Hallitukseltamme puuttuu näyttö ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotusta, uhkaavasta ilmaston lämpenemisestä.

Tiedonannossa https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-laati-tiekartan-hiilineutraaliin-suomeen-edellakavijyys-ilmastotoimissa-luo-mahdollisuuksia-koko-suomeen hallitus mm. toteaa:
”- Hallitus on sitoutunut toimiin, joilla luodaan polku hiilineutraaliin Suomeen vuoteen 2035 mennessä. Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka. Ilmastonmuutoksen torjuminen sen sijaan on Suomelle mahdollisuus luoda elinvoimaisuutta, kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tehdään sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla, pääministeri Sanna Marin sanoo.”
EU on 7 vuoden budjetistaan yhden kolmasosan nimennyt kuuluvaksi ilmastonmuutosongelmien ratkaisuun. Nyt olen ymmärtänyt, että EU:n komissio on tätäkin vielä korottamassa.

Puheenvuorostani https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-co2-paastojen-leikkaukset-perusteeton-ratkaisu/ käy mm. ilmi, miten kauas poliitikot ovat harhautuneet, kun he uskonvaraisesti, ilman näyttöä todellisuudesta pitävät ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä sellaisena uhkana ilmaston lämpenemiselle, että siitä selvitään vain noita hiilidioksidipäästöjä leikkaamalla.Todellisuus näyttää kuitenkin siltä, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkausista pitää – ilman näyttöä todellisuudesta olevana – luopua lähinnä katastrofaalisina menetyksinä pidettävien seurausten välttämiseksi:

– YK:n poliitikot perustivat hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC vuonna 1988 hakemaan tieteellistä näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavana pidetylle ilmaston lämpenemiselle. Kun sitä näyttöä YK:n Rion kokoukseen mennessä vuonna 1992 ei vielä ollut olemassa, pidettiin varmuuden vuoksi asianmukaisena ryhtyä ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä leikkaamaan. Kun siitä Kioton sopimuksen mukaista, valtioiden välistä yhteisymmärrystä ei saatu aikaan, tukeuduttiin poliittisin konsensuksin valittuihin ilmastomallilaskelmiin, mihin sitten Pariisin sopimuskin – ilman näyttöä todellisuudesta – hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseksi perustui.

– Kun YK:n poliitikot ovat perustaneet hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n nimenomaan hakemaan tieteellistä näyttöä ihmisperäisten hiililidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle, siihen ei vielä poliittisen konsensuksen mukaiset, vasta hypoteettisina pidettävät, Pariisin sopimukseen liittyvät hiilidioksidin päästöleikkaukset ole riittävä peruste. Tuukka Perhoniemi John Dewey’n kirjan Filosofian uudistaminen suomennoksensa esipuheessa mm. toteaa: ”Totuuteen tarvitaan toimintaa, se on kokemuksellista ja tarkoittaa ajatusten toimivuutta: aluksi on arvio tai hypoteesi, jota tulee koetella, ja mikäli se auttaa toimimaan halutulla tavalla maailmassa, se on oikea. Älyllisiä käsityksiä tulee siten arvioida sen mukaan, millaisia käytännön seurauksia ne tuottavat”.

– Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC on valinnut Pariisin sopimuksen perusteena olevan ilmastoherkkyyden 4,5 – 1,5 C-astetta (so. ilmaston lämpeneminen ilmakehän hiilidioksidipiotisuuden kaksinkertaistuessa) käytettävissä olevien ilmastomallilaskelmien perusteella hajonta-alueelta luokkaa 8 – alle 1 C-astetta. Kun em. puheenvuoroni mukaan sekä geologiset että viimeaikaiset havainnot osoittavat, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit seuraavat ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päinvastoin, vaikuttaa IPCC:n omaksuma ilmastoherkkyys lähinnä epäasianmukaiselta kehäpäätelmältä.

– Nykyisenä Holoseeni-nimisenä lämpimänä kautena ilmakehän hiildioksidipitoisuus vaihtelee lähinnä Auringon aktiivisuusvaihtelun myötä. Siitä esimerkkeinä ovat n. 400 vuotta sitten ollut ns. pieni jääkausi ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta havaittavasti laskevana ja viime aikoinakin todettavissa olleet, luonnonlakien mukaiset Enso-ilmiöt. Enso-ilmiöihin liittyvät El Niño-ilmiöt ovat omiaan lievästi nostamaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Esimerkiksi vuoden 1988 jälkeen tehdyissä sateliittimittauksissa on todettavissa, että se, mitä niissä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousuksi on todettavissa, liittyy El Niño-ilmiöihin, mikä jo sinänsä riittää osoittamaan, että viimeaikaistakaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua eivät ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt hallitse. Kun vielä otetaan huomioon, että esim. viimeaikaisten, ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus fossiilisista polttoaineista on korkeintaan luokkaa 5 % hiilidioksidin kokonaispäästöistä ilmakehään, niin luonnonlakien mukaisesti näiden toistensa kanssa riittävän analogisten päästöjen hakeutuessa dynaamiseen tasapainoon olemassa olevien hiilidioksidinielujen ja -lähteiden kanssa ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousussa muodostuu prosentuaalisesti vain samaksi, mitä se prosentuaalisesti on ollut hiilidioksidin kokonaispäästöissäkin.

– MTV:n uutisten mukaan arktisen alueen lämpenemisestä ollaan huolestuneita: ”Ilmastotutkijat huolestuivat: Norjan Huippuvuorten lämpötila kohosi ennätyslukemiin … Pekka Pouta kertoo videolla, kuinka pahasti Siperia kärsii poikkeuksellisesta lämpötilasta”. Kun näitä ei voida yhdistää uskonvaraiseen, vailla näyttöä todellisuudesta olevaan, ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheutamana pidettyyn ilmaston lämpenemiseen, tämän katson liittyvän mannerliikuntoihin, joita olen em. puheenvuorossanikin kuvaillut: ”Arktista aluetta viileämpi antarktinen alue on osoitus siitä, miten mannerliikuntojen synnyttämä etelänapa-alue mantereineen on valtamerien virtausten muutosten seurauksena antarktisen alueen ilmastoa nopeammin jäähdyttänyt kuin arktisen alueen ilmastoa. Kun tarkastellaan tämänhetkistä tilannetta esim. viitteen https://hifast.wordpress.com/2020/09/22/sea-ice-extent-global-antarctic-and-arctic-day-265-2020/ mukaan, voidaan tulkita, että mannerliikunnot vielä tänäpäivänäkin lievästi jäähdyttävät antarktista aluetta ja havaittavasti lämmittävät arktista aluetta.”

Poliitikkojen tulee – aina YK:n poliitikkoja myöten – oppia mahdollisimman pian ymmärtämään, että ilman näyttöä todellisuudesta ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskottu, ilmaston uhkaavana pidetty lämpeneminen on vasta hypoteesi, mille näyttöä todellisuudesta ei olemassa ole. Jo nyt on nähtävissä, miten katastrofaalisia seurauksia siitä voi syntyä, kun syystä tai toisesta joudutaan yllättäen teollisuuslaitoksia muuttamaan ja jopa niiden lopettamissuunnitelmia tekemään, kun pelkän hypoteesin perusteella uskotaan hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskottuun uhkaavaan ilmaston lämpenemiseen. Mikä koskee esim. vain fossiilisten polttoaineidenkin tulevaa kilpailukykyä ja saantia, jossakin vaiheessa ne tullevat kyllä sillä tavalla vaikeutumaan, että ne on korvattava vaihtoehtoisilla kilpailukykyisillä energiantuotantomenetelmillä. Se tulee tapahtumaan tarpeellisena kuitenkin vasta sitä mukaa kuin kilpailukyky niin edellyttää.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu