Evoluutiotiedemiesten data tukee Raamatun Aadamia ja Eevaa

Evoluutiotiedemiehet ovat tutkimuksissaan tulleet tulokseen että kaikilla ihmisillä on yhteinen kantaisä. Ihmiskunnan yhteinen kantaisä päätellään Y-kromosomin vähittäisten muutosten muodostaman molekyylikellon perusteella. Y-kromosomi periytyy vain isältä pojalle. He ovat nimenneet tämän kantaisän Y-kromosomi Aadamiksi. Samoin he ovat tulleet tulokseen että kaikilla ihmisillä on yhteinen kantaäiti. Kantaäiti voidaan jäljittää solujen mitokondrioiden sisältämän dna:n avulla jonka lapset saavat aina äidiltään. Kantaäidin he ovat nimenneet mitokondrio-Eevaksi.

Tämä evoluutiotiedemiesten data jonka mukaan ihmiskunta polveutuu yhteisestä kantaisästä (y-kromosomi Aadam) sekä kantaäidistä (mitokondrio-Eeva) on kauniisti linjassa Raamatun ilmoituksen kanssa. Raamatun mukaan koko ihmissuku polveutuu Aadamista ja Eevasta jotka Jumala loi. Ainut todellinen eroavaisuus evoluutiotiedemiesten päätelmissä sekä Raamatun ilmoituksessa on se milloin y-kromosomi Aadam ja mitokondrio-Eeva elivät.

Evoluutiotiedemiesten arvioiden mukaan kantaäiti olisi elänyt 99 000–148 000 ja kantaisä 120 000–156 000 vuotta sitten. Evoluutiotiedemiesten datan mukaan y-kromosomi Aadam sekä mitokondrio-Eeva olisivat voineet elää jopa samaan aikaan. Tämäkin sopii kauniisti Raamatun ilmoitukseen. Ainut ero Raamatun ilmoituksen ja evoluutiotiedemiesten päätelmien kanssa on se milloin y-kromosomi Aadam sekä mitokondrio-Eeva elivät samaan aikaan. Sillä Raamatussa on Jeesuksen sukuluettelo aina Aadamiin asti. Raamatun mukaan Jumala loi Aadamin ja Eevan kuudentena päivänä. Näin Raamatun ilmoituksen perusteella Aadam ja Eeva elivät noin kuusituhatta vuotta sitten. Raamatun ilmoituksen ja evoluutiotiedemiesten päätelmät erottaa vain aika – noin 120 000 vuotta.

Se mikä on nyt todella mielenkiintoista on se että tämä ainut eroavaisuuskin häviää evoluutiotiedemiesten oman datan perusteella. Sillä evoluutiotiedemiesten oma data osoittaa että heidän arvio siitä milloin y-kromosomi Aadam sekä mitokondrio-Eeva olisivat eläneet ei voi pitää paikkaansa. Heidän oman datansa perusteella tämä aika kutistuu vain muutamiin tuhansiin vuosiin – eli juuri siihen minkä Raamattu ilmoittaa. Seuraavaksi tuon lyhyesti esille sen miten evoluutiotiedemiesten data kutistaa sadat tuhannet vuodet vain muutamaksi tuhanneksi vuodeksi.

 

Y-KROMOSOMI    

Geenitutkija Robert Carter kertoo y-kromosomista seuraavaa (lainaukset kursiivilla): "Modernin genetiikan löydöksistä olemme oppineet y-kromosomin olevan pääohjauskytkin, joka vaikuttaa tuhansien muiden geenien toimintaan kaikissa muissa kromosomeissa. Sen vaikutus on niin perustavanlaatuinen, että se saa aikaan miesten ja naisten välisen eron. Y- kromosomi on erittäin tärkeä myös sukulaisuuden ja evoluution tutkimuksessa, johtuen sen periytymisestä yksin isän kautta. Käyttäen y-kromosomin sekvenssi dataa, voidaan muodostaa sukupuu y-kromosomeista ja käyttää sitä kuvaamaan ihmisten historiallisia muuttokuvioita ympäri maailmaa. Varhainen tutkimus selvitti että kaikilla ihmismiehillä on erittäin samanlaiset y-kromosomit. Tämä on johtanut päätelmään siitä, että koko maailman väestöllä on yksi yhteinen kantaisä, jota kutsutaan y-kromosomi Aadamiksi." (Robert Carter – chimp-y-chromosome)

 

SIMPANSSIN JA IHMISEN Y-KROMOSOMIT OVAT "KAUHISTUTTAVAN ERILAISIA TOISISTAAN

Massachusettsissa sijaitsevan Cambridgen Whitehead Institude for Biomedical Research:n (Whiteheadin instituutti biolääketieteelliselle tutkimukselleDavid Page sanoi: "Y on täynnä yllätyksiä". Dr Page ja hänen työryhmänsä olivat juuri saaneet selville että simpanssin ja ihmisen Y-kromosomit ovat "kauhistuttavan erilaisia toisistaan".

Miksi Dr Page käytti sanaa "kauhistuttavan"? Koska hän uskoo evoluutioon – siihen että simpanssit ovat meidän lähimpiä kehitysopillisia sukulaisiamme. Mutta Pagen työryhmä huomasi että simpanssin Y-kromosomissa oli vain kaksi kolmasosaa erilaisten geenien tai geeniperheiden määrästä verrattuna ihmisen Y-kromosomiin ja vain 47% proteiineja koodaavia osia ihmiseen verrattuna. Lisäksi yli 30%:lta simpanssin Y-kromosomista puuttuu vastaava osa ihmisen Y-kromosomissa ja toisinpäin. (Y chromosome shock)

Geenitutkija Robert Carter kirjoittaa: "Puolella simpanssin amplioninic-sekvenssistä ja 30%:lla koko MSY:stä ei ole vastinetta ihmisen MSY:ssä ja päinvastoin. Nämä erot ovat suuria. 30%:n ero ihmisen ja simpanssin MSY-alueiden välillä oli shokki (evolutionisteille). Tämän kokoista eroa odotettiin ihmisen autosomien ja suunnilleen kanan tms. vastaavan autosomien välillä; ja kana ei edes ole nisäkäs. Näin suuri ero sukukromosomeissa oli valtavaa. 

Kun tutkijat katsoivat kahden vastaavan kromosomin geenisisältöjä, he yllättyivät vielä lisää. He havaitsivat että simpanssilla oli vähemmän, ja ihmisellä paljon enemmän geenejä, joissa ”ainoastaan kaksi kolmasosaa niin monta eroavaa geeniä tai geeniperhettä kuin ihmisen MSY:ssä, ja ainoastaan puoliksi niin monta proteiineja koodaavaa kirjoitusyksikköä”. Se tarkoittaa että he löysivät valtavia eroja geenien määrissä ja tyypeissä näiden kahden y-kromosomin välillä…

Ajatus y-kromosomin kehittymisestä valtavalla vauhdilla perustuu oletukseen yhteisestä esi-isästä. Mutta ihmisen y-kromosomien välillä on erittäin matala vaihtelun taso, mikä ei olisi odotettavissa, jossa niissä tapahtuisi mutaatiota suurella nopeudella. Siten ei ole olemassa mitään todellista näyttöä evolutiivisista muutoksista näissä kromosomeissa." (Robert Carter – chimp-y-chromosome)

 

MISTÄ TÄMÄ DATA KERTOO?

Evoluutiotiedemiesten datan mukaan ihmisen ja simpanssin y-kromosomit eroavat 30% toisistaan. Evoluutiouskomusten mukaan ihmisillä ja simpansseilla oli yhteinen kantamuoto noin 200 000 sukupolvea sitten. Jotta tämä "kauhistuttava" ero saadaan ihmisten ja simpanssien y-kromosomien välille tässä evolutionistien aikataulussa niin y-kromosomin olisi täytynyt mutatoitua valtavalla vauhdilla. Mutta niin kuin Dr Carter sanoi ihmisen y-kromosomien välillä on erittäin matala vaihtelun taso. Eli ihmisten (miesteny-kromosomit ovat maailmanlaajuisesti samankaltaisia. Evoluutiotieteilijöiden mukaan yhtään ”muinaista” (toisin sanoen erittäin mutatoitunutta tai suuresti poikkeavaa) y-kromosomia ei ole löytynyt. Ihmisen Y-kromosomi ei ole muuttunut miksikään vaikka muutosvauhdin y-kromosomeissa tulisi olla huimaa jotta ihmisen ja simpanssin välinen ero olisi voitu saavuttaa evolutionistien olettamassa aikataulussa. 

Tämä data kertoo selkeästi siitä että kaikilla ihmisillä täytyy olla hyvin vähän aikaa sitten elänyt esi-isä (Y-kromosomi Aadam). Jotta ihmisten ja simpanssien y-kromosomien välille voidaan saada evolutionistien aikataulun (noin 200 000 sukupolvessa) puitteissa "kauhistuttava" noin 30% ero – täytyisi y-kromosomin mutatoitua valtavalla vauhdilla. Kun tämä mutaationopeus suhteutetaan siihen että ihmismiehillä on erittäin samanlaiset y-kromosomit niin se viittaa auttamatta siihen että kaikkien ihmismiesten yhteinen kantaisä – y-kromosomi Aadam eli vain joitain satoja sukupolvia eli muutamia tuhansia vuosia sitten. Sillä ihmismiesten y-kromosomi ei ole mutatoitunut (muuttunut) juuri ollenkaan vaikka y-kromosomin mutaationopeuden tulisi olla valtavaa mikäli ihmisillä ja simpansseilla olisi ollut yhteinen kantamuoto. Ihmisillä ja simpansseilla ei tietysti ole ollut yhteistä kantamuotoa ja sen juuri vahvistavat nämä modernin genetiikan löydökset. Pointti on siinä että evoluutiotiedemiesten oma datakin kumoaa hypoteettisen esi-isän ihmisten ja simpanssien välillä sekä osoittaa heidän oletukset y-kromosomi Aadamin ja mitokondrio-Eevan ajoituksista virheellisiksi.

Ihmisten muuttumaton y-kromosomi kertoo sen että evolutionistien mutaationopeus oletukset huomioiden y-kromosomi Aadam on voinut elää vain muutamia satoja sukupolvia sitten. Toisin sanoen muutama tuhat vuotta sitten. Painotan vielä että tämä tulos saadaan evoluutiotiedemiesten omien oletuksien pohjalta (suuri y-kromosomien mutaationopeus) kun niitä verrataan empiiriseen todistusaineistoon (ihmisen y-kromosomi dataan -> matala vaihtelun taso). Tämä sopii kuin nenä päähän Raamatun ilmoitukseen jonka mukaan Aadam (ensimmäinen ihminen jonka Jumala teki) eli noin kuusituhatta vuotta sitten.

Moderni geenitiede on kaivanut esiin valtavan todistuksen Raamatulliselle historialle. Jopa evoluutiotiedemiesten omat oletukset (yhteisestä esi-isästä ihmisten ja simpanssien kanssa) huutavat Raamatullisen historian puolesta (Aadam eli vain muutamia tuhansia vuosia sitten) kun näitä oletuksia (mutaationopeuksia) verrataan todistusaineistoon (modernin geenitieteen dataan y-kromosomeista). Ainut eroavaisuus Raamatun ilmoituksen ja evoluutiotiedemiesten päätelmien välillä katoaa kun evoluutiotiedemiesten oma data tulkitaan johdonmukaisesti. Todistusaineisto viittaa auttamatta Raamatun ilmoitukseen ja jopa evoluutiotiedemiesten oma data vahvistaa Raamatun ilmoituksen.  

Lisäksi ihmisen ja simpanssin y-kromosomien radikaali eroavaisuus suhteutettuna todistusaineiston dataan ettei yhtään ”muinaista” toisin sanoen erittäin mutatoitunutta tai suuresti poikkeavaa y-kromosomia ole löytynyt ihmisten välillä – on kauniisti linjassa Raamatullisen mallin (Jumala loi eliöt tyyppiensä "kind" mukaan) kanssa ja me voimme ottaa sen vastaan sellaisenaan. Moderni geenitiede vahvistaa sen että Raamattu on todentotta ihmiskunnan todellinen historiankirja. 

 

GENEETIKKO KERTOO TODISTUSAINEISTOSTA

John Sanford toimi Cornellin yliopiston professorina yli 30 vuoden ajan. John on tehnyt yli 100 tieteellistä julkaisua ja hänelle on myönnetty yli 30 patenttia. Hänen merkittävimmät panostuksensa tieteelle ovat kolme keksintöä, biolistinen (”geenipyssy”) prosessi, sairaudenaiheuttajan avulla saavutettu vastustuskyky ja geneettinen immunisaatio. Suuri osa siirtogeenisistä viljelykasveista (lukumäärän ja pinta-alan suhteen) joita maailmassa nykyään kasvatetaan, muokattiin geneettisesti käyttämällä geenipyssytekniikkaa jonka John työtovereidensa kanssa kehitti.

Is There Evidence For A Literal Adam And Eve?

How Do Scientists Derive The Dates For Adam And Eve?

Does It Matter If Adam And Eve Were Real?

 

LINKKISUOSITUKSET

Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede

Ihmisen ja simpanssin DNA:t ovat HYVIN erilaisia

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu