Tuomarin, jonka on perusteltua syytä pelätä puolueellisuuttaan, on jäävättävä itsensä (Micallef v. Malta tuomion 96 ja 98 kohta)

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190721#Pidp446308288

  • Ihmisoikeustuomioistuin on tarkastellut puolueettomuutta ja riippumattomuutta yhtäältä subjektiiviselta ja toisaalta objektiiviselta kannalta (ks. esim. Kyprianou v. Kypros, 15.12.2005, suuri jaosto, tuomion 118 kohta, Micallef v. Malta, 15.10.2009, suuri jaosto, tuomion 93 kohta ja Nicholas v. Kypros, 9.1.2018, tuomion 49 kohta). Lähde: KHO:2022:19

Miten muutoksenhakijat voivat vakuuttua ja varmistua siitä, että heidän muutoksenhaku- ja kanteluasiansa käsittelevät toimivaltaiset esteettömät hallintokäsittelijät ja oikeusviranomaiset ja että näitä henkilöitä on päätöksenteossa oikea määrä ja että he täyttävät kaikki vaaditut kelpoisuusehdot, tuomarin valan jne.? 

Kuka loppu viimeksi vastaa siitä, jos Suomen eri oikeusinstansseissa syntyy päätöksiä, joita rasittaa esteellisyys tai toimivaltavirhe?

Kuka viime kädessä vastaa siitä, jos esim. hallinto- ja vakuutusoikeudessa kaikki lainvaatimat prosessinedellytykset eivät lainmukaisesti ole täyttyneet ja siitä aiheutuu muutoksenhakijalle vahinkoa? Kuka oikeuslaitoksessamme vastaa, jos esittelijöiden ja tuomareiden pätevyydet, laillinen toimivalta ko. päätöksen tekoon  ja annettuun tehtävään ei ole lainmukaisesti päätöksessä täyttynyt; ja siitä aiheutuu muutoksenhakijalle aineellista ja aineetonta vahinkoa?

Kuka oikeuslaitoksessamme vastaa, että asian esittelevien esittelijäjäsenten pätevyys, lukumäärä ja muu lainmukaisuus on  e n s i n  täyttynyt –  e n n e n  k u i n  muutoksenhaku- tai kanteluasiaa muutoin aineellisoikeudellisesti lähdetään selvittämään ja tekemään alkuperäisistä muutoksenhakijan esittämistä valituksenperusteista, perusteluista ja vaatimuksista lopullisia päätöksiä?

Voiko sellainen päätös olla koskaan ns. lainvoimainen, jos em. toimivaltavirheet ja esteellisyydet jäävät kokonaan selvittämättä – ja jäävät selvittämättä siksi, että muutoksenhakija ei ole onnistunut syystä tai toisesta saamaan asiaansa puolueettoman tuomioistuimen tai muun puolueettoman viranomaisen ratkaistavaksi, vaikka meillä on perustulain 21 § ja 22 § velvoitteet ja viranomaisilla ns. ratkaisupakko?

Kuka vastaa, että ”samaa asiaa” ei sama esittelijä tai tuomari esteellisenä päätä toiseen kertaan HE 78/2000 ja eduskunnan tahdon vastaisesti? 

Tai kuka vastaa siitä, ettei lakia alemman tasoisella sääntelyllä päätetä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista ja niiden perusteista, jos ko. laki tai asetus on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa – tai että päätöstä ei ole tehty puolueettomassa tuomioistuimessa tai muussa puolueettomassa viranomaisessa PL 2,3 §, PL 124 § ja PL 21 § mukaan ja muutoksenhakijalle aiheutuu asiassa vahinkoa ja asian aiheetonta viivästystä?

Yhdenvertaisuus lainkäyttötoiminnassa (Yhdenvertaisuuslaki 18 §; lakimuutos 1.6.2023)

Kuka valvoo ja vastaa siitä, että asiaansa itse oikeudessa ajanut ja ajava muutoksenhakija tai kantelija saa  y h d e n v e r t a i s e n   j a   s y r j i m ä t t ö m ä n  kohtelun asioidessaan tuomio- ja erityistuomioistuimissa ja muutoksenhakulautakunnissa, vaikka hänellä ei olisi apunaan juristia?

Ks. KHO:2022:19

Ks. Tehtävään määrääminen OM/2023/106

« Tasavallan presidentin esittely 29.9.2023 11.00

Oikeusministeriö: Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvosten tehtävään määrääminen

Ministeri
Leena Meri
Esittelijä
Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 029 5150283
Asia

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 11 §:n mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa eräiden ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyyn osallistuu kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta sekä patenttia, hyödyllisyysmallioikeutta tai integroidun piirin piirimallia koskevien asioiden käsittelyyn kaksi yli-insinöörineuvosta. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan tasavallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Saman luvun 4 §:n mukaan asiantuntijajäseniä määrätään riittävä määrä. Saman luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan, kuitenkin enintään siihen asti, kun he täyttävät tuomareille säädetyn eroamisiän. Korkein hallinto-oikeus esittää, että ympäristöasiantuntijaneuvoksen sivutoimiseen tehtävään toimikaudeksi 1.10.2023–30.9.2028 määrätään johtava tutkija Seppo Hellsten 30.6.2027 saakka ja Staff Scientist Juha Järvelä 30.9.2028 saakka. (tekstin tummennus oma)

Esitys
Tasavallan Presidentti määrää korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen tehtävään toimikaudeksi 1.10.2023–30.9.2028 johtavan tutkijan Seppo Hellstenin 30.6.2027 saakka sekä Staff Scientist Juha Järvelän 30.9.2028 saakka
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 29.8.2023 *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: kirjaamo.vnk@gov.fiLinkki toiselle sivustolle. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu