Tuomioistuintoiminnan keskeinen laatuvaatimus on ratkaisujen oikeellisuus ja oikeudenmukaisuus

Katsopa mitä otsikkoasiasta tuumailtiin 17 vuotta sitten..

HALLINTOTUOMIOISTUINPÄIVÄ 16.11.2005

Hallintoneuvos Pirkko Ignatius

KÄSITTELYAIKATAVOITTEET HALLINTOTUOMIOISTUIMISSA

 • – – ”Käsittelyaikoja tutkitaan ja lainkäytön tehokkuuteen pyritään myös kansainvälisesti. Euroopan neuvoston yhteydessä toimii lainkäytön tehokkuutta käsittelevä komissio CEPEJ, joka on julkistanut viimevuoden kesäkuussa [huom. siis vuoden 2004 kesäkuussa, oma lisäys] asiaa koskevan puiteohjelma-asiakirjan. Komission mukaan tuomioistuimille on välttämätöntä asettaa uusi tavoite, jonka mukaan kukin asia tulisi käsitellä optimaalisessa ja ennustettavassa ajassa.
 • Käsittelyajat eivät saisi olla niin lyhyitä, että se johtaa hätiköityihin ja epäoikeudenmukaisiksi koettuihin päätöksiin, eivätkä toisaalta niin pitkiä, että ne merkitsevät oikeuksiin pääsyn epäämistä.” – –

Lähde

 • ”Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Eräinä keinoina tähän pääsemiseksi hallitusohjelmassa on mainittu oikeudenkäyntien kustannusten alentaminen ja oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteiden selvittäminen muun muassa kuluriskin alentamiseksi”

 • Tavoite
  (2)
  Toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva (muun muassa oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, oikeudenkäyntien kesto)
  Keinot
 • Oikeudenhoidon riittävät resurssit turvataan ja oikeudenkäyntien kokonaiskestoa lyhennetään.
 • Oikeudenkäyntien kustannuksia alennetaan ja sujuvoitetaan muun muassa digitalisaation avulla ja vahvistetaan oikeudenalakohtaista erityisosaamista tuomioistuimissa.
 • Rikosasioiden käsittelyä nopeutetaan varmistamalla parempi yhteistyö syyttäjän ja poliisien kesken.
 • Syrjäytymisen ehkäiseminen, koulutus ja kiinnijäämisriskin nostaminen ovat tärkeimpiä rikollisuutta ehkäiseviä toimia.
 • Selvitetään oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteita muun muassa kuluriskin alentamiseksi.
 • Selvitetään oikeusavun tulorajojen nostamista, keskituloisten oikeusapua ja oikeusturvavakuutusten sääntelyä.
 • Keskitetään oikeudenkäynneissä näytön vastaanottaminen käräjäoikeuksiin niin, että todistelu taltioidaan hovioikeuskäsittelyä varten.
 • Käynnistetään hanke tuomioistuinten oikeudenkäytön kehityssuuntien ja nykyisen tuomioistuinrakenteen tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi sekä toimintatapojen uudistamiseksi.
 • Tuomioistuinverkko ja ulosottoviraston toimipisteverkko säilytetään nykyisellään. Vankilaverkkoa kehitetään edelleen turvaten samalla nykyiset toimipisteet.
 • Lautamiesjärjestelmä säilytetään ja selvitetään lautamiesten valintatavan uudistaminen tuomioistuinten riippumattomuutta ja puolueettomuutta vahvistavasti.
 • Selvitetään maksuaikoja ja maksukyvyttömyyttä koskevan lainsäädännön uudistamista, tavoitteina etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen.
 • Selvitetään tarve lainsäädännölle, joka turvaa pienyrittäjien asemaa markkinoilla.
 • Puututaan epäreiluun kilpailuun lisäämällä Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Markkinaoikeuden
  resursseja.
 • Ajantasaistetaan kuluttajansuojaa etenkin palveluiden osalta.
 • Samalla kuluttajansuojalainsäädännön noudattamista tehostetaan uudistamalla kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksia koskevaa sääntelyä.
 • Puhelin- ja kotimyyntiä rajoitetaan ja säädellään tiukemmin kuluttajan suojaksi.
 • Sovittelun käyttöä vahvistetaan oikeudenkäyntien määrän vähentämiseksi. Sovittelua ei käytetä tilanteessa, jossa se saattaa uhata uhrin oikeusturvaa.
 • Arvioidaan lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamista. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet tuoda sovittelun kaltaisia menettelyjä joihinkin hallintoprosesseihin ja selvitetään pienten yksityisten, mukaan lukien yritysten, välisten riita-asioiden ratkaisua kevyemmillä menettelyillä, esimerkiksi lautakunnilla.
 • Selvitetään mahdollisuudet tasata juttuja joustavammin tuomioistuinten välillä.
 • Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan niin, että mahdollistetaan avustajan käyttö turvapaikkapuhuttelussa.
 • Lisäksi otetaan käyttöön tuntiperusteiset palkkiot avustajille sekä yleiset hallinto-oikeudelliset valitusajat.
 • Parannetaan turvapaikanhakijoille suunnattua yleistä oikeudellista neuvontaa, arvioidaan turvapaikkamenettelyn laatua ja lapsen edun toteutumista sekä varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyys ja huolellisuus.
 • Tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa jatkamalla ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston lisärahoitusta.
 • Selvitetään uusia keinoja, esimerkiksi hallinnollisia sanktioita, tahalliseen tai törkeän huolimattomaan alipalkkaukseen puuttumiseksi.”

Lähde

Pääministeri – yhdessä hallituksen kanssa – voisitteko ystävällisesti meille nyt kertoa, miten näissä edellä kerrotuissa itse asettamissanne tavoitteissa on onnistuttu tähän mennessä?

Mitkä tavoitteet ovat toteutuneet tai eivät ole toteutuneet – tai mitkä ovat jo toteutumassa, mutta jäävät edelleen ”lukujärjestykseen” seuraavalle/-ille hallituksille?

 

 

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu