Vaalimyyttejä #3 perustulo

Eräs näissä vaaleissa vahvasti keskusteluun nousseista teemoista on perustulo. Perustulosta on kuitenkin vaalien alla tullut jonkinlainen taikakalu, johon voidaan aina viitata kun sosiaaliturva ja sen uudistaminen tulee puheeksi, ja jolla voidaan kuitata se, ettei puolueella ole mitään järkevää esitystä sosiaaliturvan kehittämiseksi. Etenkin Keskusta jolla ei edes ole omaa perustulomallia, on kunnostautunut tässä perustulokokeilullaan joka oikeuttaa sen, ettei Keskustalla ole mitään kantaa Suomen sosiaaliturvan kehittämiseen. Erityisesti tämä Keskustan toimintatapa nostaakin perustulon näissä vaaleissa vaalimyytin tasolle.

Yleisesti ottaen harmillisinta tässä on kaiken lisäksi se, että keskustelu perustulosta on haudannut alleen kaiken todellisen keskustelun Suomen sosiaaliturvan uudistamisesta, johon on tulevalla vaalikaudella ryhdyttävä ainakin joiltain osin. Perustulolla haetut vaikutukset nyky-Suomessa olisi muutenkin mahdollista hyvin pitkälti saavuttaa ilman perustuloa, kuten tässä kirjoituksessa todistan.

 

Perustulo ei ole täysin järjetön ajatus, vaan sinänsä käyttökelpoinen idea

 

Ajatus perustulosta on onnistunut soluttautumaan osaksi Vasemmistoliiton, Vihreiden ja lopulta jopa Keskustan tärkeimpiä linjauksia. Sinänsä vaikka tässä kohtaa olisi tavallaan kiva käyttää perustulon yhteydessä usein käytettyä kommunisti-korttia, en sitä kuitenkaan tee, sillä kaikille maksettava perustulo ei olekaan aivan niin typerä ajatus kuin se monen korvaan kuulostaisi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi järkevä hanke eteenkään Suomessa, jonka pitäisi saada valtion menoja vähennettyä noin 5-10 miljardilla seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Perustulon ajatuksen sen osalta, miten se voisi käytännössä toimia nyky-Suomessa, voisi kiteyttää kolmeen pointtiin:

1) Sillä voitaisiin vähentää sosiaaliturvaan liittyvää byrokratiaa.

2) Se leikkautuisi verojen myötä tulojen mukaan, eli käytännössä henkilöt, jotka eivät sitä tarvitse saisivat sen vain osittain, mikä vähentäisi merkittävästi sen hintaa.

3) Se loisi Suomeen matalapalkkaisempaa työtä ja osa-aikatyötä mahdollistamalla elämisen pienemmällä palkalla, jolloin työttömyys ja sen kustannukset vähenisivät. Tämä myös vähentäisi kannustinloukkojen aiheuttamaa ongelmaa.

 

Näihin pohjaten on mahdollista ajatella malli, jossa perustulo toisi valtiolle ehkä jopa säästöä, ratkaisisi monia sosiaalisia ongelmia ja tekisi monien elämästä yleisesti ottaen parempaa. Tämä ei kuitenkaan valitettavasti ole nyky-Suomessa mahdollista, mitä avaan myöhemmin.

Itse asiassa jos asiaa lähtee pohtimaan, edellä mainittu olisi mahdollista jopa Suomessa esimerkiksi 2030-luvun loppupuolella jos robotisaatio etenee nykyisellä tai hiukan kovemmalla vauhdilla. Tällöin todennäköisesti työtä ei enää riitä merkittävälle osalle väestöä, sillä tuotantokapasiteetin kehitys ohittaa ihmiskunnan kyvyn kuluttaa, jolloin kysyntää työlle ei enää ole. Tässä tilanteessa päivittäisen työajan pudottaminen kuuteen tuntiin (jonka alle sitä käytännössä ei voi enää pudottaa) todennäköisesti ei myöskään riittäisi nostamaan työn kysyntää tarvittavalle tasolle.

Kyseisessä tilanteessa perustulo, joka mahdollistaisi osa-aikatyön tekemisen, hyvin matalapalkkaisen työn tekemisen tai vapaaehtoistyöhön keskittymisen todennäköisesti olisi järkevin ratkaisu etenkin sen takia, että jäljelle jäävä ”oikea” työ todennäköisesti keskittyy erittäin vaativiin tehtäviin muun muassa ohjelmistotuotannossa ja tieteessä, jotka vaativat pitkää koulutusta ja merkittävää älykkyyttä (ohjelmistotuotannossakin lähes kaikki helpommat tehtäviä tullaan automatisoimaan).

Tämän vuoksi suuri osa väestöstä jäisi markkinataloudessa työelämän ulkopuolelle kun huomioidaan, että robotisaatio tulee todennäköisesti ulottamaan itsensä myös esimerkiksi hoiva- ja rakennusaloille. Periaatteessa tilannetta voitaisiin yrittää korjata siirtämällä kulutusta virtuaalimaailmaan ja yrittämällä yksinkertaisesti kasvattaa kysyntää ylituotannosta huolimatta. Tämä kuitenkaan ei riittäisi yksinään korjaamaan tilannetta, tai jos riittäisi, niin johtaisi ihmiskunnan kehityksen kannalta täysin järjettömän yhteiskuntamallin syntymiseen.

Yleisesti ottaen on myös todettava, että perustulo voisi jo nykyään olla toimiva ratkaisu eri ongelmiin useissa valtioissa. Tämän päivän Suomessa perustulo ei kuitenkaan valitettavasti toimisi.

 

Miksi perustulo ei toimisi tämän päivän Suomessa?

 

Perustulon ongelmien avaamiseksi on syytä ensiksi tarkastella eri perustulomalleja. Vihreillä ja Vasemmistoliitolla on molemmilla oma yksityiskohtainen malli. Muut puolueet eivät ole esittäneet perustulomallia.

Vasemmistoliiton malli on laadittu vuonna 2011 ja sen ensisijainen tavoite on ilmeisesti vähentää köyhyyttä, parantaa pienituloisten elinolosuhteita ja korjata sosiaalisia ongelmia. Mallissa perustulo olisi 750€/kk ja se rahoitettaisiin korottomalla huomattavasti verotusta ja etenkin suurituloisten verotusta. Suurista veronkorotuksista huolimatta malli kuitenkin maksaisi Vasemmistoliiton arvion mukaan valtiolle 1,2 miljardia, joskin tämä on ymmärrettävää, sillä maalin suunnittelun aikaan porvarihallitus elvytti massiivisin veronalennuksin. Vasemmistoliiton malli on sinänsä mielenkiintoinen ja voisi hyvin sopia juuri esimerkiksi 2030-luvun Suomeen, mutta nykyiseen taloustilanteeseen malli ei sovi. Esitetynlaiseen perustuloon siirtymisen lopullisia vaikutuksia voisi vain arvailla, ja useiden miljardien veronkorotukset tässä tilanteessa eivät ole mahdollisia.

Vihreiden mallissa perustulo olisi 560€/kk. Vihreiden perustulomalli myös törmää samaan ongelmaan kuin Vasemmistoliiton malli, eli se ei kuitenkaan kykene maksamaan itseään takaisin, ellei odoteta sen johtavan epäsuorien vaikutusten kautta merkittäviin kustannussäästöihin ja lisätuloihin. Kuitenkin tällaisen vaikutuksen syntyminen on helposti kyseenalaistettavissa, eikä sitä voida varsinaisesti mitenkään osoittaa. Periaatteessa Vihreiden mallin pohjalta voisi järjestää sen kuuluisan perustulokokeilun, mutta sosiaaliturvan uudistamisen kannalta tämä olisi todella hidas prosessi, rajoitetulla kokeilulla ei kuitenkaan pystyttäisi riittävän tarkkaan ennusteeseen, ja malli on jo yksinkertaisten laskelmien pohjalta todella helposti kyseenalaistettavissa. Eräänkin laskelman mukaan Vihreiden malli maksaisi valtiolle 20 miljardia ja toisi säästöä vain 12 miljardia. EDIT: Tässä kohtaa kävi minulla pieni virhe eli en huomannut Vihreiden mallissa esitettyjä verotukseen liittyviä selkeästi yksilöityjä toimia. Vihreiden malli on siis kustannusneutraali kun verotuksen uudistus joka lisää verotuloja 15 miljardia huomioidaan. Tämä ei kuitenkaan itsessään muuta kirjoituksen muita johtopäätöksiä vaan ne pätevät edelleen, vaikka tämä malli on kustannusneutraali. Itse mallista voimme käydä keskustelua kommenteissa.

Vihreiden malli voisi kuitenkin tulla lähemmäs onnistunutta lopputulosta jos perustuloa ei kuitenkaan sidottaisi muuhun verotukseen, vaan se leikkautuisi kokonaan pois jo esimerkiksi yli 20 000€ vuodessa tienaavilta. Tällöin kustannus putoaisi huomattavasti, ja malli voisi olla huomattavasti toteuttamiskelpoisempi.

Käytännössä mikä tahansa perustulomalli törmää kuitenkin samoihin ongelmiin kuin kaikki sosiaaliturvauudistukset. Perustulo ei automaattisesti poista kannustinloukkoja, vaan itse asiassa osaltaan synnyttää uusia. Sama pätee sosiaaliturvan byrokratiaan, josta suurin osa jäisi edelleen jäljelle mm. toimeentulotuen tarpeen vuoksi. Perustulo edellyttäisi toimiakseen myös työmarkkinoiden laajamittaista uudistamista ja ylipäätänsä laajoja uudistuksia koko yhteiskuntaan ja asenteisiin, joiden vaikutusta on vaikeaa tai jopa mahdotonta ennustaa ja joiden läpivieminen veisi ainakin kokonaisen vaalikauden. Tämän vuoksi en pidä perustulon käyttöönottoa tai edes perustulokokeilua järkevänä nyky-Suomessa.

 

Aloitetaan sosiaaliturvauudistus, mutta nykyisen järjestelmän pohjalta

 

Koko perustulon ajatus lähtee todellisesta tarpeesta uudistaa Suomen sosiaaliturvaa ja etenkin tarpeesta vähentää kannustinloukkoja. Keskustelussa on kuitenkin tuntunut unohtuneen kokonaan se, että aivan yhtä hyvin voisimme lähteä uudistamaan nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää. Järjestelmästä ei saada täydellistä, se on totta, mutta pahimmat ongelmat olisi täysin mahdollista korjata nykyisen järjestelmän sisällä ja kaiken lisäksi tämä pystyttäisiin toteuttamaan pika-aikataululla. Byrokratiaa voitaisiin todella helposti vähentää muun muassa hyödyntämällä tietotekniikkaa, ja tämä meillä olisi loppujen lopuksi edessä myös perustulon kanssa.

Esitänkin, että perustulon sijaan:

 

1)Teemme kaiken sosiaaliturvan hakemisesta mahdollista netin kautta ja puramme byrokratiaa tietotekniikkaa hyödyntämällä. Tehdään myös perusturvan hakemisesta mahdollisimman yksinkertaista.

2)Teemme tarpeen vaatiessa (tarkempien laskelmien jälkeen) korotuksen suojaosaan korottaen sen esimerkiksi 450€, ja teemme niin, että sosiaaliturvan saaminen jatkuu esimerkiksi 50% alennettuna seuraavat 2kk työllistymisestä ja sen jälkeen kuukauden 25%. Tämä vähentäisi merkittävästi kannustinongelmaa.

3)Puramme kannustinloukkoja alentamalla pienituloisten verotusta ja yhteen sovittamalla verotusta sosiaaliturvan kanssa.

4)Vähennämme yleisesti ottaen sosiaaliturvaan liittyvää byrokratiaa eri keinoin.

5)Tarjoamme kaikille yli 7kk työttöminä olleille automaattisesti palkkatuen, ja palkkaamme SDP:n esityksen mukaan mm. vanhustenhoitoon ja kuntiin niitä yli 7kk työttöminä olleita, joita palkkatuki ei riitä työllistämään.

6)Pohdimme tapoja kehittää ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa kannustavampaan suuntaan ilman, että koskemme sen kestoon tai suuruuteen.

 

Esitykseni ei ole kovin kummoinen eikä toimenpiteisiin 1-4 voisi ryhtyä miltään osin ilman tarkempia selvityksiä, mutta tämä onkin pelkkä keskustelunavaus. Tarvitsemme siis sosiaaliturvauudistuksen, mutta emme tässä kohtaa perustulon kautta. Keskusteluavaukseni pääasiallinen tarkoitus on huomauttaa, että pystymme merkittävästi uudistamaan sosiaaliturvaa ilman perustuloa tai, että heikentäisimme nykyistä sosiaaliturvan tasoa. Perustuloa voimme harkita kun se jonain päivänä tulee ajankohtaiseksi ja valtiolla on siihen varaa.

Lopuksi huomautan vielä, että sosiaaliturvauudistuksella en tarkoita uudistusta, jossa sosiaaliturvaa leikataan tavalla, joka tekee heikoimmassa asemassa olevien elämästä mahdotonta. Inhimillisen vaikutuksen lisäksi tämä olisi järjetöntä tilanteessa, jossa työtä ei ole yksinkertaisesti tarjolla kaikille sitä haluaville. Mikäli et halua tällaista uudistusta, äänestä porvarihallitusta vastaan eli anna äänesi SDP:lle, koska SDP:n 2. sija vaaleissa on varmin tapa estää porvarihallituksen synty.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu