Yökerhoyrittäjien elinkeinorajoitukset ja suljettujen vankiloiden täystupakointikielto ’samalla viivalla’?

"Mikä ei ole oikeus ja kohtuus
”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan”

Oikeusministeriö: Suljettuihin vankiloihin esitetään tupakointikieltoa

Hallitus esittää tu­pa­koin­nin ko­ko­naan kiel­let­tä­väk­si sul­je­tuis­sa van­ki­lois­sa. Avo­lai­tok­sis­sa tu­pa­koin­ti sal­lit­tai­siin ul­ko­ti­lois­sa. Hal­li­tus an­toi asias­ta esi­tyk­sen edus­kun­nal­le.

Lähde

Lausuntopalvelu.fi

Ks. perustuslakivaliokunnan perusoikeusuudistusta koskeva mietintö (PeVM25/1994vp).

Mietinnössä valiokunta muotoili perusoikeuksien yleisten rajoitusperusteiden luettelon, millaisilla kriteereillä perusoikeusrajoitusten sallittavuutta nykyään arvioidaan.

Professori Veli-Pekka Viljanen on tiivistänyt luettelon seuraavasti:

1. Lailla säätämisen vaatimus: Rajoitusten tulee perustua eduskuntalakiin.

2. Täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus: Rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä.

3. Rajoitusperusteen hyväksyttävyysvaatimus: Rajoitusperusteiden tulee olla perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä, painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia.

4. Ydinalueen koskemattomuuden vaatimus: Tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta.

5. Suhteellisuusvaatimus: Rajoitusten tulee olla välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi sekä laajuudeltaan oikeassa suhteessa perusoikeuksien suojaamaan oikeushyvään ja rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin painoarvoon.

6. Oikeusturvavaatimus: Perusoikeutta rajoitettaessa on huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä.

7. Ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen vaatimus: Rajoitukset eivät saa olla ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.

Luettelo ei ole tyhjentävä, joten myös muita seikkoja voidaan ottaa huomioon arvioinnissa. Jotta perusoikeusrajoitusta voitaisiin pitää hyväksyttävänä, sen tulee kuitenkin täyttää kerralla kaikki luettelossa esitetyt vaatimukset. Perustuslakivaliokunta katsoi luettelon soveltuvan erityisesti sellaisia perusoikeuksia varten, jotka on kirjoitettu oikeuden muotoon ilman lakivarausta. Perusoikeusuudistuksen jälkeen perustuslakivaliokunta on pitkälti tukeutunut tähän luetteloon, käyttäen sitä eräänlaisena testinä arvioidessaan lakiehdotusten perustuslainmukaisuutta. Näiden edellytysten valossa perustuslakivaliokunta on säännönmukaisesti arvioinut sellaisia perusoikeusrajoituksia, joita koskeviin perusoikeussäännöksiin ei liity erityisiä rajoitusedellytykset täsmentäviä lakivarauksia. Myös sellaisten perusoikeussäännösten kohdalla, jotka sisältävät lakivarauksen, perusoikeuksien yleisillä rajoitusedellytyksillä voi olla rajoitusten sallittavuuden arvioinnissa täydentävää merkitystä. Ehdottoman kiellon muotoon kirjoitettujen perusoikeussäännösten osalta luettelolla ei luonnollisesti ole merkitystä, sillä näitä perusoikeuksia ei ole mahdollista rajoittaa millään perusteella.

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu