Ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen rooli ilmakehässä

Kasvihuonekokemukseemme liittyen meillä on hyvin tiedossa, miten hiilidioksidin lisääminen kasvihuoneessa ylläpitää ja lisää siellä viljeltävistä kasveista saatavaa satoa. Sama tapahtuu analogisesti luonnossakin, kun sielläkin lisääntyvä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus luo omat edellytyksensä kasvillisuuden hyvinvoinnlle ja sen kehittymiselle. Sensijaan ihmisperäisten hiilidioksipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavana pidetylle ilmaston lämpenemiselle ei tarvittavaa, tieteellistä näyttöä todellisuudesta olemassa ole, niinkuin esim. olen jo aikaisemminkin todennut:

’YK:n poliitikot ovat jo yli kolme vuosikymmentä sitten perustaneet hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC tehtävänään hakea tieteellinen näyttö ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle. Kun tätä näyttöä ei todettavissa ollut, se korvattiin ilmastomalleihin perustuvalla ilmastoherkkyydellä, mikä sekin on vasta hypoteesi ilman tieteellisyyden edellyttämää näyttöä todellisuudesta. Tämänkin näytön edellytykset selviävät siitä, mitä jo aikaisemminkin olen kirjoittanut: ’IPCC:n omaksuma ilmastoherkkyys ei täytä niitä vaatimuksia, mitkä Tuukka Perhoniemi John Dewey’n kirjan Filosofian Uudistaminen suomennoksensa esipuheessa toteaa: ”Totuuteen tarvitaan toimintaa, se on kokemuksellista ja tarkoittaa ajatusten toimivuutta: aluksi on arvio tai hypoteesi, jota tulee koetella, ja mikäli se auttaa toimimaan halutulla tavalla maailmassa, se on oikea. Älyllisiä käsityksiä tulee siten arvioida sen mukaan, millaisia käytännön seurauksia ne tuottavat.”’ Olen tuon Tuukka Perhoniemen kanssa analogisen totuuden oppinut toteamaan toimiessani metallurgisten tuotantojen monitieteellisyyttä edellyttävien ongelmien ratkaisijana: Ensin tulee selvittää tuotannossa mahdollisesti olevan ongelman todellinen laatu eli toisin sanoen, onko sitä ongelmaa todella olemassakaan, ja jos se todella olemassa on, pyritään selvittämään sen laatu. Sitten pyritään hakemaan teoreettinen ratkaisu tälle monitieteellisenä pidettävälle, olemassa olevalle ongelmalle. Seuraavaksi pyritään esim. laboratoriokokein perustelemaan, onko em. vasta hypoteesina pidettävä, teoreettinen ratkaisu todellisuuden mukainen. Lopuksi vielä – ennen varsinaista, tuotannollista käyttöönottoa – varmistetaan, toimiiko tämä ratkaisu halutulla tavalla teollisessa tuotannossa. Tämä sitten antaa edellytykset esim. metallituotteiden menestymiselle maailmanlaajuisilla markkinoilla.’

Kun globaalin jääpeitteen määrän muutossuunta hyvin kuvaa sitä, mihin suuntaan ja miten voimakkaasti ilmaston lämpötila maapallolla on kehittymässä, on syytä kerrata siihen liittyviä havaintoja.

Viitteen Sea Ice Extent (Global Antarctic and Arctic) – Day 235- 2021 https://hifast.wordpress.com/2021/08/24/sea-ice-extent-global-antarctic-and-arctic-day-235-2021/ mukaan globaali valtamerien pintavesien jääpeite on tämän elokuun aikana ollut lievästi lisääntymässä ja lähestymässä vuosien 1951 ja 2010 keskiarvoisia, globaalisia valtamerien jääpeiteitä, mikä omalta osaltaan viittaa siihen, ettei tämänhetkiselle, ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousunkaan aiheuttamaksi uskotulle, ilmaston uhkaavana pidetylle lämpenemiselle näyttöä todellisuudesta olemassa ole. Sitä vahvistaa vielä viitteen https://hifast.wordpress.com/2021/08/26/sea-ice-extent-global-antarctic-and-arctic-day-237-2021/ mukaan se, että tämän vuoden aikana valtamerien globaali jääpeite on vaihdellut vuosien 1981-2010 keskimääräisen jääpeitteen määrän alareunaa hipoen, mitä tekevät vielä seuraavienkin päivien viitteet https://hifast.wordpress.com/2021/08/27/sea-ice-extent-global-antarctic-and-arctic-day-238-2021/ ja
https://hifast.wordpress.com/2021/08/28/sea-ice-extent-global-antarctic-and-arctic-day-239-2021 / .

Miten meidän tulee ymmärtää ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden rooli ilmakehässä?

– 71 % maapallon kokonaispinta-alasta on valtamerien kattamaa. Noiden maapallon pinta-alaa hallitsevien valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila, Henryn lakien mukaisesti, hallitsee myös ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, kuten viitteen http://www.co2web.info/Oceans-and-CO2_EngrsAust_Apr08.pdf kuva 2 Mauna Loalla tehdyissä mittauksissa osoittaa.

– Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousullakaan ei todettavissa olevaa vaikutusta ilmaston lämpenemiseen olemassa ole, puhumattakaan siinä olevasta, minimaalisesta ihmisperäisestä osuudesta. Sekä geologisissa, että viimeaikaisissa havainnoissa on todettavissa, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit ovat aina seuranneet ilmaston lämpötilan muutostrenjejä eikä päinvastoin.
– Valtameristä tulevia hiilidioksidipäästöjä olennaisesti pienempien, muualta ilmakehään tulevien hiilidioksidipäästöjen vaikutus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousussa jää olennaisesti pienemmäksi, kuin mitä niiden osuus kokonaispäästöissä on ollut. Tästä esimerkkinä haluan mainita nimenomaan jo alunperinkin minimaalisina pidettävät hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista. Kun ne tulevat ilmakehään, ne suoraan oman kykynsä mukaisesti nostavat ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Kun sen seurauksena valtamerien pintavedet, Henryn lain mukaisesti voimistuneina hiilidioksidinieluina, hakevat uutta tasapainoa valtamerien pintavesiin liuenneen, keskimääräisen hiilidioksidipitoisuuden ja ilmakehän keskimääräisen hiilidioksidin osapaineen välille, se vähentää valtamerien pintavesistä ilmakehään aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vaikutuksen osuutta vastaamaan Henryn lain mukaista hiilidioksidipitoisuutta ilmakehässä jopa niin pitkälle, ettei tuon fossiilisista polttoaineista – eikä muistakaan ihmisperäisistä hiilidioksdipäästöistä – peräisin olevan hiilidioksidin vaikutuksen osuutta enää pystytä käytännössä toteamaan.
– Kun esim. viimeaikaiset hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ovat korkeintaan luokkaa 5 % ilmakehään tulevista hiilidioksidin kokonaispäästöistä, ne eivät sellaisinakaan hälyttävästi ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta nostaisi. Tämäkin osuus kuitenkin vielä, Henryn lain mukaisesti, olennaisesti pienenee, kun sen seurauksena valtamerien pintavesistä ilmakehään tulevan hiilidioksidin osapaineen osuus pienenee. Tämä koskee samalla tavalla muitakin fossiilisten hiilidoksidipäästöjen kanssa analogisia hiilidioksidipäästöjä jopa sillä tavalla, että itse asiassa mitkään muut kuin valtamerien pintavesistä emittoituvat hiilidioksidipäästöt eivät pysty valtamerien pintavesien ylläpitämiin ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden trendimuutoksiin vaikuttamaan.

Yhteenvetona tästä tulee ymmärtää, miten ainakin viimeisen 100 miljoonan vuoden ajalta olevat näytöt todellisuudesta osoittavat, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden keskimääräiset muutostrendit seuraavat valtamerien pintavesien lämpötilan keskimääräisiä muutostrendejä eikä päinvastoin. Valtamerien pintavesien lämpötilan muutostrendit taas ovat seurausta ilmaston lämpötilan muutostrendeistä:
– Viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana mannerliikunnot ovat ilmaston lämpötilaan saaneet aikaan antarktisella alueella 40 C-asteen alenemisen, arktisella alueella 20-asteen alenemisen ja päiväntasaajalla 2 C-asteen alenemisen, mistä sitten on – valtamerien pintavesien jäähtymisen seurauksena – seurannut ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden putoaminen 1600 ppm:stä nykyiseen luokkaan 400 ppm.
– Viimeisen 800 000 vuoden aikana jääkausien ja lämpimien kausien vaihdellessa ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on vaihdellut valtamerien pintavesien lämpötilavaihteluita seuraten.
– Nykyisenä Holoseeni-nimisenä lämpimänä kautena mm. näkyy Enso-ilmiöihin liittyvä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu, misså ilmakehän hiilidiokdipitoisuuden nousu näkyy esim. El Niño-ilmiön aiheuttaman valtamerien pintavesien keskimääräisen lämpötilan nousun seurauksena, mikä nousu La Niña-ilmiöön ei enää liity.

Lisäksi olen viittessäni https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaiset-co2-paastot-eivat-helteita-aiheuta/ kirjoittanut:
’”Nykyinen pohjoisella pallonpuoliskolla oleva hellekausi vaihteluineen on seurausta luonnollisista suihkuvirtauksista.” Katso viite
https://i2-prod.corkbeo.ie/incoming/article19572302.ece/ALTERNATES/s615b/0_Screen-Shot-2021-01-06-at-121937.png ’.

+5
LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu