Humanismi on uskonto

Wikipedia kertoo humanismista mm seuraavaa: ”Humanismi on länsimaissa renessanssin myötä noussut kulttuurivirtaus sekä aatteellisena käsitteenä ihmisyyteen perustuva elämänkatsomus. Humanismiksi alettiin 1800-luvun lopulla kutsua keskiajan ja uuden ajan taitteessa syntynyttä, antiikin sivistysihanteeseen perustuvaa, inhimillisyyttä korostavaa suuntausta.

Sekulaari humanismi on nimitys uskonnottomalle humanismille. Kansainvälisen humanistisen ja eettisen liiton IHEU:n määritelmän mukaan ”humanismi on kansanvaltainen eettinen elämänkäsitys, joka väittää, että ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. Se pyrkii nykyistä inhimillisempään yhteiskuntaan inhimillisten ja muiden luonnollisten arvojen sekä inhimillisten kykyjen kuten järjen ja vapaan tutkimuksen avulla. Se ei ole jumalauskoinen, eikä se hyväksy yliluonnollista todellisuuskäsitystä.

Suomessa kansainvälistä humanistiliikettä on edustanut vuodesta 1968 Suomen humanistiliitto. Järjestö julkaisee neljästi vuodessa Humanisti-lehteä. Periaateohjelmassaan liitto vaatii ajatuksenvapautta, arvovalloista vapaata ajattelua, pyrkimystä tietoon ja uskonnoista riippumatonta etiikkaa.”

 

Humanismi on maailmankatsomus joka perustuu materialismiseen uskomukseen. Humanismi kieltää Jumalan olemassaolon eikä hyväksy yliluonnollista todellisuuskäsitystä. Humanismi väittää olevansa uskonnoista riippumaton mutta siinä humanismin edustajat erehtyvät pahemman kerran sillä humanismi on uskonto ja mitä suurimmassa määrin.

Humanismi väittää pyrkivänsä nykyistä inhimillisempään yhteiskuntaan järjen ja vapaan tutkimuksen avulla. Humanismi sanoo pyrkivänsä tietoon vapaan tutkimuksen avulla. Kuitenkin humanismi on jo ennalta päättänyt ettei Jumalaa ole eikä myöskään mitään yliluonnollista todellisuutta.

Miten tässä nyt käy humanismin kauppaaman ”vapaan tutkimuksen” ja pyrkimyksen ”tietoon”? Ne romuttuvat täysin humanismin sisään rakennetun tausta oletuksen vuoksi. Sillä jos ennalta on päätetty ja tultu tietyistä asioista ”absoluuttiseen” totuuteen/tietoon (humanismissa= Jumalaa eikä yliluonnollisuutta ole) niin johtipa todisteet kuinka loogisesti ja selvästi tahansa Jumalaan ja yliluonnolliseen ei humanismi voi hyväksyä näitä todisteita.

Ei sellainen ole vapaata tutkimusta ja pyrkimystä tietoon jossa jo ennalta on päätetty asioista joihin tutkimukset ja tieto eivät saa johtaa! Sellainen toiminta on täysi vastakohta vapaalle tutkimukselle ja pyrkimykselle tietoon. Sillä jos pyrimme tietoon niin tutkimme vapaasti todisteita johtivatpa ne meitä minne tahansa mutta mikäli ennakko asenteemme määrittää/rajoittaa sen mihin tieto ei saa perustua on tietommekin jo ennalta rajattu. Humanismin tapauksessa tämä tieto on ennalta rajattu materialistisen maailmankatsomuksen joka perustuu kehitysopilliseenteoriaan ja sen suomiin rajoihin.

Humanismilla on siis ennakkoasenteet jotka määrittävät sen mihin suuntaat tiedon tulee perustua. Humanismi ei ole siis vapaa kaikelle tiedolle vaan on rajoittanut sen omien ennakkoasenteiden rajojen (sääntöjen) sisään. Humanismin puheet vapaasta tutkimuksesta ja pyrkimyksestä tietoon ovat siis täyttä lööperiä ja silmänlumetta joilla kiillotetaan vain humanismin julkisuuskuvaa ja koitetaan leimata muut elämänkatsomukset huuhaaksi.

Humanismin lähtö oletus Jumalasta on yhtä uskonnollinen oletus kuin kristitynkin sillä kummatkin pitävät kantaansa absoluuttisena. Humanismin sisään rakennetut tausta oletukset ovat täysin uskonnollisia jotka eivät perustu kokeelliseen tieteeseen jossa tutkimalla (kokeellinen testaus) olisi päästy kyseisiin tuloksiin. Humanismin väite ”ei ole Jumalaa” eikä yliluonnollista todellisuutta ovat siis uskonnollisia väitteitä jotka eivät perustu tieteelliseen tutkimukseen vaan uskomuksiin menneisyydestä. Humanismin perus väitteet ovat luonteeltaan täysin uskonnollisia ja tämä jos mikä on ironista kun humanismi esiintyy uskonnoista vapaana elämänkatsomuksena.

Humanismin ”moottori” on Darwinin kehitysoppi eli evoluutioteoria. Humanismi pitää evoluutioteoriaa ”tieteellisenäteoriana” joka selittää tieteen keinoin sen miten ihminen on esimerkiksi kehittynyt. Suuri yleisö on humanismin kautta johdettu vilpittömästi ajattelemaan että evoluutio on pelkästään tieteellistä ja usko Jumalaan on pelkästään uskonnollista. Tämä on kavala ja todella eksyttävä tapa johtaa ihmisiä harhaan totuudesta. Evoluutiosta on tehty tieteellinen tosi asia siksi että se on todellisuudessa menneisyyttä käsittelevä uskomusjärjestelmä jolla pidetään humanismia pystyssä.

Se että evoluutioteoria on humanismin moottori on jälleen hurjasssa ristiriidassa humanismin omien väitteidensä kanssa. Sillä evoluutioteorian mukainen kehitys edellyttää sitä että on olemassa prosessi jossa uutta tietoa luodaan tyhjästä. Uuden tiedon luomiseen tyhjästä perustuu taas täysin yhtä yliluonnolliseen todellisuuteen kuin usko Jumalan luomiseenkin. Lisäksi evoluutioteoria ei ole tieteellinen vaan se on menneisyyttä käsittelevä uskomusjärjestelmä.

Evoluutioteoria (teoria siitä että kaikki eliöt olisivat kehittyneet pitkän ajan kuluessa yhdestä alkueliöstä) ei perustu tieteeseen (kokeellisesti testattaviin asioihin) vaan uskomukseen jota ei voida kokeellisesti testata ja toistaa. Evoluutioteoria ei ole tieteellinen vaan uskonnollinen teoria!

Tieteessä tehdään havaintoja käyttämällä viittä aistiamme (maku, näkö, haju, kuulo ja tuntoaistit). Näin hankitaan tietoa maailmasta ja havaintoja voidaan myös toistaa. Luonnollisesti voimme havaita vain nykyisyydessä olevia asioita. On helppo ymmärtää että esitettyjen vuosimiljoonien aikana tiedemiehet eivät ole olleet paikalla todistamassa oletettua elämän kehitystä yksinkertaisista muodoista monimutkaisiin.

Kaikki tiedemiesten käytössä olevat todisteet ovat olemassa vain nykyisyydessä. Kaikki fossiilit, elävät eläimet ja kasvit, maapallo, maailmankaikkeus aivan kaikki ovat olemassa nykyisyydessä.

On todella tärkeää ymmärtää se että tiedemiehillä on käytössään vain nykyisyys ja että he eivät voi olla tekemisissä menneisyyden kanssa. Evoluutioteoria on menneisyyteen liittyvä uskomusjärjestelmä joka perustuu ihmisten uskomuksiin ja oletuksiin. Ihmisten jotka eivät ole olleet paikalla mutta jotka yrittävät selittää miten kaikki nykyisyydessä olevat todisteet (esim; fossiilit, eläimet, kasvit) ovat saaneet alkunsa.

Evoluutioteoria on uskomusjärjestelmä eli uskomus siitä miten eliöt ovat menneisyydessä kehittyneet. Evoluutioteoriaa ei voi kokeellisesti testata vaan kaikki todisteet joita tiedemiehillä on ovat nykyisyydessä. Menneisyyttä ei voi kokeellisesti testata. Evoluutioteoria ja luomisteoria ovat kummatkin uskomuksia menneisyydestä sillä menneisyyttä ei voi kokeellisesti (tieteellisesti) testata. Ne ovat ennakko oletuksia ja maailmankatsomuksia joidenka pohjalta ihmiset tarkkailevat ja tulkitsevat nykyisyyttä (todisteita).

Humanismi ja kristillisyys ovat kummatkin uskoon perustuvia elämänkatsomuksia joidenka menneisyyttä kuvaavat teoriat eivät ole kumpikaan tieteellisesti testattavissa vaan ne kummatkin ovat uskomusjärjestelmiä menneisyydestä. Toinen perustuu ihmisen sanaan joka ei ollut paikalla toinen Jumalan sanaan joka oli paikalla. Humanimsi on siis täysin uskonnollinen maailmankatsomus vaikka väittääkin toisin. 

Mikä on humanismi uskonnon tärkein ja syvin olemus?

Humanismi uskonnon tärkein olemus on vastustaa Raamatun Jumalaa sillä humanismi väittää että ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. Humanismi haluaa syrjäyttää Jumalan ja asettaa ihmisen Jumalan paikalle määrittämään sen mikä on oikein ja mikä väärin. Humanismi on todellisuudessa syntynyt siis siksi että monet ihmiset eivät halua hyväksyä kristinuskoa. He eivät halua hyväksyä että on olemassa Jumala jolle he ovat vastuussa. Humanismi on siis todellisuudessa tottelemattoman ihmisen kapina Jumalaa vastaan. Ihmisen joka ei halua että hänelle asetetaan rajoja ja että hän olisi vastuussa kaikista teoistaan jollekkin jolla on valta tuomita ihminen. Humanismi on ja elää täysin siltä pohjalta että se kieltää Jumalan ja vastustaa Jumalaa ja Hänen auktoriteettiaan.

Humanismi ei ole vapaata ajattelua eikä ponnista tieteelliseltä pohjalta vaan humanismin elämänkatsomus ja tarkoitus syvimmiltään ohjautuu Jumalan kieltämiseen ja sitä kautta synnin ”lailliseksi” tekemiseen. Humanismi haluaa että ihminen saa itse päättää mikä on hänelle oikein ja mikä ei. Humanismin tarkoitus on kieltää Jumala jotta ihmisten ei tarvitsisi noudattaa Jumalan sääntöjäkään vaan jokainen saisi ja voisi tehdä ihan mitä huvittaa kunhan vain ei teoillaan rajoittaisi toisen ihmisen mielitekoja.

Humanismi on lisääntynyt sitä mukaa länsimaissa kun kristillisiä arvoja on alettu vastustamaan sillä ne ovat toisiaan vastaan. Humanismin hedelmää ovatkin; homoseksuaalisuus, aborttien hyväksyminen, haluttomuus totella auktoriteetteja, haluttomuus tehdä töitä, avioliiton hylkääminen, rietas vaatetus, pornografia ja laeista piittaamaton käyttäytyminen. Nämä asiat lisääntyvät suurella vauhdilla nyky-yhteiskunnassa kun humanismin nimeen kristillistä arvomaailmaa vastustetaan.

Koska humanismin todellinen ja syvin olemus on vastustaa Raamatun Jumalaa eli Herraa Jeesusta niin on selvää että humanismi on saatanan työkalu ja ase.

Luuk.11:23 (Jeesus) Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.

Humanismi on täysin Herraa Jeesusta vastaan oleva elämänkatsomus jonka tarkoitus on loppujen lopuksi hajoittaa jokainen ihminen joka humanismia harjoittaa. Sillä humanismissa ihminen tekee syntielämästä (Jumalan tahdon vastainen elämä) itselleen sallittua ja näin humanismi on saatanan keino vangita ihminen tahtoaan tekemään synninorjuuteen, synnin jonka kautta saatana haluaa tuhota jokaisen ihmisen.

Humanismi on siis uskonto jonka harjoittajat palvelevat tietämättään ja tahtomattaan saatanaa ja hänen tahtoaan. Raamattu ilmoittaa että saatana on valheen isä, sillä hän ei pysy totuudessa vaan puhuu valhetta ja Raamattu ilmoittaa että ne ihmiset jotka vastustavat Herraa Jeesusta ovat saatanan lapsia. Kun tutkimme humanismin omia väitteitä niin tulimme huomaamaan sen että ne perustuivat valheeseen ja tämä on suorassa linjassa sen totuuden kanssa jonka Raamattu toi esille.

Kristitty ei voi tietystikkään olla humanisti sillä kristillisyys ja humanismi ovat toistensa vastakohtia! Meidän kristittyjen tulee rakentaa koko ajattelumme kaikilla sen alueilla Raamattuun. Meidän tulee aloittaa Jumalan sanasta ei rajallisten ja erehtyväisten ihmisten sanasta. Meidän tulee arvioida ihmisten mielipiteet Jumalan sanan perusteella ei toisinpäin. Eli kristittyjen ajattelua hallitsevien periaatteiden tulee perustua kaikilla alueilla Raamattuun. Raamattu on Jumalan ohjekirja ihmisille miten elää terveellistä ja Jumalan tahdon mukaista elämää tässä pahassa maailmassa.

San. 1:7 Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.
1:29 Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa 
8:13 Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan.
9:10 Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. –
10:27 Herran pelko elinpäiviä jatkaa, mutta jumalattomien vuodet lyhenevät.
14:27 Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi.
15:33 Herran pelko on kuri viisauteen, ja kunnian edellä käy nöyryys.
19:23 Herran pelko on elämäksi: saa levätä yönsä ravittuna, eikä mikään paha kohtaa.

San. 3:5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. 
3:6 Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. 
3:7 Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa. 
3:8 Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi.

Olen tullut huomaamaan sen että Jumalan sanan kestää todelliset tieteelliset (kokeellisesti testattavat) todisteet ja että Jumalan sanan valossa näitä todisteita on todella helppo ja looginen tulkita. Olen myös tullut tuntemaan sen että Jumalan lupaukset toteutuvat kun sydämestään turvaa ja huutaa Herraa Jeesusta avuksi.

Jumala rakastaa sinua joka pidät humanismia elämänkatsomuksenasi ja haluaa pelastaa sinut pimeydestä valkeuteen saatanan vallasta Jumalan tykö. Herra Jeesus antoi Henkensä sen vuoksi että Hän kantoi jokaisen ihmisen synnit ristinpuuhun jotta jokainen joka haluaa syntinsä hylätä ja niitä katuu saisi ne myöskin anteeksi ja iankaikkisen elämän uskomalla Jeesukseen Herrana ja Pelastajana!

Joh.3:19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. 
3:20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.

Joh. 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 
3:17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Joh.12:46 (Jeesus:) Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu