Ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksista – vain menetyksiä tuottavina – on syytä luopua!

Ilman näyttöä todellisuudesta olevaan, IPCC:n omaksumaan ilmastoherkkyyteen perustuen EU-johtajat ovat päässeet pitkän, venyneen huippukokouksensa jälkeen sopuun vuoden 2030 CO2-päästötavoitteesta: EU:n pitää leikata hiilidioksidipäästöjään vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna, vanhan tavoitteen ollessa 40 prosenttia; viite esim. https://www.talouselama.fi/uutiset/eu-johtajat-linjasivat-paastoja-leikattava-vahintaan-55-prosenttia-vuoteen-2030/3035025f-383d-43da-badf-129b0b24455f .
Jotta ilman tieteellistä näyttöä todellisuudesta olevien, ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkausten epäasianmukaisuus ymmärrettäisiin ja niiden perusteettomuuteen liittyvät, katastrofaalisina pidettävät menetykset voitaisiin välttää, katson tarpeelliseksi jatkaa niiden todellisuudesta havaittavissa olevien asioiden käsittelyä, mihin omat näkemykseni hiilidioksidipäästöjen leikkausten epäasianmukaisuudesta perustuvat:

1. Puheeenvuorossani Poliitikkojen ymmärtämäksi https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/poliitikkojenkin-ymmartamaksi/ olen todennut: ”YK:n poliitikkojen perustama, hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC ei ole – jo yli kolme vuosikymmentä kestäneestä yrittämisestäänkään huolimatta – pystynyt esittämään tieteellisyyden edellyttämää näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä puheenvuoroni osoittaa, että todellisuudesta tehtyjen havaintojen mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit ovat aina seuranneet ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päinvastoin. Toisin sanoen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousullakaan ei näyttöä uskotun, ilmaston lämpötilan uhkaavana pidetyn nousun aiheuttajana olemassa ole. Kun vielä todetaan, että luonnonlakien mukaan viimeaikaisessa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussakin on ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä määrällisesti hallitsevien, fossiilisista polttoaineista peräisin olevien hiilidioksidipäästöjen osuutta korkeintaan 5 %, jo tämäkin osoittaa, miksi IPCC:llä ei ole omaksumalleen ilmastoherkkyydelle tieteellisyyden tarvitsemaa näyttöä todellisuudesta. Kuten olen näillä sivuilla jo usein todennut, poliitikoiden ainoa toimiva ratkaisu on luopuminen Pariisin sopimuksesta ja sen korvaaminen vaihtoehtoisella strategialla, mihin ensisijaisina sisältyisivät esim. luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin sopeutuminen.”

2. Viitteen https://hifast.wordpress.com/2020/12/11/fear-not-rising-temperatures-or-ocean-levels/ otsikossa Fear Not Rising Temperatures or Ocean Levels eli suomennksena: Älä pelkää nousevia lämpötiloja tai merenpintoja… There are two widely held climate-change beliefs that are simply not accurate. The first is that there has been a statistically significant warming trend in the U.S. over the last 20 years. The second is that average ocean levels are rising alarmingly due to man-made global warming. Neither of these perspectives is true; yet both remain important, nonetheless, since both are loaded with very expensive public policy implications. Suomennoksenani: … On kaksi laajasti omaksuttua ilmastonmuutokseen liittyvää uskoa, mitkä kaikessa yksinkertaisuudessaan eivät oikeita ole. Ensimmäinen niistä on se, että Yhdysvalloissa on ollut tilastollisesti merkittävä lämpenemistrendi viimeisen 20 vuoden aikana. Toinen niistä on se, että keskimäärin merenpinnat ovat nousemassa huolestuttavalla tavalla ihmisen aiheuttaman, glogaalin lämpenemisen seurauksena. Kumpikaan näistä näkemyksistä ei ole totta, silti molemmat jäävät merkityksellisiksi, kaikesta huolimatta, koska molemmat kuormittuvat hyvin kallein, julkisin politiikkayhteyksin.

3. Viitteen https://hifast.wordpress.com/2020/12/10/setting-the-global-temperature-record-straight/ mukaan otsikoidaan Setting the Global Temperature Record Straight eli suomeksi: Oikein Asetettu Maapallon Lämpötilaluettelo . . . At the center of most discussions of global warming is the record of the global mean surface temperature anomaly—often somewhat misleadingly referred to as the global mean temperature record. This paper addresses two aspects of this record. First, we note that this record is only one link in a fairly long chain of inference leading to the claimed need for worldwide reduction in CO2 emissions. Second, we explore the implications of the way the record is constructed and presented, and show why the record is misleading. Käännökseni: Maailmanlaajuisen lämpenemisen useimpien keskustelujen keskusta on luettelo maailman keskilämpötilan poikkeamasta – usein jollakin tavoin harhaanjohtavasti viitaten, takoittaen maapallon keskimääräisen lämpötilan luetteloa.Tämä paperi kohdistuu kahteen tämän luettelon näkökohtaan. Ensiksi panemme merkille, että tämä luettelo on vain yksi kohta kohtalaisen pitkässä päätelmäketjussa, johtaakseen ilmoitettuun tarpeeseen CO2-päästöjen maailmanlaajuiseksi vähentämiseksi. Toiseksi tutkimme sekavuutta, millä tapaa luettelo laaditaan ja esitetään, ja osoitamme, miksi lettelo on harhaanjohtava.

4. Viitteen https://judithcurry.com/2017/03/20/discussion-thread-improving-the-interface-between-climate-science-and-policy/#comment-842716 mukaan jo aikaisemminkin mm. kirjoittanut: ”You see that already influence of the CO2 emissions from fossile fuels on the recent increase of CO2 content in atmosphere is minimal. Even though the total increase of CO2 content in atmosphere would dominate the present climate warming, the share of CO2 content from fossile fuels would there be too minimal in order to cause any threat of climate warming. In addition, according to geological and recent observations, trends of CO2 content in atmosphere follow trends of climate temperature and not vice versa. There are no observations in reality, according to which cutting of anthropogenic CO2 emissions could have prevented or lessened climate warming. As, for instance, CO2 cuttings according to the Kyoto protocol have caused only losses, the same kind of failures can be expected concerning cuttings based on the Paris agreement.” Suomennokseni: Nähdään, että jo fossiilisten polttoaineiden CO2-päästöjen vaikutus viimeaikaiseen CO2-pitoisuuden nousuun ilmakehässä on merkityksetön. Vaikka CO2:n kokonaispitoisuus ilmakehässä hallitsisi nykyistä ilmaston lämpenemistä, CO2-pitoisuuden osuus fossiilisista polttoaineista siinä olisi liian pieni aiheuttamaan mitään ilmaston lämpenemisuhkaa. Lisäksi geologisten ja viimaikaisten havaintojen mukaan CO2-pitoisuuden muutossuunnat ilmakehässä seuraavat ilmaston lämpötilojen muutossuuntia eikä päinvastoin. Ei ole mitään havaintoja todellisuudesta, minkä mukaan ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaukset olisivat voineet estää tai vähentää ilmaston lämpenemistä. Niinkuin esimerkiksi Kioto-protokollan mukaiset leikkaukset ovat aiheuttaneet vain menetyksiä, samanlaisia epäonnistumisia voidaan odottaa koskien leikkauksia, mitkä perustuvat Pariisin sopimukseen.

5. Viitteen https://realclimatescience.com/2017/12/melting-kevins-magic-red-crayon/#comment-76050 mukaan.todellisuus on tämä. ”Most of the claimed rise in global temperatures is due to a rise in Arctic winter temperatures, which is due primarily to the deep dips in the jet stream we have been getting in recent years. These jet stream dips increase Arctic temperatures a lot, while decreasing mid-latitude temperatures by a much smaller amount. Global warming is junk science. ”… Suomennokseni: Suurin osa väitetyistä maailmanlaajuisista lämpötilan nousuista johtuu arktisen talven lämpötiloista, mikä pääasiassa johtuu suihkuvirtausten syvistä alenemista, mitä olemme saaneet kokea äskeisinä vuosina. Nämä suihkuvirtausten alenemiset nostavat paljon arktisten lämpötilojen nousua, samalla alentaen keskimääräisten leveysasteiden lämpötiloja paljon vähemmissä määrin. Maailman laajuinen lämpeneminen on roskatiedettä.

6. David Wojick: Could CO2 actually cause slight beneficial warming? https://www.cfact.org/2020/12/04/could-co2-actually-cause-slight-beneficial-warming/ : ”The good news, says Science and Environmental Policy Project president Ken Haapala, is that humanity’s use of fossil fuels and addition of CO2 to the atmosphere are not causing a climate crisis. Cutting existing atmospheric CO2 levels in half would have little effect on climate – but would harm plant growth and the ability of forests, food crops and grasslands to survive droughts and other stress. “Carbon capture” (actually carbon dioxide capture) is of little value, and would just increase electricity prices. ” Suomennokseni: Hyviä uutisia on ne, sanoo Science and Environmental Policy Project president Ken Haapala, että ihmiskunnan fossiilisten poltoaineiden käyttö ja CO2:n lisäys ilmakehään eivät ole aiheuttamassa ilmastokriisiä. Leikattaessa olemassa oleva ilmakehän CO2-taso puoleen olemassa olevasta sillä olisi vain pieni vaikutus ilmastoon – mutta vahingottaisi kasvikantaa ja metsien, ravintosatojen ja ruohomaiden kykyä selvitä kuivuudesta ja muusta rasituksesta. ”Hiilen kaappaus” (itse asiassa CO2-tason kaappaus) on vähäarvoista ja lisäisi vain sähkön hintoja.

7. Ja niin edespäin . . .

Loppupäätelmänäni tässäkin toistan, mitä jo aikaisemmassa puheenvuorossani https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-co2-paastojen-aiheuttamaksi-uskotulle-ilmaston-uhkaavalle-lampenemiselle-ei-tieteellista-nayttoa-ole-olemassa/ loppupäätelmänäni olen todennut:

”Kun havaintojen mukaan ilmakehän hiilidiokdipitoisuuden muutostrendien on aina todettu seuraavan ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päinvastoin, hiilidioksidipäästöjen leikkaamiselle ei perusteita olemassa ole. Sensijaan lisääntyvästä ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta hyötyy maapallon kasvillisuus analogisesti kasvihuoneiden hiilidioksidipitoisuuden lisäämisen kanssa.

Olen täällä usein toistanut Eija-Riitta Korholalta oppimaani sanontaa: Ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä on syytä luopua vasta sitä mukaa, kuin kilpailukyky sitä edellyttää.”

Toivon itsekullekin asian todellisuuden ymmärtämistä joululahjana näin jouluaattona. Olen valmis vastaanottamaan myös kriittisyyden perusteluineen tätä omaa näkemystäni arvioitaessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu