SUOMI HUIJATTIIN EU:HUN

TAPAHTUIKO SUOMESSA EU-VALLANKAAPPAUS
ja ovatko
EU-JÄSENYYS, EURO JA NATO-SOPIMUKSET LAITTOMIA SUOMESSA?
sekä politiikkojen Korruptiosta.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen:
useiden maiden, myös vuonna 1917 itsenäistyneen Suomen valtiosääntöön ja perustuslakiin sisällytettiin kansansuvereniteettiin perustuvan kansanvallan periaate.

V. 1919 vahvistettu uusi perustuslaki, hallitusmuoto, määritti Suomen täysvaltaiseksi eli itsenäiseksi tasavallaksi, jossa
YLIN VALTA, VALTIOVALTA KUULUU KANSALLE
Kansan valitsema 200-jäseninen eduskunta käyttää vaalien välisen ajan kansalle kuuluvaa valtiovaltaa, joka ei siis ole eduskunnan vaan kansan omistama 
Eduskunta siis vain edustaa,
EIKÄ SILLÄ SIIS OLE OIKEUTTA OTTAA ITSELLEEN KANSALLE KUULUVAA VALTAA SAATIKKA LUOVUTTAA SITÄ MUILLE (2)

Mistään muusta perustuslaista suomen kansa ei ole äänestänyt.

Suomi oman perustuslain mukaan täysvaltainen tasavalta,
jossa ylin valta, valtiovalta kuuluu kansalle

eikä vieraille liitoille, eikä edes eduskunnalle.

TAPAHTUIKO
EU:N KOHDALLA
VALLANKAAPPAUS KANSALTA?
—————————————-
Perustuslain vastaisesti 1

SUOMEN HALLITUS ALLEKIRJOITTI EU:HUN LIITTYMISSOPIMUKSET

24.6.1994 Korfun saarella vaikka

KANSANÄÄNESTYS EU:HUN LIITTYMISESTÄ
tapahtui myöhemmin 16. 10. 94. tämän lisäksi

Pääministeri Aho, Presidentti Martti Ahtisaari että hänen edeltäjänsä Koivisto ovat
USEAN OTTEESEEN VAKUUTTANEET
jo ennen Korfun saaria,
EU:n johtajille ja
SAMA VAKUUTUS SÄILYY
myös Korfulla allekirjoitetun sopimukseen, että
SUOMI HYVÄKSYY UNIONIN PERUSTAMISKIRJAN
ja sen poliittiset tavoitteet (1)

On selvää että ilman tätä, EU ei olisi Korfulla allekirjoittanut sopimusta suomen Hallituksen kanssa.

MUTTA MIHIN tällainen VARMUUS POHJAUTUI?

Lasarus-veljet ry:n v. 1993 suorittamasta,
laajan otoksen perustuneesta mielipidetiedustelusta

SUOMESSA VAIN N. 10% KANSALAISISTA
haluaa vaihtaa itsenäisyyden EU:n jäsenyyteen
(Laupias Samarialainen n:o 3/1993 ja 3/ 1994)

vai oliko tarkoitus
VÄÄRISTÄÄ KANSANÄÄNESTYSTÄ?

Keijo Korhonen kertoo, että:
eliitin etukäteen tekemät ratkaisut ajettiin panostuksella ja
HUIJAUKSELLA LÄPI KANSANÄÄNESTYKSESSÄ
ja keskustapuolueen Esko Ahon johtama HALLITUS
ALENTUI LOPUKSI SUORASTAAN VALEHTELEMAAN KANSALLE

Anne Koski väitöskirjassaan (v.2006) on tutkinut Suomen eliitin tuolloin harjoittamaa tv:n mielikuvapolitiikkaa. Koski toteaa, että
”VALTIOVALTA TURVAUTUI JULKISEEN VALHEESEEN” –
televisiossa eu:n jäsenyydestä kansanäänestyksen alla (3)

Ahon hallitus antoi 13.7.1994 julkisuuteen
JOKAISEEN SUOMALAISEEN KOTIIN JAETTAVAKSI
tarkoitetun neuvoa-antavana kansanäänestystä koskevan
TIEDOTTEENSA SISÄLLÖN.
Siinä annetaan Euroopan Unionista ja siihen liittymisen seurauksista hallituksen
PROPAGANDALINJAN MUKAINEN, TOSIASIOITA VÄÄRISTELEVÄ
kuva. Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa
MAAN HALLITUS
pyrkii virallisesti ja
TOTUUDEN VASTAISTA PROPAGANDA
käytössään olevin varoin levittämällä ohjaamaan kansalaisten äänestyskäyttäytymistä (1)

Suomen Hallitus kertoo kansalle asiat totuutta vääristäen (1)
Ulkoministeriön kirjanen antaa väärän ja totuudenvastaisen kuvan (1)

Ulkoasiainministeriö julkaisi noin 100-sivuisen kirjasen nimeltään
”Euroopan Unionin jäsenyys”. Yhteenveto Suomen EU-jäsenyyden sisällöstä ja sitä jaettiin maksutta
EU:n väitetään koostuvan ”kolmesta pilarista” luonteeltaan ylikansallisesta EY:sta, sekä Maastrichtin sopimuksen pystyttämästä kahdesta lisäpilarista, ”yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä oikeus- ja sisäasioiden yhteistyöstä”,
joissa kirjasen mukaan kyse vain

”HALLITUSTEN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA”
EIKÄ LAINKAAN YLIKANSALLISUUDESTA

Mutta Euroopan federalistisessa integraatioprosessissa
ei ole kysymys uusien toisistaan erillisten ”pilarien” pystyttämisestä vaan
VAIHEITTAISESTA ETENEMISESTÄ KOHTI  LIITTOVALTIOTA(1)

Ennen asian käsittelemistä eduskunnassa
järjestettiin neuvoa-antava kansanäänestys ja

EU:N LOPULLISESTA LIITTOVALTIOKSI
kehittämisvaiheesta ja Liittovaltio-eu:n perustuslain sisällöstä keskusteltiin Unionin parlamentissa
9.-10 helmikuutta 94
samanaikaisesti kun Heikki Haavisto ja Pertti Salolainen kävivät Unionin edustajien kanssa neuvotteluja Suomen liittymissopimuksen sisällöstä.
EU-PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄ (äänin 154-84) päätöslauselma liittovaltion perustuslain aikaansaamisaikataulusta, samoin kuin EU-parlamentin Unionin institutionaalisia kysymyksiä valmistelevan komitean laatima, parlamentissa tiedoksi merkitty
LIITTOVALTION PERUSTUSLAKILUONNOS
salattiin ja pimitettiin lähes täydellisesti Suomen tiedotusvälineissä

Liittovaltion perustuslakiehdotuksen sisältö salattiin suomalaisilta silloin eikä myöhemminkään siitä ole juuri kerrottu`

Maastrichtin sopimuksen A ja B artiklassa määrättyjen tavoitteiden tarkoituksena on integraatioprosessin syventäminen lopullisen tavoitteen,
LIITTOVALTION TOTEUTTAMISEKSI
Tätä varten on laadittu liittovaltion perustuslakiluonnos (1)

Ennen kansanäänestystä Suomen kansalta estettiin myös tutustuminen
tulevaan liittovaltion perustuslakiluonnokseen
ULKOASIANMINISTERIÖMME KIELTÄYTYI  ANTAMASTA
asiakirjaa yleisön NÄHTÄVÄKSI (4)

Ulkoministeriö salasi EU:n liittovaltioperustuslakiluonnoksen kansalaisille tarkoittamassaan kirjasessa
ULKOMINISTERIÖN ARVOVALLASTA  JOHTUEN SUOMALAISTEN ARVELLAAN LUOTTAVAN
sen jakaman aineiston sisältämien tietojen todenperäisyyteen (1)

Perustuslain 60 § ja 29 §
 29 § ”Kansanedustaja on
VELVOLLINEN TOIMESSAAN NOUDATTAMAAN
OIKEUTTA ja TOTUUTTA.
 60 § Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.
 Hän on siinä
VELVOLLINEN NOUDATTAMAAN PERUSTUSLAKIA,
eivätkä häntä sido muut määräykset”

VALTION VAROISTA TUETTIIN HALLITUKSEN
haluaman tuloksen saavuttamiseksi
monikertaisesti enemmän eu-jäsenyyden kannattajien kuin sen vastustajien kansanäänestyskampanjaa…unionistien haluama
 ÄÄNESTYSTULOS OLI SAAVUTETTU
SUURELLA RAHALLA, VALHEELLISILLA  LUPAUKSILLA
ja tosiasioita röyhkeästi vääristelemällä, myös EU-jäsenyyden
VÄITETTIIN LISÄÄVÄN SUOMEN ITSENÄISYYTTÄ
 Ilkka Hakalehto/2)  vaikka kyse oli
ITSENÄISYYDEN MENETTÄMISESTÄ

Maastrichtin sopimus alkaa jo edellä siteeratulla lauseella, jossa todetaan, että sen
allekirjoittajat ”ovat päättäneet toteuttaa uuden vaiheen siinä
EUROOPAN YHDENTYMISKEHITYKSESTÄ…(1)
johon on sidottu luomalla Euroopan yhteisöt

EU:n komission puheenjohtajana pitkään toimineen Delorsin arvion mukaan noin
80 PROSENTTIA JÄSENMAIDEN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ PERUSTUU EU:N MÄÄRÄYKSIIN
ja vain n. 20 prosenttia niiden omien valioelinten omintakeiseen vallankäyttöön

Tästäkin ulkoministeriön kirjanen vaikenee
(Ilkka Hakalehto ja Veli Karhu kirjassa ”Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle”)

ainoastaan tämä tarkoittaa, lainsäädäntövallan siirtymistä pois
niin että kansalla ei ole enää korkeinta valtaa,
PAHIMMISTA VALLANKAAPPAUKSISTA PUHUMATTAKAAN

Asemesta tätä suomalaisille on vakuutettu, että itsenäisyys vain vahvistuu.
vaikka kansalta on viety jopa mahdollisuus edes vaikuttaa asioihin.

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisen perusedellytys: että kansalaiset tietäisivät, mitä äänestyksen kohteena oleva asia sisältää ja merkitsee

tämä ehto EU-jäsenkysymyksen osalta ei toteudu (1)  

Suomalaiset ovat siis äänestäneet jonkun muun asian puolesta,
kuin mitä EU todellisuudessa on
ja tästä syystä
ÄÄNESTYSTULOS EI OLE PÄTEVÄ, sitä ei voida pitää laillisena
SEN TÄYTYY MITÄTÖIDÄ.

Kuka puolustaa suomen etua eu:ssa?

Maastrichin sopimus ilmoittaa selvästi
SUOMEN PÄÄTÖKSENTEKOVALLAN SIIRTYVÄN BRYSSELLIIN.
Sen sijaan, että Maastrichtin sopimuksen kyseinen kohta painettaisiin sanomalehtiin ihmisten luettavaksi, suomalaisten täytyy uskoa Poliitikkojen sanaan  että suomi voi muka vaikuttaa asioihin enemmän ollessaan EU:n jäsen,
kansalle jätetään kertomatta tosiasian: jos Suomi edes saisikin edustajan euroopan unionin lakeja säätävään komissioon, joutuu edustaja vannomaan vallan, että hän
RANGAISTUKSEN UHALLA
PUOLUSTAA KAIKISSA TAPAUKSISSA EUROOPAN UNIONIA EIKÄ SYNNYINMAATAAN (Pekka Lahtinen 5)
Keijo Korhonen mainitsee erään suomalaispoliitikon, joka aikoinaan
EU:N KOMISSAARIN
virkaan tullessaan ilmoitti suoraan että
HÄN BRYSSELISSÄ EI EDUSTA SUOMEN VAAN EU:N ETUJA

Perustuslain vastaisesti 3 ja 4

Perustuslakivaliokunta sulkee silmänsä siltä tosiasialta, että Suomen perustuslain samassa 94§:ssa on kolmas momentti, jonka sisältämä
säädös estää EU:n perustuslain hyväksymisen

Tämä perustuslain 94§:n 3. momentti nimittäin kuuluu:
”KANSAINVÄLINEN VELVOITE EI SAA VAARANTAA
 VALTIOSÄÄNNÖN KANSANVALTAISIA PERUSTEITA

(Tämä tekee
MITÄTTÖMÄKSI JÄSENYYDEN
ei vain eu:ssa,mutta muissakin kansainvälisissä liitoissa –LK)

Ilkka Hakalehto 2: Edellä esitetty osoittaa, että Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunta on laiminlyönyt lakisääteisen tehtävänsä perustuslain noudattamisesta vastuussa olevana ylimpänä valtioelimenä.
EU:n perustuslakia ei ole mahdollista hyväksyä myöskään kansanäänestyksellä valtiosääntöämme ja kansansuvereniteettia samalla mitätöimättä.
Tämä johtuu sitä, että maamme perustuslainsäädös,
jonka mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu KANSALLE,

TARKOITTAA – EI VAIN TÄMÄNHETKISTÄ SUOMEN VÄESTÖÄ VAAN – KAIKKIA JA SIIS VIELÄ SYNTYMÄTTÖMIÄKIN, SUOMALAISIA SUKUPOLVIA.`

katso esim. Esko Hakkila: Suomen tasavallan perustuslait.

Perustuslain vastaisesti 5

Suomen eduskunta hyväksyi 18.11.1994 Euroopan Unioniin liittymissopimuksen äänin 152-45.
Päätös tehtiin 2/3:n enemmistöllä, vaikka
SUOMEN PERUSTUSLAIN MUKAAN VALTIOSÄÄNNÖN MUUTTAMISEEN VAADITAAN 5/6:N ENEMMISTÖN
EU:hun liittyminen on tehty perustuslain vastaiseksi

ja vallan siirtäminen ei tapahtunut edes Suomen eduskunnalle, vaan sitä pahempi
ULKOMAALAISELLE ->  SUOMEN KANSALLE VIERAALLE VALLALLE
————————————————————————————————
vaikka
OIKEUSMINISTERINÄ TOIMINUT

Hannele Pokka on luetellut eräässä puheenvuorossaan, millä tavoin tuleva EU-jäsenyys on ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa:
-” EU:ssa Suomi ei ole enää täysivaltainen tasavalta”
– ”Suomen oman, kansallisen lain on väistyttävä EU:n säädösten tieltä”
– ”Lainsäädäntövalta siirtyy lopullisesti Suomen ulkopuolelle”

– ”EU ottaa tasavallan presidentille kuuluvaa valtaa solmia kansainvälisiä sopimuksia Suomen puolesta”
( – OIKEASTI TÄMÄ ON PELOTTAVAA, MISTÄ VOI TIETÄÄ MITÄ SOPIMUKSET; LAIT NE TULEE OLEMAAN? LK)
 Hannele Pokka panostettiin luopumaan virastaan (4)
—————————————————————–
Ja vaikka kansanäänestys eu:n jäsenyydestä tapahtui v. 1994,
kyseessä on ollut
AINOASTAAN NEUVOA-ANTAVA KANSANÄÄNESTYS,
jolla
EI OLE MINKÄLAISTA JURIDISTA SITOVUUTTA
eikä se ole myöskään moraalisesti sitova.

Vain sitova äänestys, jota hallitus ei ole edes esittänyt, on kansanedustajia sitova

SUOMEN PERUSTUSLAKI
EI ANNA NEUVOA-ANTAVALLE KANSANÄÄNESTYKSELLE
MITÄÄN JURIDISTA MERKITYSTÄ
Ilkka Hakalehto ja Veli Karhu kirjassa ”Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle”

Suomen EU:n jäseneksi ajavat Puoluevalta ja Hallitus eivät ole suostuneet järjestämään sitovaa kansanäänestystä EU-jäsenyydestä
vaikka tässä asiassa on kysymys siitä,

SAAKO KANSA PITÄÄ HALLITUSMUODOSSA VAIN SILLE KUULUVAKSI SÄÄDETYN KORKEIMMAN VALLAN, VALTIOVALLAN ITSELLÄÄN, VAI EI
 (1)
`Suomi menetti valtiollisen ja taloudellisen itsenäisyytensä
18.11.1994, kun eduskunta päätti liittää Suomen EU:hun. Tilanne on sangen omituinen, sillä

MAASTRICHTIN SOPIMUKSEN o-artikla edellytti, että kunkin VALTION TULEE SOLMIA LIITTYMISSOPIMUKSENA OMAN VALTIOSÄÄNTÖNSÄ MUKAISESTI.

Suomessa näin ei tehty, vaan rikottiin perustuslakia, joten laillisesti
SUOMI EI OLE EU:N JÄSENMAA (2) s.156)

Perustuslakia on rikottu enemmän kuin yhdessä kohdassa
EU-JÄSENYYS ON LAITON SUOMESSA
——————————————————–

Marraskuun lopulla 1994 Suomesta lähetettiin valitus Strasbourgissa sijaitsevalle Euroopan Neuvoston ihmisoikeustoimikunnalle koskien
SUOMEN PERUSTUSLAIN VASTAISTA LIITTYMISTÄ EUROOPAN UNIONIIN
Lähetetystä valituksesta annettiin myös kopio sekä tiedote
SUOMEN PRESIDENTILLE, OIKEUSKANSLERILLE, EDUSKUNNALLE, HALLITUKSELLE ja merkittäville tiedotusvälineille:
Nämä tiedotusvälineet oli myös mainittu tiedotteissa, jotka olivat lähetetty maan johdolle. YLEMMÄLTÄ TAHOLTA OLI KÄYNYT SELVÄSTI KÄSKY

koska tiedotusvälineet eivät maininneet sanallakaan lähetetystä valituksesta (4)

Lisäksi Euroopan ihmisoikeustoimikunnalta, lähetetyn valituksen jälkeen ei ole kuulut mitään” Lisää epäoikeudenmukaisuuksia:

Ennen talvella 1991 pidettyjä eduskuntavaaleja,
ilmoittivat mm. Suomen keskustan ja SDP:n puheenjohtajat TV:n suuressa vaalikeskustelussa
puolueidensa kantana  – kokoomuksen puheenjohtaja totesi silloin olevansa vailla kantaa  –
ETTEI JÄSENYYSHAKEMUSTA EY/EU:HUN TULLA JÄTTÄMÄÄN
valittavan eduskunnan toimikaudella

Tämän huomioon ottaen
EDUSKUNNALLA
EI VOI KATSOA OLEVAN MORAALISTA OIKEUTTA
eu:hun liittyviin päätöksiin
eikä antaa liittymissopimuksen 67§:n mukaisella 5§ enemmistöpäätöksellä (1)

-> näin eu:n vastaisilta kansalaisilta on viety mahdollisuus
äänestää sellaiset kansanedustajat,
jotka olivat eu:hun liittymistä vastaan.

Ennen 3.1991 pidettyä eduskuntavaaleja
järjestetyssä TV1:n suuressa vaalikeskustelussa sekä keskustan että sdp:n Puheenjohtajat

VAKUUTTIVAT, ETTEI SUOMI PYRI UNIONIN JÄSENEKSI
aikaan ennen seuraavia, vuoden 1995 eduskuntavaaleja.

Pääministeriksi vaalien jälkeen tullut
KESKUSTAN PUHEENJOHTAJA ESKO AHO PETTI NOPEASTI LUPAUKSENSA (2)

VALMIINA MIHIN TAHANSA? – Keijo Korhonen kertoo että:

PÄÄMINISTERI
Esko Aho tunnusti myöhemmin
ALLEKIRJOITTANEENSA SUOMEN PUOLESTA
Unionin silloisen perusasiakirjan Maastrichtin sopimuksen
SEN TEKSTIÄ EDES LUKEMATTA –
tällaisille johtajille
suomen kansa antoi ratkaisun hetkenä luottamuksensa
———————————————————–
Lasarus-veljet ry:n  laajan otoksen perustuneesta mielipidetiedustelu v. 93 vahvistaa että
SUOMEN KANSA ON OLLUT SELVÄSTI LIITTYMISTÄ VASTAAN
tästä huolimatta

SUOMEN EU-JÄSENYYSHAKEMUS JÄTETTIIN
Brysseliin jo maaliskuussa 1992
ja lisäksi jostain ihme syystä Presidentti Mauno Koiviston kiirehtimänä

Edelleen kysytään,
miten Suomen EU-jäsenyyshakemus voitiin jättää v. 1992
ILMAN KANSAN ANTAMAA SUOSTUMUSTA?

Ja miten Presidentti Ahtisaari saattoi antaa kesäkuussa 1994
VALTUUDET JUHANNUKSENA KORFULLA
tapahtuneeseen EU:hun liittymissopimuksen allekirjoittamiseen
SUOMEN KANSAN PUOLESTA (1)

Lisäksi SUOMEN HALLITUS
on jo kauan ennen Korfun saaria
ILMAN KANSAN ja eduskunnan antamaa valtuutusta
on vakuuttanut eu:lle, että
SUOMI HYVÄKSYY
KAIKILTA OSIN MAASTRICHTISSA TEHDYT PÄÄTÖKSET

mihin varmuus perustuu?
PRESIDENTTI, PÄÄMINISTERI, SUOMEN HALLITUS…
                                                    VOIKO EU:N PÄÄTÖSTEN TAKANA OLLA KORRUPTIO?

A.Strigas naton korkeimman sotilasjohtajan erityisneuvonantajan kertoo korruptiosta
mukaan:kansoja johdetaan
TRILATERAALISEN KOMISSION JA BILDERBERG-RYHMÄN
käskyjen mukaan seuraavasti:
"MINÄ YLENNÄN SINUT PRESIDENTIKSI, PÄÄMINISTERIKSI
tai sotilasjohtajiksi jne. sinä hyväksyt asemasi ilman valtaa olevana johtajana ja saat eettisiä ja taloudellista hyötyä. vastapainoksi
SINUN TÄYTYY SOKEASTI TOTELLA MEITÄ" (4)

Valmiina mihin vain?
Euroopan kansalainen arvo ja asema otettiin
TAVOITTEEKSI MAASTRICHTIN SOPIMUKSESSA,
jonka myös
 SUOMEN JOHTAJAT
ALLEKIRJOITTIVAT VUONNA 1994 SITÄ EDES LUKEMATTA (Keijo Korhonen 3)

On aivan käsittämätöntä, että
valtaapitävät ovat voineet vapaaehtoisesti
ANTAA VIERAIDEN ISÄNTIEN KÄSIIN KOKONAISEN VALTION
vain saavuttaakseen tällä toimenpiteellä itselleen jotakin
HETKELLISIÄ ETUJA (2)

Politiikkojen korruptiosta
”Poliittisen pimityksen kohteeksi joutuneet suomalaiset tuskin tietävät, että heidän valitsemiaan
KANSANEDUSTAJIA VOI LAHJOA
ilman, että lahjonnan kohteita sen enempää kuin lahjoitakaan voi asettaa syytteeseen

Tämä johtuu siitä, että kansanedustaja – toisin kuin esim. kunnanvaltuutettu – ei toimi virkavastuulla, mikä on Suomessa on lahjusten otosta syytteeseen panon ehtona.

Tästä syystä Rikospoliisi ei voi edes tutkia mainitunlaisia rikoksia.”

Oikeusministerinvirkarikostyöryhmä esitti v. 1986 laatimassaan ehdotuksessa

lainsäädännön muuttamista siten, että lahjonta tulisi rikoksena rangaistavaksi
mutta tämä ehdotus saatiin eduskunnassa haudatuksi.

Lähde: Ilkka Hakalehto ja Veli Karhu 1994 ”Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle”

Eduskuntapuolueet jakavat itselleen
PUOLUETUKIA YLI 40 MILJOONAA EUROA VUODESSA

(ONHAN SE HYVÄ RAHAA – RIKASTUTTAA  ITSEÄÄN
 -LK) muille puolueille ei mitään

Valtion budjetista eduskuntapuolueiden itselleen jakama ja vuodesta vuoteen paisunut puoluetuki on ensitöiksi lopetettava. Ainoastaan silloin voidaan puolueet palauttaa kansalaisten vaikuttamisen väyläksi. Eero Taivalsaari (6).

SUOMALAISILLA EI OLE OIKEUTTA

MUODOSTAA OMAA ERILLISTÄ SUOMEN EDUSTAJARYHMÄÄ.
EU-parlamentissa. Suomalaismepit ”edustavat Euroopan kansaa”
ja toimivat minkä
TOIMIVAT OMISSA YLEISEUROOPPALAISISSA PUOLUERYHMISSÄÄN (3)
mutta

kuka ohjaa tämän puolueen ketju toisessa päässä, kuka käytännössä myöntää puoluetuki
ja millä ehdoilla puoluetuki myönnetään?

oliko

EU:N KANSANÄÄNESTYS VÄÄRENNETTY?

Äänestystulosten vääristäminen tuntuu kuuluvan
EU:N TOIMINTAMALLIIN

ÄÄNESTYSTULOKSET suomessa VÄÄRISTELLÄÄN
tänäkin päivänä, sekä

 TIETOKONEELLA OHJELMOIDAAN ÄÄNIÄ

VAALILASKENTA JÄRJESTELMÄ ON TÄYSIN KORRUPTOINUTTA
äänestäminen ei kannattanut pitkään aikaan… TIETOKONEELLA OHJELMOIDAAN ÄÄNET NIILLE…jotta  he saavat eniten ääniä

lisäksi osa äänistä ei löydy ja osa äänistä on merkitty eri henkilöille, eri puolueissa.

ÄÄNIÄ ON REKISTERÖITY VÄÄRILLE HENKILÖILLE ja väärille puolueille
joidenkin kokemuksista.

EDUSKUNTAVAALIEN TULOS ON OSTETTU

EDUSKUNTAVAALITULOKSET ON POIKKEUKSETTA VÄÄRENNETTY?

Arvausvaalit, hylättyjä ääniä joissa ei ole mitään vikaa.

Goldman Sachs omistaa vaalien laskuun suoritettavan tiedon

Lisäksi eu-kansanäänestyksen jälkeen
ÄÄNESTYSLIPUT ON TUHOTTU

Herää kysymys: oliko pelko että kansa vaatii tarkistusta?
niin kuin muidenkin vaalien jälkeen?
MIKSI ÄÄNESTYKSIÄ TEHDÄÄN SULJETTUINA  ÄÄNESTYKSINÄ?
 – ja sen jälkeen äänestyslippuja tuhotaan?
JOKAISELLA PITÄÄ OLLA OIKEUS TARKISTAA ETTÄ ÄÄNENSÄ ON MENNYT OIKEALLE HENKILÖLLE

Keijo Korhonen 3:
Poliitikot eivät aikoihin nousseet kansan keskuudesta, mikä sata vuotta sitten oli sääntönä, edustajakautensa jälkeen
KANSANEDUSTAJA
HAVITTELEE SAAVANSA ENTISTÄ PAREMMAN VIRRAN
– puolueensa tukeen nojaten; hän on sitäkin uskollisempi puolueelleen, ei valitsijoille.

Suomessa tavaksi on tullut, että valtionneuvoston jäseniä ja puoluetyöntekijöitä nimitetään valtion korkeapalkkaisiin virkoihin  (1)

Herää kysymys millä EHDOILLA näitä työpaikkoja järjestetään ja ketkä KULISSIEN takana niitä järjestävät?

EU on demokratian vastainen valtio, rakennelma, jonka tärkeimpiä
TAUSTAVAIKUTTAJIA ovat SUURYRITYSTEN edustajat ja SUURPÄÄOMIEN OMISTAJAT
heidän kädenjälkensä näkyy Unionin lainsäädännössä  (2) Antti Pesonen

Se, että yhteisiä asioita hoitamaan valitut
Laiminlyövät valitsijoittensa toivomukset,
EIVÄT PYSY TOTUUDESSA
 ja ajavat omia tai
YKSITYISTEN RAHOITTAJATAHOJENSA ETUJA

sekä suurten kaupunkien kunnallispolitiikkaa ja koko valtakunnanpolitiikkaa näyttää
 ohjaavan
KULISSIEN TAKAINEN VALTAJÄRJESTELMÄ,
jossa eräillä
TALOUDELLISEN VALLAN KÄYTTÄJILLÄ
on politiikan johtohenkilöiden rinnalla ja osittain yläpuolella keskeinen rooli

Tämän valtajärjestelmän on luonut
PUOLUEIDEN EDUSTAJIEN YHTEISPELI
teollisuuden, kaupan, rakentamisen ja
RAHOITUSTOIMINNAN SUURYRITYSTEN KANSSA (Ilkka Hakalehto 1)

Miten suomi on joutunut eu:hun?

Myös Suomessa helpotti olennaisesti se, että myös Suomessa merkittävien puolueiden johtajat ja valta-asemiin nousseet poliitikot olivat jo pitkään olleet
läheisessä yhteistyössä talouselämän, teollisuuden, pankkien ja rakennusliikkeiden johtopiirien kanssa

He olivat tottuneet toimimaan näiden toivomalla tavalla ja luottamaan siihen että vastavuoroisesti heidän vaalikulunsa sekä muut vastaavat tarpeensa tulisivat ”hoidetuksi” muusta, kuin asianomaisen omasta lompakosta.
”Poliitikot, puolueet ja ammattiliitot eri maissa tarvitsivat toimintaansa
RAHAA. NE SAIVAT SITÄ SUURYRITYKSILTÄ,
kunhan antoivat tukensa
UNIONIN RAKENTAMISTA  EDUSTAVALLE,
raha- ja pääomavallanetuja palveleville
POLIITTISILLE PÄÄTÖKSILLE”  (Ilkka Hakalehto 1)

Suuryritykset ohjaavat eu:ta

Suomessa on siis tapahtunut vallankaappaus,
 mutta keiden käsiin?

KESKUSPANKEILLA ON OIKEUS
LUODA RAHAA TYHJÄSTÄ

niillä rahoilla voi
OSTAA YRITYKSIÄ

KORRUPTOIDA POLITIIKKOJA
ja ohjata niiden kautta maita, jossa poliitikot ovat niiden
PANKKIIRIEN SÄTKYNUKKEJA

periaatteesta syntyykin käsite ->

MAAILMANHALLITUS

Kansanvallan säilyttämisen kannalta on tärkeä
PITÄÄ KESKUSPANKIT VALTION OMISTUKSESSA

EU.n ja euron kautta keskuspankki ja kultavaranto ovat siirtyneet yksityisille pankkiireille.

KUN KESKUSPANKKI SIIRTYY YKSITYISEN OMISTUKSEEN
tämä on
PÄÄSYLIPPU SEN OMISTAJILLE VALTION KAAPPAUKSEEN
ja sen jälkeen laajempi

Urho Kekkonen :”Suomi ei pyri eikä suostu EEC:n jäseneksi: maamme
ja mantumme eivät ole vieraalla rahalla ostettavissa”

”Suomen kansan alistaminen EU:n ja sen
KESKUSPANKIN MÄÄRÄYSVALTAAN
merkitsee tosiasiallisesti
VALLANKAAPPAUSTA

Kyseessä on kahdella eri tavalla erikoislaatuinen VALLANKAAPAUS, sitä ei suorittanut armeija tai yksi poliittinen puolue vaan maan oma

HALLITUS ja EDUSKUNTA

eivätkä nämä kaapanneet Suomen kansalle voimassa olleen perustuslain mukaan kuuluvaa ylintä valtaa itselleen
vaan Euroopan Unionille ja sen keskuspankille
ja siis viime kädessä Unionin hallitsevalle taustavoimalle, raha ja pääomavallalle

Suomi on oman perustuslakimme mukaan täysivaltainen tasavalta, jossa ylin valta, valtiovalta, kuuluu Suomen kansalle”
Ilkka Hakalehto: Itsenäisyydestä on kysymys. Vajettu totuus eu:n Perustuslaista.

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen tulos, mikäli valtaeliitti saisi siinä äänestäjien enemmistön puolelleen,
EI VOI VELVOITTAA EIKÄ PAKOTTAA
EU-jäsenyyden vastustajia
ja itsenäisyyden puolustajia
HYVÄKSYMÄÄN PERUSTUSLAIN VASTAISESTI
JA PETOKSELLISESTI
tapahtuvaa valtiovallan, lainsäädäntövallan, ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätösvallan ja
YLIMMÄN TUOMIOVALLAN LUOVUTTAMISTA VIERAISIIN KÄSIIN.

Kansalaisilla ei ole velvollisuutta noudattaa
LAITTOMASTI TEHTYJÄ PÄÄTÖKSIÄ   

Hallitus ja poliitikot EIVÄT
Suomen perustuslakien mukaan voi valtiopetokseen syyllistymättä
OTTAA KANSALTA SILLE KUULUVAA KORKEINTA VALTAA

JA PÄÄSTÄÄ VIERASTA valtionvallan käyttäjää, Euroopan unionia,
YLIMMÄKSI MÄÄRÄÄJÄKSI MAAHAN (1)

Mielestäni on tärkeä saada perustuslakiin poliitikkojen korruption este tai säätää laki joka tekee POLIITIKKOJEN KORRUPTIOSTA RANGAISTAVAN TEON.

Voidakseen varmistaa että seuraava periaate ei toteudu suomessa.

KORRUPTOI POLIITIKKOJA
NIIN HE LUOVUTTAVAT SINULLE MAAN ILMAISEKSI
——-
Keijo Korhonen 3:
"Suomen hallitus, presidentti ja eduskunta tekivät perustuslain vastaisen valtiokaappauksen

Valtiokaappauksen tekijät eivät koskaan joutuneet oikeudelliseen vastuuseen.

Ei ollut ihme että Suomen markan hylkääminen,

liittyminen EMU:un eli Euroopan rahaunioniin ja euron hyväksyminen maan ”lailliseksi” maksuvälineeksi tapahtuivat  
muutamia vuosia myöhemmin saman kaavan mukaan

Suomen omalla rahalla markalla oli perustuslain määrittämä asema,
markka teurastettiin ilman että perustuslakia olisi muutettu”

OSA 2

EU:sta on pidetty neuvoantava – kansanäänestys, edellä mainittuineen, epäoikeudenmukaistuksineen
Mutta
EUROSTA EI OLLUT KANSAN ÄÄNESTYSTÄ OLLENKAAN

siis
MINKÄ TAKIA KANSAN TÄYTYY VASTATA MUIDEN MAIDEN ELÄTTÄMISESTÄ –
euron takia.

Myös euroon siirtymisessä on rikottu perustuslakia,
sillä hallitusmuodon 72§:n mukaan suomen rahayksikkö oli markka

Suomen markka saatiin J.V. Snellmanin toiminnan tuloksena v. 1865
Venäjän vallan alaisena olleelle Autonomiselle Suomelle

Eliitti tuhosi Snellmanin työn ja
PERUSTUSLAKIA RIKKOEN OTTI RAHAYKSIKÖKSI EURON
ja  Suomen Pankista tuli Suomen EMU:un liityttyä

EUROOPAN KESKUSPANKIN HELSINGIN-HAARAKONTTORI (3)

Suomen eduskunta hyväksyi 20.3.1998 uuden Suomen pankkia koskevan lain äänin 88-33.

Äänestys tapahtui perjantai iltapäivänä, jolloin poissa paikalta oli peräti 78 kansanedustajaa. LAKI HYVÄKSYTTIIN PERUSTUSLAIN VASTAISESTI yksinkertaisella enemmistöllä.

Lain tehtävä on toteuttaa EU:n keskuspankin rahapolitiikka (4)

EURO KÖYHDYTTÄÄ SUOMEA
Euro
VALTIONKASSAN

ja kultavarannon  
KAAPPAUKSEN KEINONA? ->

”17.4.1998 Suomen eduskunta teki historiaa päättäen liittyä Euroopan talous- ja rahaliittoon 1.1.1999
Tuolloin mieliosoittajat pystyttivät Suomen Pankin eteen kyltin, jossa luki:
”Euroopan keskuspankin konttori syntyi eduskunnan päätöksellä”
Näin tapahtuu 1.1.1999
Suomen Pankin valuuttavaranto ja suurin osa kultavarannosta joutui Frankfurtissa sijaitsevaan EU:n keskuspankin hallintaan” Pekka Lahtinen (4)

Saadako suomen kultavaranto koskaan takaisin?

V. 1913 USA:N KESKUSPANKKI SIIRTYI YKSITYISTEN OMISTUKSEEN,
sen jälkeen on tullut taloudellinen kriisi
ja jo v. 1933 usa:n hallitus ilmoitti joutuneensa konkurssiin julkaisemalla vuoden ”1933 pankkiuudistussäädöksen”, yhdysvallat joutui velallisena luovuttamaan kaiken
KULTANSA YKSITYISELLE KESKUSPANKILLE.

Mutta kriisin aikana ja nimessä myös
RAHOJEN NOSTAMISTA TILEILTÄ ON ESTETTY,
joista harvat ihmiset saivat rahojaan takaisin.

Laman aikana presidentti Roosevelt julisti 6.3.1933 määräyksen,
joka esti amerikkalaisia käyttämästä pankkitilejään
Vaikka jotkut saivat myöhemmin osan rahoista takaisin, useimmat
MENETTIVÄT KAIKKI SÄÄSTÖNSÄ
 Pekka Lahtinen kertoo lisäksi että
vuoden 1929 pörssiromahdus ja sitä seurannut
SUURI LAMAKAUSI OLI KANSAINVÄLISTEN PANKKIIRIEN AIHEUTTAMA KRIISI.
Cary Allen kirjassaan None dare call it conspiracy siteraa Minnesotan kongressin jäsentä Charles Lindberghiä, joka sanoi vuonna 1920 eli yhdeksän vuotta ennen pörssiromahdusta:
”TÄSTÄ LÄHTIEN LAMOJA TULLAAN LUOMAAN JÄRJESTELMÄLLISESTI” (4)

Onko Eu-Suomen talouden Romahtamisen takana jokin Juoni?

EURO VALTION
 ja
VALTION KASSAN KAAPPAUSVÄLINEENÄ?

Seuraavaksi otan otteita Paavo Väyrysen kansalaisaloitteesta,

joihin lisään omia kommentteja LK

JOS SUOMI JATKAA EUROALUEESSA, JOUDUMME MUKAAN YHÄ SYVEMPÄÄN TALOUDELLISEEN YHTEISVASTUUSEEN

ja nykyistä
YLIKANSALLISEMPAAN PÄÄTÖKSENTEKOON.

Jos kansan enemmistö kannattaisi Suomen pysyttäytymistä euroalueessa, se
HYVÄKSYISI KÄYTÄNNÖSSÄ EUROALUEEN MUUTTUMISEN VELKAUNIONIKSI ja
 ylikansalliseksi LIITTOVALTIOKSI.

Kreikan kriisin yhteydessä on esitetty
EUROALUEEN TALOUDELLISEN YHTEISVASTUUN LISÄÄMISTÄ
ja sen kehittämistä täydelliseksi talousunioniksi, johon kuuluvat
YHTEISVASTUULLINEN PANKKIUNIONI

 (RAHOJEN SIIRTÄMINEN yksityisille pankeille, siis eu:ta ohjaaville

YKSITYISILLE kansainvälisille PANKKIIREILLE? -LK katso ->

KREIKAN TUKIRAHAT MENNEET LÄHES KOKONAISUUDESSA PANKEILLE
http://yle.fi/uutiset/selvitys_kreikan_tukirahat_menneet_lahes_kokonaisu… )

JA YHTEINEN VALTIOVARAINMINISTERI

(Joka päättää rahojen siirtämisestä omiin
 tai kansainvälisten pankkiirien taskuihin? -LK)  

ja budjetti sekä
PYSYVÄT jäsenmaiden väliset VARAINSIIRTOJÄRJESTELMÄT.

Ranskan presidentti Francois Hollande on ehdottanut
EUROALUEELLE JOPA YHTEISTÄ HALLITUSTA

(joka päättää
VAROJEN SIIRTÄMISESTÄ
ILMAN KANSANÄÄNESTYSTÄ
JA SIITÄ ETTÄ KANSA OLISI HILJAA? -LK).

Euroalue ei ole kehittynyt sellaiseksi kuin eduskunnalle vuonna 1998 esitettiin.

Siihen kuuluminen on aiheuttanut
SUOMELLE TALOUDELLISTA VAHINKOA,
työttömyyttä ja julkisen talouden pahan alijäämän.

Euroopan unionin perussopimusten vastaisesti
ON RYHDYTTY TUKEMAAN TALOUDELLISESTI VAIKEUKSIIN JOUTUNEITA JÄSENMAITA
(rahaa ei saa takaisin, koska
EU:N LINJAUKSET JA DIREKTIIVIT ROMAHTAVAT MAIDEN TALOUKSIA/
 ajavat maita ulosottoa päin -LK)

NÄITÄ TUKIJÄRJESTELYJÄ OLLAAN LISÄÄMÄSSÄ
ja saattamassa ne pysyvälle pohjalle.

Näistä syistä ehdotamme, että Suomen jäsenyydestä euroalueessa

JÄRJESTETÄÄN KANSANÄÄNESTYS, jonka yhteydessä KERROTAAN AVOIMESTI JÄSENYYDEN TÄHÄNASTISET VAIKUTUKSET
ja siihen liittyvät tulevaisuuden uhkat ja riskit.

On käsittämätöntä että Paavo Väyrynen irtisanottiin keskustan puolueesta
eikä hän saanut eurosta erolle vastakaikkua eduskunnasta.

Yksikään puolue eduskunnassa ei vaadi eroa eurosta ja eu:sta.

Samanlaisten mallien mukaisesti

suomea edesautetaan joihinkin muihin vallankaappausten malleihin

Osa 3 NATO VALLANKAAPPAUKSEN  välineenä?

ilman kansanäänestystä
Suomen eduskunta hyväksyi 12.2.1999 uuden perustuslain äänin 170-4, tuolloin maamme
PERUSTUSLAISTA POISTUI SÄÄDÖS, JONKA MUKAAN SOTAVÄEN KOMENTOKIELI ON SUOMI
ja koulutuskieli on suomi ja ruotsi. Näin armeijan komento sekä koulutuskieli voidaan muuttaa helposti ja nopeasti esim. englanniksi
Aamulehti kirjoitti 11.4.1998  että : ”Puolustusvoimain komentajan Gustav Hägglundin mielestä varuskuntia on edelleen liikaa” (4)

Mitä varten varsinkin viime vuosina suomen varuskuntia on lakkautettu?

NATO ON TEHNYT SOTILASVALLANKAPPAUKSEN suomessa

katso -> http://www.adressit.com/suomi_kuoleman_kohti

200 000 SOTILASTA SUOMEEN VALLOITTAMAAN SUOMEN?

Naton kautta? -> katso tärkeitä tietoja

Vai EU:N ARMEIJA KAUTTA

yhteistyön nimessä? tietoja 

Nato ja Eu ovat ylikansalliset liitot
jossa kansoilla ei ole mahdollisuuksia päättää omista asioista.

Vielä ennen Lissabonin -sopimusta suomella oli eu:ssa n. 2% äänimäärä.
Niin millä 2%:lla pystyy vaikuttamaan? sehän on jo vallankaappausta.
mutta Lissabonin sopimus = eu:n perustuslaki on vienyt lopunkin päätäntävallasta.
niin edellä mainitussa linkissa lupaukset kääntyvät

SOTIIN OSALLISTUMISPAKOIKSI!

on jo kokemusta:

YHTEISTYÖN NIMESSÄ ON TEHTY EU:N VALLANKAAPPAUS

ja seuraavaksi Naton sotilasvallankaappaus. 

SUOMESSA ON TAPAHTUNUT NATON SOTILASVALLANKAAPPAUS,
nimeltään: Naton isäntämaan sopimus.

PRESIDENTTI JA HALLITUS EIVÄT ENÄÄ JOHDA SUOMEN ULKO JA -PUOLUSTUSPOLITIIKKA,
koska ne ovat
SIIRRETTY USA:N ARMEIJALLE SEKÄ NATOLLE

lähde: http://nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2016/02/usa-aikoo-miehittaa-suomen…

Naton ylikansallisuus näkyy tämän vuoden tapahtumissa:

Lehtitiedot ovat kertoneet että amerikkalaiset sotilaat saapuvat maahamme harjoittelemaan kolmessa erässä. kevään ja kesän aikana
Lisäksi TÄNNE TUODAAN LENTOKONEITA JA ERILAISTA SOTAKALUSTOA.  Nämä tapahtumat ovat
yllättäneet sekä kansanedustajat että kansalaiset.

KOSKA USALAISET KUTSUIVAT ITSE ITSENSÄ MAAHAMME

MAAHAN TULOSSA ULKOMAALAISIA ASEELLISIA JOUKKOJA ILMAN ASEENKANTOLUPIA,
ei voi tulkita metsästysreissuksi vaan tulee olemaan
MAANVALLOITUS.
mikä on sellainen juttu että ajellaan
ILMAN SOPIMUKSIA SIELLÄ TÄÄLLÄ JA ILMAN PASSEJA
ULKOMAALAISTEN SOTILAIDEN JA SOTAKALUSTON KANSSA PITKIN ISÄNMAATA?
Korkeasti koulutetut ihmisetkin ovat huolissaan!
mutta  
Valtionjohto  ei tee asialle mitään !(lähde T. Jankkila)

Me emme voi olla jäseninä liitoissa, joissa suomen kansa ei voi vaikuttaa
emmekä voi hallita. Ylikansalliset liitot, jotka tulevat ohjaamaan suomi sotaan

Nato tekee eu:n kanssa yhteistyötä

yhteistyö, johon taas kerran suomen kansalta ei kysytä mitään
mutta ruvetaan pakottaa toimimaan niiden haluamalla tavalla

VENÄJÄ VASTAA NATON VIHAMIELISIIN TOIMIIN ->

http://www.plenglish.com/index.php?option=com_content&task=view&id=49072…  

Lisäksi Vladimir Putin on sanonut maan parlamentissa, että

Venäjän on tehostettava Taisteluvalmiuttaan

siksi, että Nato on toiminut aggressiivisesti maan rajojen läheisyydessä.

Suomen Perustuslain vastaisuudet
ja liittoihin liittymisiin liittyvät
rikkomukset, mm. perustuslain vastaisuudet  tekevät laittomaksi ja
mitätöivät suomen jäsenyys eu:ssa, natossa ja eurossa.

" Perustuslain 94§:n 3. momenttiin kuuluu:
”KANSAINVÄLINEN VELVOITE EI SAA VAARANTAA
VALTIOSÄÄNNÖN KANSANVALTAISIA PERUSTEITA ”

Islanti on torjunut eu:n jäsenyyden, koska sen

PERUSTUSLAINVALIOKUNTA ON TODENNUT JÄSENYYDEN

OLEVAN RISTIRIIDASSA ISLANNIN PERUSTUSLAIN KANSSA

Niin suomenkin perustuslaki on ristiriidassa

ja lisäksi euron ja Naton sopimusten kanssa. 

Islanti on torjunut EU:n jäsenyys, koska Islannin

kansa on aktiivisesti painostanut eduskuntaan.  

Suomi huijattiin Eu:hun

mutta miksi?  – 

MIKÄ ON EU? <- katso 

 

Lähteet: 

1) Ilkka Hakalehto ja Veli Karhu 1994 ”Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle” Raportti Suomen EU-jäsenyyden kohtalokkaista seurauksista  ISBN 952-90-5752-0
2) Toim. Ilkka Hakalehto ja Antti  Pesonen”Itsenäisyydestä on kysymys” Vaiettu totuus EU:n perustuslaista v. 2007 ISBN 952-91-8256-2  
3)Keijo Korhonen ”Itsenäisyyden lyhyt historia” ja Eu-Suomen koko kuva ISBN 978-952-92-1736-6
4) Pekka Lahtinen ”Verkko kiristyy” ISBN 951-96805-5-1
EU:N TAUSTALLA on suuri, salainen SUUNNITELMA: MAAILMAN HALLITUKSEN PERUSTAMINEN. Kustantaja Tampereen Kristillinen Yhteisö ry. 1999
5) Pekka Lahtinen ”Maailman Yhdentyminen” ISBN 978-952-5817-17-1 Kustantaja Helmimedia Oy. 2010    
6) Eero Taivalsaari ”Unohdettu viisaus” v. 2010 ISBN 978-952-67391-0-6  VS-Kustannus

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu