Poliitikot vailla näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheittamaksi uskotusta, uhkaavasta ilmaston lämpenemisestä!

Ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät ilmakehän hiilidioksididipitoisuuden nousua hallitse eikä ilmakehän hiilidiksidipitoisuuden nousulla havaittavaa vaikutusta ilmaston lämpenemiseen olemassa ole:
– Luonnonlakien mukaan kaikki eri lähteistä ilmakehään tulevat hiilidioksidipäästöt hakeutuvat dynaamiseen tasapainoon kaikkien olemassa olevien hiilidioksidinieluihin tapahtuvien hiilidioksidiabsorptioiden kanssa. Kunkin päästön prosentuaalinen osuus ilmakehän hiildioksidipitoisuuden nousussa hakeutuu prosentuaalisesti samaksi, mitä sen osuus prosentuaalisesti on ollut hiilidioksidin kokonaispäästöissä. Kun viimeaikoina hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärässä osuus esim. fossiilisista polttoaineista on ollut korkeintaan luokkaa 5 %, ei sen aiheuttama hiilidioksidipitoisuuden nousu ilmakehässäkään ole kuin korkeintaan tuo sama 5%.
– Sekä geologisten että viimeaikaisten havaintojen mukaan ilmakehän hiilidioksidiptoisuuden muutostrendit ovat aina seuranneet ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päinvatoin.
– Tehtyjen havaintojen mukaan kautta aikojen ilmastoa ovat hallinneet luonnolliset tekijät, missä ihmisperäisten tekijöiden hallitsevaa vaikutusta ei todettavissa ole.
– YK:n poliitikkojen omaksumaa, ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskottua, uhkaavaa ilmaston lämpenemistä ei nykyisenä teollisenakaan aikana havaittavissa ole olemassa.
– IPCC:n omaksumalle ilmastoherkkyydelle – eli ilmaston lämpenemiselle ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuessa, mihin Pariisin sopimuskin perustuu – ei ole näyttöä todellisuudesta, kun sekä geologiset että viimeaikaiset havainnot osoittavat ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendien seuraavan ilmaston lämpötilojen muutostrendejä eikä päinvastoin.
– Lisäksi kun esimerkiksi ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä hallitsevien, fossiilisista polttoaineista peräisin olevien hiilidiokdipäästöjen osuus hiilidioksidin kokonaispäästöistä on vain korkeintaan luokkaa 5 %, ihmisperäiset, minimaalisina pidettävät hiilidiokdipäästöt eivät ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousuakaan hallitse. Sen vuoksi usko ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskottuun, ilmaston uhkaavaan lämpötilaan on aiheeton. Se, millä perusteella poliitikot ovat ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä leikkaamassa, ei näyttöön todellisuudesta perustu, vaan on vasta hypoteettiseen näkemykseen perustuva.

Viittaan aikaisempiin toteamuksiini:
”Kun YK:n poliitikot vuonna 1988 perustivat hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC, sen tehtäväksi määriteltiin nimenomaan tieteellisen näytön hakeminen ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle. Jo silloin siinä näkyi olevan selvä käsitys siitä, että se tarvitsee tieteellisen näytön saman hengen mukaisesti, mitä Tuukka Perhoniemi John Dewey’n kirjan Filosofian Uudistaminen suomennoksensa esipuheessa toteaa:
’Totuuteen tarvitaan toimintaa, se on kokemuksellista ja tarkoittaa ajatusten toimivuutta: aluksi on arvio tai hypoteesi, jota tulee koetella, ja mikäli se auttaa toimimaan halutulla tavalla maailmassa, se on oikea. Älyllisiä käsityksiä tulee siten arvioida sen mukaan, millaisia käytännön seurauksia ne tuottavat.’
Vaikka YK:n Rion kokouksessa 1992 todettiin, että näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle ilmaston uhkaavalle lämpenemiselle ei ollut todettavissa, pidettiin kuitenkin varmuuden vuoksi tärkeänä ryhtyä ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä leikkaamaan”.

Tämän Rion kokouksen jälkeen Kioton sopimuksen mukaisesti yritettiin ”varmuuden vuoksi” ryhtyä hiilidioksidipäätöjä leikkaamaan. Kun siitä ei yhteisymmärrystä syntynyt, perusteena ruvettiin käyttämää ilmastomallein laskettuja, ihmispräisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamiksi saatuja, lähinnä kehäpäätelmin sopiviksi katsottuja arvoja. Näihin perustuen YK:n politikkojen perustama hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC omaksui ns. ilmastoherkkyyden, mille tällä hetkelläkään ei näyttöä todellisuudesta olemassa ole.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu