Ulkoistaako hallitus Suomen ilmastopolitiikan kunnille? Onko yhdenvertaisuuslain mukaista, että Suomen kunnilla on omat ilmastopolitiikat?

 

Ovatko kuntalaiset eri kuntien kesken yhdenvertaisessa asemassa valtakunnallisesti tarkasteltuna (PL 6 §), jos kaikilla kunnilla on omat ilmastosuunnitelmat ja -politiikat? Ja vieläpä niin, että ne voivat aina vaihtua valtuustokausittain..

Muutoksenhakijat, joita nämä kuntakohtaiset ilmastosuunnitelmat erityisesti koskevat, voivat siten olla hyvinkin eriarvoisessa asemassa keskenään. Salliiko EU sen, että Suomi ”ulkoistaa” omat ilmastosuunnitelmansa hoidettavaksi vain kuntatasolla?

”Hallituksen esitys: Kuntien laadittava jatkossa ilmastosuunnitelmat” Voimaan jo 1.1.2023?

Suora kooste:

– Hallitus on hyväksynyt 20. lokakuuta esityksen ilmastolain muuttamisesta.

– Ilmastolakia täydennetään kuntia koskevalla velvoitteella. Jatkossa laki velvoittaa kunnat laatimaan ilmastosuunnitelman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa.

– Samalla lakiin lisätään selkeyttävät säännökset ilmastolain muutoksenhausta.

Ilmastolain uudistus tehdään kahdessa vaiheessa:

– Ilmastolain kokonaisuudistus tuli voimaan heinäkuussa:

– Uudistetussa ilmastolaissa asetetaan päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050. Lisäksi lakiin on kirjattu ensimmäistä kertaa tavoite, että Suomi on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035.

– Laissa säädetään ilmastopolitiikan suunnitelmista ja uudistuksen myötä laki laajeni koskemaan maankäyttösektoria. Lakiin lisättiin myös nielujen vahvistamista koskeva tavoite.

– Uutta ilmastolakia täydennetään nyt kuntien ilmastosuunnitelmilla ja ilmastolain muutoksenhaulla. Esityksen tavoitteena on vahvistaa kuntien ilmastotyötä sekä parantaa oikeusturvan toteutumista. Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon mukaan kuntien ilmastosuunnitelmat kirittävät merkittävästi koko Suomen ilmastotyötä.

– ”Jo nyt usealla Suomen kunnalla on valtiota kunnianhimoisempi ilmastotavoite, ja uuden lain myötä saamme kaikki kunnat mukaan rakentamaan hiilineutraalia Suomea. Kuntien ei ole välttämätöntä tehdä ilmastosuunnitelmia yksin, ja etenkin pienempien kuntien on fiksua tehdä alueellista yhteistyötä suunnitelman laatimisessa”, kertoo Ohisalo.

– Ilmastosuunnitelman tulee sisältää muun muassa tavoitteen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään. Kunta voisi asettaa myös sopeutumiseen ja nieluihin liittyviä tavoitteita ja toimia.

– Kunnille myönnettäisiin valtionavustusta ilmastosuunnitelman laatimiseen. Hallitus on sopinut kevään 2022 kehysriihessä, että kuntien ilmastosuunnitelmien laatimiseen varataan noin 2,6 miljoonaa euroa vuosittain.

– Kunnan ilmastosuunnitelma on laadittava tai päivitettävä vähintään kerran valtuustokaudessa ja suunnitelman hyväksyy valtuusto.

Ks. Hallituksen esitys HE 239/2022 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu