Terrafamen lupahakemus ei täytä lainsäädännön vaatimuksia

Terrafamen lupahakemus ei täytä lainsäädännön vaatimuksia

Lausuntojen ja muistutusten jättöaika Terrafamen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen päättyi 1.3.2019.

Terrafamen lupahakemus on täydennystenkin jälkeen niin puutteellinen, että luvan myöntämisedelletykset eivät täyty. Tämän seikan ratkaisee tietenkin ensin lupaviranomainen PSAVI ja sen jälkeen hallinto-oikeudet, kuten aikaisemminkin.

Luvanmyöntämisen esteitä muodostuu, mikäli lupahakemuksesta puuttuu erikseen ympäristölainsäädännössä velvoitettujen seikkojen selvitykset ja/tai mikäli hakemus ei koske Yhtiön toimintaa kokonaisuudessaan. Terrafame hakemus on tuollainen.

Terrafame ei ole tehnyt YVA-asetuksen velvoittamia ympäristövaikutusten arviointia uraanin rikastuksesta, käsittelystä ja sijoittamisesta/varastoimisesta malminrikastustoimintansa yhteydessä, eikä edes hae ympäristölupaa kyseiselle toiminnalle, vaikka tunnustaa uraanitasekaavioissaan sitä toimintaa kaiken aikaa tekevänsä.

Ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu kokonaisuutenaan, suunnitelmia mustaliuskeen pitkäaikaisvaikutuksien estämisistä ei ole, pohjavesiä pilaantuu malminrikastuskasojen alla, toiminnan hallittu sulkemissuunnitelma aiotaan tehdä joskus myöhemmin, suunnitelma puuttuu lähijärvien kunnostamisesta sekä aiheutuneiden haittojen korvaamisista.

Hallinto-oikeus ei ole myöntänyt lupaa uraanin rikastukselle malminrikastuskasoissa, koska Talvivaara ei sellaista edes hakenut. Nyt Terrafame kuitenkin väittää sellaisen luvan hallinto-oikeuden myöntämänä omaavansa, jonka vuoksi ei hae siihen toimintaan ”uudestaan” lupaa. Vaikka koko kaivoksen toimintaan hakee lupaa.

Ympäristölainsäädännön vastaisten puutteiden vuoksi uuden ympäristöluvan lainvoimaiseksi tuleminen todennäköisesti kestää vuosikausia. Toimiiko Terrafame siihen saakka voimassa olevan ympäristölupansa mukaisesti? Siihen lupaan ei sisälly lupaa uraanin rikastukselle malminrikastuskasoissa, joten myöskään lupa- ja valvontamääräyksiä ei ole olemassa.

Hallinto-oikeuden mukaan ”ympäristöluvanvaraisen toiminnan harjoittajan tulee järjestää toimintansa siten, että se perustuu lainvoimaiseen tai täytäntöönpanokelpoiseen lupaan, mikä ei ole kaikilta osin toteutunut Talvivaaran toiminnassa.” Eikä toteudu nytkään Terrafamen toiminnassakaan.

PSAVIn on annettava pikaisesti lupamääräykset Terrafamen toiminnan järjestämiseksi lainvoimaisen lupansa mukaiseksi, ja annettava tarvittavat lupamääräykset toiminnan hallittuun supistamiseen tai sulkemiseen.

Terrafamekin tietänee lupahakemuksensa olevan huteralla pohjalla, joka ei uppopumppua kestäisi, jonka vuoksi samalla haki lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Viitaten edellä kuvattuihin lupahakemuksessa oleviin luvan myöntämisen esteisiin, on aloitusluvankin myöntäminen mahdotonta.

Mika Flöjt

Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokas, Vihreät 

Oulujärven vapaa-ajan asukas 

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu