Vihdoinkin oikeutta puuttuviin YVA-arviointeihin! Irlanti joutuu maksamaan EU-komissiolle 5 000 000 e hyvitystä

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

12 päivänä marraskuuta 2019 (*)

 

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Unionin tuomioistuimen tuomio, jossa todetaan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Täytäntöönpanon laiminlyönti – Direktiivi 85/337/ETY – Luvan myöntäminen tuulivoimalalle ja tällaisen voimalan rakentaminen – Hanke, jolla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia – Ympäristövaikutusten ennakkoarvioinnin puuttuminen – Velvollisuus saattaa tilanne sääntöjenmukaiseksi – SEUT 260 artiklan 2 kohta – Vaatimus määrätä uhkasakko ja kiinteämääräinen hyvitys

 

Asiassa C‑261/18,

jossa on kyse SEUT 260 artiklan 2 kohtaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevasta kanteesta, joka on nostettu 13.4.2018,

Euroopan komissio, asiamiehinään M. Noll-Ehlers ja J. Tomkin,

kantajana,

vastaan

Irlanti, asiamiehinään M. Browne, G. Hodge ja A. Joyce, avustajinaan G. Gilmore, BL, sekä J. Connolly ja G. Simons, SC, – –

116 Ympäristövaikutusten arviointi, sellaisena kuin siitä säädetään direktiivissä 85/337, on yksi ympäristönsuojelun perusmekanismeista siltä osin kuin sen avulla voidaan – kuten tämän tuomion 73 kohdassa muistutettiin – estää pilaantuminen ja haittojen syntyminen alkulähteillä sen sijaan, että niiden vaikutuksia yritetään torjua myöhemmin.

117 Tämän tuomion 75 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan on niin, että ympäristövaikutusten arviointivelvollisuuden laiminlyönnin tapauksessa unionin oikeus edellyttää, että jäsenvaltiot ainakin poistavat laiminlyönnistä aiheutuvat lainvastaiset seuraukset (ks. vastaavasti tuomio 26.7.2017, Comune di Corridonia ym., C‑196/16 ja C‑197/16, EU:C:2017:589, 35 kohta). – –

 

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Irlanti ei ole noudattanut SEUT 260 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut kaikkia 3.7.2008 annetun tuomion komissio vastaan Irlanti (C215/06, EU:C:2008:380) täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä.

2) Irlanti velvoitetaan maksamaan Euroopan komissiolle 5 000 000 euron suuruinen kiinteämääräinen hyvitys.

3) Irlanti velvoitetaan maksamaan komissiolle 15 000 euron suuruinen päivittäinen uhkasakko tämän tuomion julistamisesta siihen päivään saakka, jona 3.7.2008 annettu tuomio komissio vastaan Irlanti (C215/06, EU:C:2008:380) pannaan täytäntöön.

4) Irlanti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

 

Ksml:n kuva 26.5.2019. Jyväskylä kuuluu liito-oravien LIFE-suojeluhankkeeseen.
Ksml:n kuva 26.5.2019. Jyväskylä kuuluu liito-oravien LIFE-suojeluhankkeeseen.

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu