Poliittinen sopivuus jyrää pätevyyden

HS kirjoittaa pääkirjoituksessaan (15.2.) poliittisista virkanimityksistä. Tuorein tapaus on uuden Kan­sal­li­sen kou­lu­tuk­sen ar­vioin­ti­kes­kuk­seen johtajan valinta.

"Po­ri­lai­nen ope­tus­mi­nis­te­ri Kris­ta Kiu­ru (sd) ni­mit­ti vir­kaan Har­ri Pel­to­nie­men. Hän­kin on puo­lue­kan­nal­taan so­siaa­li­de­mo­kraat­ti ja Po­ris­ta ko­toi­sin. Vi­ras­ta kil­pail­lut kou­lu­te­tum­pi ha­ki­ja va­lit­ti asias­ta oi­keus­kans­le­ril­le, jon­ka tors­tai­na an­ta­mas­ta pää­tök­ses­tä käy ka­rus­ti il­mi, mi­ten mi­nis­te­rit käy­tän­nös­sä pys­ty­vät oh­jaa­maan vir­koi­hin mie­lei­siään hen­ki­löi­tä ja kirk­kain sil­min väit­tä­mään, et­tei ni­mi­tys ole po­liit­ti­nen".

Ja mitä tekee oikeuskansleri? Hänen mukaansa  näyt­töä ei ole, et­tä Kiu­run oh­jaus oli­si ol­lut po­liit­ti­ses­ti mo­ti­voi­tu­nut­ta tai lain­vas­tais­ta – mut­ta asial­lis­ta­kaan se ei oikeuskanslerin mukaan ollut. Ettei ollut näyttöä? Virkaan valitaan puoluetoveri, joka sattuu olemaan Porista kuten Kiurukin. Lisäksi hän on vähemmän koulutettu kuin hakija, joka teki nimityksestä kantelun.

Lisänäyttönä nimityksen poliittisuudesta on vielä se, että "Kiu­ru puut­tui voi­mak­kaas­ti ni­mi­tyk­seen jo sii­nä vai­hees­sa, kun hä­nel­le vas­ta esi­tel­tiin seit­se­män haas­ta­tel­tua ha­ki­jaa il­man pa­rem­muus­jär­jes­tys­tä. Kiu­ru oli kii­reh­ti­nyt ker­to­maan kes­ken vir­ka­mies­val­mis­te­lun oma­na kan­ta­naan, et­tä Pel­to­nie­mi on 'pä­te­vin ja so­pi­vin'". Ei siis ollut edes tarvetta paneutua muiden hakijoiden ansioihin, kun porilainen demari oli niin ylivoimainen. Siinä oli selvä määräys virkamiesvalmistelulle.

Kaiken järjen mukaan tämän selvempää näyttöä nimityksen poliittisuudesta on vaikea ajatella. Oikeuskansleri siunaa tämän mädännäisen maan tavan todeten vain sivulauseessa, että menettely ei ollut asiallinenkaan. Onko tavanomainen tuomarin harkintavalta poistettu oikeuskanslerin keinovalikoimasta? Vetoaminen ja uskominen pelkkään "poliittiseen sopivuuteen" on asiallisesti ottaen yhtä tyhjän kanssa. Vanha tuomarin ohje sanoo, että se mikä ei ole kohtuullista, ei voi olla lakikaan.

Pelkällä maallikkojärjellä kyseisen tapainen nimitys on räikeän poliittinen. Kansalaisia pitäisi kiinnostaa tässä se, että pätevämpi henkilö sivuutetaan ja valitaan poliittisesti sopiva. Tällaisen henkilön päätöksetkin tehtävässään tulevat olemaan vain "poliittisesti sopivia". Se saa riittää kansalaisille.

 

0
Lokari
Sitoutumaton Turku

Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu