Suomen poliittinen pyrkimys ”fossiilivapaaksi” on perusteeton!

EU:n 7 vuoden päätetystä budjetista jo yksi kolmasosa sisältyy ilmastoasioiden hoitoon, mistä olennaisin osa ymmärtääkseni kuuluu maailmaa fossiilivapaaksi tekemiseen. Suomen hallitus on omaa fossiilivapauttansa nyt joulukuussa vielä kiristämässä vuodesta 2035 vuoteen 2030.

Lainaus viitteestä https://valtioneuvosto.fi/documents/1410903/33891761/kestava_elvytys_loppuraportti-2110.pdf/c8edf006-334f-ecd9-5364-9d55720823fe/kestava_elvytys_loppuraportti-2110.pdf?t=1603343569943 :
’Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytetään Suomessa. Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, Hallitusohjelman kirjaus: ”perinteisten menestysalojemme rinnalla hiilineutraalisuus, ekologiset investoinnit, cleantech, kierto- ja biotalous ja resurssiniukkuus synnyttävät uusia suomalaisen teollisuuden kasvutarinoita, rakennuspalikoita hyvinvoinnillemme” luo vahvan pohjan Suomen talouden elvytykselle koronaepidemian aikana ja jälkeen.’

YK:n poliitikot ovat jo vuonna 1988 perustaneet hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n hakemaan tieteellistä näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskomalleen, uhkaaavana pidetylle ilmaston lämpenemiselle. Kun tätä näyttöä, jo vuosikymmeniä kestäneestä yrittämisestä huolimatta, ei käytetävissä ollut, IPCC omaksui poliittisin konsensuksin ns. ilmastomallit, mitkä edelleenkin ovat vasta hypoteeseja ilman tieteellisyyden vaatimaa näyttöä todellisuudesta. Perusteluikseni viittaan mm. puheenvuorooni Ihmisperäisten CO2-päästöjen aiheuttamaksi uskotulle, ilmaston uhkaavalle lämpenemiselle ei tieteellistä näyttöä ole olemassa https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-co2-paastojen-aiheuttamaksi-uskotulle-ilmaston-uhkaavalle-lampenemiselle-ei-tieteellista-nayttoa-ole-olemassa/ :

– Petteri Taalas,  Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri, ymmärtääkseni ei näy voivan tieteellistä näyttöä todellisuudesta esittämään ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskomalleen, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle.
– David Wojick, Ph.D. viitteessään https://papundits.wordpress.com/2020/10/21/crisis-looms-in-alarmist-climate-science/ toteaa:  ”Tieteellinen menetelmä toteaa havainnon vievän voiton teoreettisesta mallinnuksesta”/käännökseni, mikä tulkintani mukaan tarkoittaa sitä, että IPCC:n omaksumat ilmastoherkkyydet eivät tieteelliseen näyttöön riitä.
– Viittaan tässäkin John Dewey’n kirjan Filosofian Uudistaminen suomentajan Tuukka Perhoniemen esipuheeseen, missä hän toteaa:
”Totuuteen tarvitaan toimivuutta: aluksi on arvio tai hypoteesi, jota tulee koetella, ja mikäli se auttaa toimimaan halutulla tavalla maailmassa, se on oikea. Älyllisiä käsityksiä tulee siten arvioida sen mukaan, millaisia käytännön seurauksia ne tuottavat.”
– Kun havaintojen mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendien on aina todettu seuraavan ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päinvastoin, hiilidioksidipäästöjen leikkaamiselle ei perusteita olemassa ole. Sensijaan lisääntyvästä ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta hyötyy maapallon kasvillisuus analogisesti kasvihuoneiden hiilidioksidipitoisuuden lisäämisen kanssa.
– Olen täällä usein toistanut Eija-Riitta Korholalta oppimaani sanontaa: Ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä on syytä luopua vasta sitä mukaa, kuin kilpailukyky sitä edellyttää.

Kun poliitikoilla tieteellisyyden edellyttämää näyttöä Pariisin sopimuksen perusteena oleville hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n omaksumille ilmastoherkkyyksille ei olemassa ole, olen perusteluineen esittänyt viitteessäni https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/poliitikkojenkin-ymmarrettavaksi-co2-paastojen-leikkauksista-perusteettomina-luovuttava/ puheenvuoroni Poliitikkojenkin ymmärrettäväksi: CO2-päästöjen leikkauksista perusteettomina luovuttava!

Olen jo mm. vuonna 2016 puheenvuorossani Hallitus tarvitsee vaihtoehtoisen strategian! https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/227005-hiilidioksidipaastojemme-ilmastovaikutus-huomaamattoman-vahainen / todennut:
”Fossiilisista polttoaineista aiheutuvien, ihmisperäisten CO2-päästöjen turhanaikaisiksi osoittautuneista leikkaamisista aiheutuu vain menetyksiä. Siksi niistä leikkauksista tulee luopua ja korvata ne toimenpiteillä, joilla pyritään edistämään mukautumista luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja uhkaaviin sään ääri-ilmiöihin. Mitä energiapolitiikkaan tulee, täytyy pitää huolta, että saatavilla on energiaa, mikä vastaa tarvittavaa kilpailukykyä ja puhtautta. Kuten edellä olevasta käy ilmi, asia oikein hoidettuna, se ei sulje pois myöskään hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia voimalaitoksia.

Kun hallitus perustaa toimintansa strategiseen johtamiseen, Pariisin sopimuksen – jos jonkin – varalta on varauduttava vaihtoehtoiseen strategiaan!”

Viittaan tässä myös vanhaan kommenttiini https://judithcurry.com/2011/08/04/carbon-cycle-questions/#comment-221259 jo lähes vuosikymmenen takaa, mikä osoittaa koko bloginsa kautta, miten sekaisin käsitykset ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotusta, uhkaavana pidetystä ilmaston lämpenemisestä ovat jo vuosikymmeniä olleet:
”My conclusion is that as far as parameters are chosen by inverse calculations the climate models give only unreliable results. In addition, nowadays an increase of CO2 content in the atmosphere has been proved to follow warming and not vice versa. Therefore there are no bases to cut down antropogenic CO2 emissions in order to control a warming”. Käännökseni: Johtopäätökseni on, että siinä määrin kun parametrit valitaan käänteisin laskelmin, ilmastomallit antavat vain epäluotettavia tuloksia. Lisäksi nykyään hiilidioksidipitoisuuden lisäyksen ilmakehässä on osoitettu seuraavan lämpenemistä eikä päinvastoin. Sentähden ei ole mitään perusteita leikata ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä lämpenemisen hillitsemiseksi.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan jo se on perusteetonta, kun ymmärrykseni mukaan IPCC:n omaksumissa ilmastomallilaskelmissa teollisena aikana tapahtunut ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikainen nousu – kehäpäätelmän omaisesti – oletetaan kokonaan ihmisperäiseksi, vaikka luonnonlakien mukaisesti sen osuus siinä esim. ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä hallitsevista fossiilisista polttoaineista on korkeintaan luokkaa 5%.

Vielä 1980-luvun puolella itsekin pidin mahdollisena ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskottua, uhkaavaa ilmaston lämpenemistä mahdollisena. Kun YK:n poliitikoillakaan ei Rion kokoukseen 1992 mennessä hakemaansa tieteellistä näyttöä tuolle ihmisperäiseksi uskotulle, ilmaston uhkaavalle lämpenemiselle käytettävissä ollut, aloin asiaan paneutua omakohtaisesti. Tästä on sitten tuloksenani se, mitä tässä puheenvuorossani olen jo otsikoinut: Suomen poliittinen pyrkimys ”fossiilivapaaksi” on perusteeton!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu