säädetään valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:ssä. Sen 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. Pykälän 2 momentin mukaan oikeuskansleri ryhtyy hänelle tehdyn kantelun johdosta niihin toimenpiteisiin, joihin hän katsoo olevan aihetta lain noudattamisen, oikeusturvan tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Asiassa hankitaan oikeuskanslerin tarpeelliseksi katsoma selvitys. Pykälän 3 momentin mukaan oikeuskansleri ei käsittele kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei siihen ole erityistä syytä.

Mainitun lain 3 §:n mukaan oikeuskansleri käsittelee hänelle osoitettuja kirjallisia kanteluita valvoessaan tuomioistuinten ja muiden viranomaisten toimintaa sekä julkisten tehtävien hoitamista. Oikeuskansleri ei tutki kantelua, jos sen perusteella ei ole aihetta epäillä oikeuskanslerin laillisuusvalvontavaltaan kuuluvaa lainvastaista menettelyä tai velvollisuuksien laiminlyöntiä eikä kantelun tutkimiseen muustakaan syystä ole aihetta. Oikeuskanslerilla on lain mukaan harkintavaltaa arvioida, mihin tutkintatoimiin kantelukirjoitus antaa aihetta. Oikeuskanslerin laillisuusvalvontavaltaan kuuluva menettely rajautuu oikeuskanslerin tehtäviä ja toimivaltaa koskevasta perustuslain 108 §:stä.

Oikeuskanslerille osoitettuihin kirjallisiin kanteluihin annetaan kirjallinen ratkaisu, josta ilmenee, mihin toimenpiteisiin kantelu on johtanut, ja millä perusteella. Lain mukaan oikeuskanslerin tulee ilmoittaa kantelijalle, mikäli asiassa ei ryhdytä toimenpiteisiin. Laissa ei ole asetettu tarkkoja muodollisia tai sisällöllisiä vaatimuksia kanteluihin annettaville ratkaisuille. Hallintolain 4 §:n 2 momentin mukaan kyseisen lain säännöksiä ei sovelleta ylimpien laillisuusvalvojien harjoittamaan laillisuusvalvontaan, ellei erikseen toisin säädetä.

Esittelin asianne apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikaiselle, jonka pyynnöstä totean Teille seuraavan.

Oikeuskanslerin tehtäviin ja toimivaltaan ei kuulu antaa oikeudellisia kysymyksiä koskevia lausuntoja tai neuvontaa yksityishenkilöille. Se ei kuulu myöskään oikeuskanslerinvirastolle, jonka tehtävänä on oikeuskanslerin ratkaistaviksi kuuluvien asioiden valmistelu ja muiden oikeuskanslerin toimialaan kuuluvien tehtävien hoitaminen.

Siltä osin kuin uusi kantelukirjoituksenne koskee tulvariskiluokitusta ja VR yhtymä Oyj:n menettelyä, on apulaisoikeuskanslerin sijainen 25.3.2024 ratkaissut samoja asioita koskevan kantelunne OKV/733/10/2024. Uudessa kirjoituksessanne tarkoittamissanne aluehallintoviraston ja ELY-keskuksen päätöksissä on kyse yli kaksi vuotta vanhoista asioista eikä niiden tutkimiseen ole kantelussanne annettujen tietojen tai muunkaan perusteen vuoksi erityistä syytä. Muutoinkaan uudesta kantelukirjoituksestanne ei käy ilmi sellaisia uusia seikkoja, joiden vuoksi apulaisoikeuskanslerin sijaisen olisi syytä ryhtyä tutkimaan asiaanne uudelleen.

Mahdollisiin asiaa koskeviin uusiin kirjoituksiinne ei enää vastata, jos ne eivät anna aihetta laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Oikeuskanslerinsihteeri Leo Lahtinen

OKV/834/10/2024-OKV-2

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /
Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /
This document has been signed electronically by the following persons:

Lahtinen Leo

91254028A

2024-04-17

PS. Onko oikeuskanslerinsihteereillä ja oikeuskanslerin sijaisilla sama harkintavalta ja sama allekirjoitusoikeus – jopa yksin – kuin oikeuskanslerilla?..

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu