Kansanliikkeiden Kaivoslaki NYT kansalaisaloite julki

 

Aloite tarkemmin ja mahdollisuus allekirjoitukseen virallisessa eduskunnan kansalaisaloite palvelussa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795 Lisätietoja ja aloite allekirjoitettavaksi: http://www.kaivoslakinyt.fi/

Kansanliikkeiden Kaivoslaki NYT kansalaisaloite julki 

Tänään eri facebookin somefoorumit ovat antaneet viestiä, että vihdoinkin pitkään eri Suomen alueilla toivottu kaivoslain uudistaminen alkaisi kattavan kansalaisaloitteen kautta.

Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloite on kokonaisvaltainen aloite, mikä tähtää kaivoslain uudistamiseen eduskunnassa. Alla olevassa listassa on joitakin tavoitteita listattuna (luettavissa kansalaisaloitteesta ja heidän facebook ryhmänsä seinältä).

Kansalaisaloitteen taustalla on useita Suomen kaivoskampanjoita: mm. Pro HeinävesiPro KuusamoPro YlläsPro TuusniemiPro OsikonmäkiYlläs ilman kaivoksia sekä Viiankiaapa– ja Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeet.

 

Aloitteessa on useita tärkeitä tavoitteita:

 

Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 

1. Tässä laissa tarkoitetut kaivosmineraalit ovat valtion omistuksessa ja valtio hallinnoi niiden käyttöä koskevia lupia.   

2. Kaikki tähän lakiin tehtävät muutokset tulevat voimaan myös vireillä olevissa luvissa ja käynnissä olevissa kaivoshankkeissa erikseen määriteltyjen siirtymäaikojen kuluessa. 

3. Uuden kaivoslain myötä vaihdetaan lupaviranomaistaho, joka käsittelee kaivoslakiin kuuluvat luvat (4 §). Uuden tahon toiminnan lähtökohtana toimii uuden kaivoslain lähtökohdat.  Kaivosviranomainen on lakiuudistuksen myötä  (ympäristönsuojelulain mukainen 21 pykälän mukainen) lupa- ja valvontaviranomainen. 

4. Malminetsintä vaatii maanomistajan ja kunnan hyväksynnän (7-9 §) 

5. Kaivoslupaa hakevien ja kaivostoimintaa harjoittavien yhtiöiden tietojen tulee olla julkisia (12§) 

6. Malminetsinnän tulokset tulee olla julkisia heti niiden tultua ilmi, viranomaisella on velvollisuus valvoa näytteiden ottoa ja ottaa omia näytteitä. (14 §) 

7. Kaikille maanomistajille tulee ilmoittaa henkilökohtaisesti malminetsintälupahakemuksen jättämisestä. (40 §) 

8. Varauskäytäntöä muokataan (32 §, 44 §) 

9. Karenssi: samaan esiintymään ei voi heti hakea uutta malminetsintälupaa, jos alueella oleva kunta on päättänyt olla kannattamatta kaivossuunnitelmia alueellaan. (34§) 

10. Malminetsintään ja kaivoslupaan liittyviin kaivoslain alaisiin lupaprosesseihin lisätään luvan myöntämisen edellytykseksi hyöty/haitta -selvitys. (34 §, 45 §, 47 § ja 62  §) 

11. Malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta aiheutuvat vahingot korvataan oikeudenmukaisemmin. (Luvun 9 pykäliin tehdyt muutokset) 

12. Enemmistö malminetsintäalueen maanomistajista täytyy puoltaa hankkeen lupia, jotta ne voidaan myöntää (46 §) 

13. Asbestiin liittyvä kaivostoiminta kielletään: kaivoslupaa ei voida myöntää sellaiselle kaivannaistoiminnalle, jonka sivutuotteena syntyisi asbestia. (47 §) 

14. Kaivosluvan myöntämisen edellytys on, että kaivoslain ja muun lainsäädännön mukaiset luvat kaivostoiminnalle, kuten ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa on myönnetty kaivoshankkeelle.(47 §) 

15. Luontoarvoiltaan korvaamattomat alueet, kuten kansallispuistot ja Natura-direktiivin mukaiset alueet ja muut luonnonsuojelualueet pidetään lähtökohtaisesti kaivostoiminnan ulkopuolella. Malminetsintä- ja kullanhuuhdontalupaa ei saa myöntää luonnonsuojelulain 10§:n mukaisille luonnonsuojelualueille ja 64 §:n mukaisille Natura 2000 -verkoston alueille tai edellä mainittujen alueiden vaikutusalueelle niin, että alueiden perustana olevat luonnonsuojeluarvot vaarantuvat heikentyä/ ovat vaarassa heikentyä.  (46 §) 

16. Lupien määräaikaisuutta lyhennetään (Malminetsintäluvan määräaikaisuus 60 §)  (Kaivosluvan määräaikaisuus 62 §) 

17. Toiminnanharjoittaja ei voi siirtää kaivostoimintaan liittyviä lupia toiselle toiminnanharjoittajalle. Jos toiminnanharjoittaja vaihtuu, tulee uuden toiminnanharjoittajan hakea toiminnalleen lupaa sille toiminnalle, joka hankkeessa on toiminnanharjoittan vaihtumisen hetkellä käynnissä.  (73 §) 

18. Kaivoslakia täsmennetään lisäksi siten, että kuntien maankäytölliset strategiat ja muiden elinkeinojen kehittäminen otetaan paremmin huomioon kaivoslain alaisissa lupahakemuksissa ja lupaharkinnoissa. (47 §) 

19. Kaivostoiminnan harjoittajalle määritetään louhintamääriin perustuva korvaus sekä kaivosmineraalien laskettuun arvoon perustuva vero (Luku 9) 

20. Toiminnanharjoittajat velvoitetaan suorittamaan riittävät vakuudet ja toiminnanharjoittajille asetetaan riittävät korvausvelvollisuudet ympäristövahingoista ja jälkitöistä. Konkurssitilanteita varten perustetaan erillinen konkurssirahasto, jonka hallinnoinnista vastaa ympäristöministeriö. (100 §, 108 §) 

21. Hallituksen pitää valmistella tämän aloitteen rinnalla kaivos- ja muiden vastaavien ympäristöriskejä sisältävien alojen yritysten konkurssitilanteiden varalle konkurssirahasto sekä ympäristövahinkojen rahasto, jonne kaivostoimintaa harjoittavat yritykset maksavat valtioneuvoston asetuksella määritettävää vuotuista maksua. Louhintamääriin perustuva louhintakorvaus ja kaivosmineraalivero kohdistetaan ympäristövahinkojen rahastolle. Ympäristöhaittojen rahastoa hallinnoi ympäristöministeriö.   

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795

Lisätietoja ja aloite allekirjoitettavaksi:

http://www.kaivoslakinyt.fi/

https://www.facebook.com/kaivoslakiNYT/

Kansalaisaloitteen taustalla on useita Suomen kaivoskampanjoita:

mm. Pro HeinävesiPro KuusamoPro YlläsPro TuusniemiPro OsikonmäkiYlläs ilman kaivoksia sekä Viiankiaapa– ja Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeet.

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu