Voidaksemme hoitaa ikääntyvän väestömme, meidän tulee saattaa EU:n 2005/36/EY direktiivi täysimääräisesti voimaan!

Kuljettavatko ilmiöt meitä? Mikä tai ketkä synnyttävät ilmiöitä?...
Saamme maahamme pätevää työvoimaa noudattamalla Ammattipätevyyden tunnustamisesta säädettyä 2005/36/EY-direktiiviä täysimäärisesti. Mutta sitä ennen – tai vähintään samaan aikaan – meidän tulee tulee laittaa oma ”tonttimme” kuntoon tässä asiassa eli meidän pitää ottaa kaikilla pakollisilla ja vapaaehtoisilla koulutustasoilla ja -järjestelmillä käyttöön opintojen henkilökohtaistaminen ja kaiken hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisjärjestelmä ja niiden hyväksiluvut, jossa kaikki aikaisemmat opinnot, työ- ja harrastekokemus sekä muu todennettu osaaminen hyväksiluetaan säädettyjen EU-direktiivien mukaisesti.

Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräys on annettu velvoittavana jo 2006 vuonna! Miksi lainsäätäjämme, koko 200-päinen eduskuntamme, ovat nukkuneet Ruususen unta kaikki nämä vuodet?

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

  • 61 artikla

Poikkeuslauseke

Jos jäsenvaltiolla on huomattavia ongelmia tämän direktiivin jonkin säännöksen soveltamisessa tietyillä aloilla, komissio tutkii näitä ongelmia yhdessä kyseisen jäsenvaltion kanssa.

Komissio tekee tarvittaessa 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päätöksen, jossa jäsenvaltiolle annetaan määräajaksi lupa poiketa kyseisen säännöksen soveltamisesta.

  • 62 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivit 77/452/ETY, 77/453/ETY, 78/686/ETY, 78/687/ETY, 78/1026/ETY, 78/1027/ETY, 80/154/ETY, 80/155/ETY, 85/384/ETY, 85/432/ETY, 85/433/ETY, 89/48/ETY,  92/51/ETY, 93/16/ETY ja 1999/42/EY 20 päivästä lokakuuta 2007 alkaen.

Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän direktiiviin, eikä kumoaminen vaikuta edellä mainittujen direktiivien perusteella annettuihin säädöksiin.

  • 63 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 20 päivänä lokakuuta 2007. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

  • 64 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

[julkaistu 30.9.2005 L 255/51 Euroopan unionin virallinen lehti FI]

  • 65 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. Tehty Strasbourgissa 7 päivänä syyskuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies
J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. CLARKE

 

(tummennukset omia)

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu