Esitykseni Suomen hallitusohjelmaan ja EU:n puheenjohtajuuskaudelle

 

 

Esitykseni Suomen hallitusohjelmaan

Koska maailmassa on liikaa ongelmia ja vähän aikaa, meillä ei ole aikaa hukattavaksi millään politiikan tasolla – odottaa sitä että mikä puolue pääsee valtaan tai ehdokas eduskuntaan. On sen sijaan edistettävä sitä, että Suomen poliitiikan on toteutetaan kaikkien puolueiden ja ehdokkaiden esittämiä hyviä esityksiä (kaikilla tasoilla (kunta, maakunta, valtio, maailma) siinä hetkessä missä niitä esitetään – eikä se saa jäädä puoluepolitikoinnin jalkoihin.

Siis koska meillä ei ole enää aikaa hukattavaksi -> esitän joitain esityksiä Suomen hallitusohjelmaan – oli sen tuleva poliittinen pohja mikä tahansa – ja tavoitteiksi EU:n puheenjohtajuuskaudelle.

Toivottavasti osan esityksestä toteuttaa seuraava hallitus oli sen poliittinen pohja lopulta mikä tahansa.

1) Suomessa tunnustetaan, että globaalia ilmastonmuutosta ei enää voi täysin estää, mutta muutoksen hillitsemiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi on kohdistettava pikaisia nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä. Ei voida jättää asioita joskus myöhemmin ratkaistaviksi.

Siksi yhteiskunnan kaikkien osa-alueiden tulee varautua voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakauteen ja valtion on edistettävä energiaremonttia, jonka avulla pyritään kaikkien toimijoiden mahdollisemman suureen energiaomavaraisuuteen ja hajautettuun uusiutuvan energiantuotantoon hybridisti mahdollisimman montaa uusiutuvan energian ratkaisua samanaikaisesti hyötykäyttäen. Tavoitteena on oltava että kukin talo, kiinteistö, kortteli ja toimija tuottaisi energiansa mahdollisimman omavaraisesti ja sähkön tuotantoa ja jakelua koskeva lainsäädäntö mahdollisimman nopeasti muutetaan sellaiseksi, että pientuottajakin voi ylijäämäsähkönsä myydä kannattavasti sähköverkkoon. Suuri energiantuotanto sitten vastaavasti ohjattaisiin suuren energiankulutuksen yksiköiden tarpeisiin. Tämä on järkevää, kun ymmärretään että kuljemme kohti voimistuvan ilmastonmuutoksen sään ääri-ilmiöiden aikakautta.

2) Suomen hajautettu ruokatuotanto ja puhtaat vedet säilytetään tarvittavin toimin Suomen ja EU:n ruokaturvallisuuden voimavaraksi. Lähiruoan ja luomuruoan ALV-veron kevennykset ja reilun kaupan periaatteet kaupan tuottajahintoihin. Maatalouden tukimuodot säilytetään muodossa mitkä samalla kannustavat ympäristöä ja eläinten hyvinvointia tukeviin toimiin. Meidän tulee säilyttää suomalainen maa-, poro-, kala- ja villiruokatalous ruokaturvallisuutemme tarpeisiin voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella.

3) Suomen hallitusohjelmaan kirjataan, että 4 vuoden sisään Suomessa tuotetaan mahdollisimman monella alueella biokaasua lannasta, biojätteistä ja ylijäämä biomassasta. Huoltoasemille tulee biokaasutankit. Tavoitteena on että mahdollisimman monella paikkakunnalla tuotetaan biokaasua, lannasta ja yhteiskuntajätevesistä, mutta jos jollakin paikkakunnalla ei heti pystytä biokaasu tuotantoon, niin niille voidaan esimerkiksi esimerkiksi Oulunseudun Nordic Tank firman tuottamilla tankkiautoilla kuljettaa biokaasua samaisen firman luomiin biokaasutankkeihin huoltoasemille (kysyin asiaa yritysvierailun yhteydessä onko mahdollista).

Lisäksi valtion on jatkettava olemassa olevan autokannan (bensa ja diesel) konvertoimisen tukemista biokaasulla toimivaksi. Ennenkaikkea Vaihtoehtopolttoaineiden verotus muutetaan reilusti halvemmaksi kuin fossiilisten polttoaineiden verotus, jotta kuluttajille on halvenpaa ostaa niitä. Nesteen Mydiesel, RE85 saatavuus ja ST1 etanoli tankkeja tulee olla myös samalla tavalla esillä vaihtoehtopolttoaineina.

4) Kaupunkien busseja muutetaan toimivaksi biokaasulla ja sähköllä. Suomen suurimmissa kaupungeissa harkitaan maksutonta joukkoliikennettä.

5) Hallitusohjelmaan kirjataan kalatielaki. Valtio käyttää omistajaohjausta valtion energiayhtiöissä kalateiden rakentamiseksi padottuihin vesistöihin. Velvoitteet muutetaan siten, että vaelluskalat palaavat ja vesivoimayhtiöiden säännöstelyä minimoidaan vesistöjen ekologisen ja virkistyksellisen tilan parantamiseksi.

6) Ekologisen ja kestävän kehityksen verouudistyksen osana maailman kolmanneksi suurin kasvihuonekaasujen päästäjä semetti/betonirakentaminen laitetaan joko verolle tai kompesaatiovelvoitteiden piiriin. Jos ei ole mahdollista rakentaa puusta, niin sitten kiinteistöt, esimerkiksi betonikerrostalot on rakennettava siten, että tulee mahdollisiman paljon hybridienergiatuotantoa edistävää rakentamista; aurinkokattopellit, aurinkopaneelit ja energiaa keräävät pinnat seiniin ja maalämpö & ilmapumppuratkaisut. Ekobetonin käyttöönottoa rakentamisessa edistään.

7) Ruotsin Perämerenkaaren ratayhdeyden rahoitus

Kemi – Tornio / Haaparanta väliltä puuttuu 20 miljoonan rahoitus sähköistykselle ja Tornio-Haaparannasta logistiikkakeskus, jotta saamme ratayhteyden Keski-Eurooppaan ja Jäämerelle. Tämä ratayhdeyden luominen on tärkeää ihan maailmanpoliittista syistä huoltovarmuuden turvaamiseksi. Jo nyt rahoituksen sähköistykselle voi toteuttaa Huoltovarmuuskeskus.

8) Suomen runkoverkkoväylä asetuksen kriteerejä tarkastellaan uudelleen siten, että huomioidaan myös poikittaisliikenne ja sen tarpeet paremmin. On mahdollistettava Viitostien ja valtatie 20 ja 22 lisääminen listalle.

9) Kaivoslakia uudistetaan KaivoslakiNYT kansalaisaloitteen pääkriteerien mukaisesti. Kaikkien kannattaa aloittaa kaivoslakiNYT kansalaisaloite netissä sitä ovat olleet tekemässä aktiivit ympäri Suomea.

Samalla huomioidaan Lemmenjoen lapiokaivajien kulttuurin säilyttäminen.

EU:n kautta Suomi ajaa globaalia kaivossopimusta, jonka avulla varmistetaan globaalin kaivostoiminnan vastuullisuus kehitysmaissa.

Suomen valtion ei tule rahoittaa eikä edistää Latituden kaivoshanketta Kuusamon uraanikultakakobolttimalmioihin Business Finlandin kautta, koska kaivoshankeella ei ole sosiaalista toimilupaa. Kaivoslakia tulee muuttaa tarvittavilta osin, jotta kaivosvaltaukset ja varaukset Kuusamon valtuuston päättämälle kaivoskieltoalueelle loppuvat.

Tukesin toiminta siirretään Luovaan, koska Tukes ei toimi kansalaisten kannalta tasapuolisena ja puolueettomana vastuuviranomaisena kaivosasioissa.

10) Kuusamon Kitkan-Koutajoen vesistö ympäröivine puistoineen lisätään UNESCO:n maailmanperintölistalle esityksien mukaisesti.

11) Kremlin Fennovoima-Rosatomille ei anneta rakennuslupaa Pyhäjoen Hanhikiven uraanivoimahankkeelle Itä-Ukrainan kriisin pahentumisen seurauksena.

12) Talvivaara-Terrafamen on saatava normaalit toimintalupansa kuntoon ennenkuin se voi hakea / taikka valtioneuvosto luvittaa uraanituotantoa Terrafamalle. Suomen valtion Terrafamen tulee irtaantua Trafigura yhteistyöstä Trafiguran maailmalla saamien korruptioisyytteiden ja väärinkäytöksien takia.

13) Olkiluoto 3:n käyttöönottoluvan turvallisuusvaatimusten täyttyminen edelletykset tarkastellaan uudestaan kansainvälisen puoluettomien asiantuntijoiden toimesta. Esimerkiksi täysin ydinvoimateollisuuden intresseistä riippumaton taho on ranskalainen CRIIRAD ydintutkimuksen yksikkö.

14) Suomeen palautetaan itsenäinen ympäristöviranomaisvalvonta, joka ei ole elinkeinojen ja liikenteen alainen ELY keskuksissa.

15) Sote uudistus uudistetaan siten, että kunnat/kuntayhtymät/vapaakunnat/maakunnat säilyvät järjestäjä tahoina eikä markkinamallia toteuteta. Yksityinen puoli toimii vain julkisen tukena. Resurssit julkisen toiminnan kehittämiseen osoitetaan. SOTE uudistus toteutaan siten, ettei muuta päätöksentekoa samalla siirretä kauas kansalaisista. Vanhustenhoidossa luovutaan voitontavoittelusta ja määritellään hyvän hoivan kriteerit; oikeus ulkoiluun, hyvään hoivaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Kirjataan 0,7 hoitajamitoitukset (ei sisällä tukihenkilöitä) ja lisätään Norjan mallin mukainen velvoite kaksista hoitajapari käsistä vanhuksien petien hoitosiirtelyihin, jotta työ ei muodostu liian raskaaksi hoitajille.  Lisätään merkittävästi vanhushoivan valvontaa ja kovennetaan sanktioita. Haamuhoitajat ovat yksiselitteisesti petos. Kotipalveluluiden ja omaishoidon resursseja lisätään. Vanhuksien oikeuksia puolustamaan perustetaan vanhusasiavaltuutettu.

16) Koulutuksen toisen asteen maksuttomuus toteutetaan ja korkeakoulujen resurssit koulutukseen ja tutkimuksen turvataan.

17) Suomessa luovutaan muovipohjaisista pakkausmateriaaleissa ja otetaan käyttöön esimerkiksi puupohjaiset ns. biohajoavat pakkausmateriaalit. EU:ssa ajetaan samaa biohajoavien pakkausmateriaalien käyttöönottoa.

18) Suomessa edistään valikoivaa kestävää metsätaloutta, joka on metsänomistajan etu voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella, sekä tuottaa perempi laatuista laatupuuta Metsäklusterimme tarpeisiin. Valikoiva metsätatalous edistää myös metsän monimuotoisuuden säilymistä, vähentää vesistön kuormittavia päästöjä ja edistää metsien monipuolista nautintaa & virkistyskäyttöä sekä ennenkaikkea turvaa metsänomistajien taloudellista etua tulevaisuudessa voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella.

19) Suomessa pyritään 0 asuttomaan 4 vuoden sisään. Rakennetaan kaupunkeihin asunnottomien halvan asumisen yksikköjä, tai tyhjilleen jääneitä VOK yksikköjä otetaan asunnottomien asumispalvelujen käyttöön sekä kannustetaan asunnottomia muuttamaan muuttotappioalueiden tyhjilleen jääneisiin asuntoihin.

20) Sosiaaliturvan kokonaisuudistus muutetaan perusturvan/perustulon suuntaan siten, että byrokratiassa ja ihmisten kyykyttämisessä säästetään ja kaikilla on julkisesti ja laillisesti puolin ja toisin edullista tarjota ja ottaa vastaan lyhytaikaisia työsuhteita.

21) Suomeen tehdään kattava valtio- ja kuntatason ohjelma sisäilmaongelmien ehkäisyyn sekä rakentamiskulttuurin parantamiseen. Panostetaan asiaan rakentamisen suunnittelussa ja puurakentamisen edistämistämisessä. Sisäilmaongelmien vähättely lopetaan.

22) Micro- ja pienyrittäjien ALV raja nostetaan vähintään 30 000 euroon, mieluusti 35 000 euroon. Lisäksi ensimmäisen lisätyöntekijän sivukuluja tulee merkittävästi keventää.

23) Suomi ja EU edistää YK:n Agenda 21 tavoitteita Suomessa ja Maailmalla.

24) Jotta EU haluaa pelastaa itsensä jatkuvilta jäsenmaksuriidoilta, mikä aiheutti valitettavan Brexitin, on sen itsensä, EU:n, pelastamiseksi otettava käyttöön rahoitusmarkkinavero, jolla voidaan rahoittaa EU:n tärkeitä tavoitteita eriarvoistumisen ja alueellisen kestävän kehittymisen asioissa EU:ssa ja maailmassa.

Kiitos kaikille jotka äänestitte Oulun vaalipiirissä numeroa 24.

Olen pahoillani, että vaalitulokseni jäi 317 ääntä vajaaksi etten päässyt paikalle vaikuttamaan prosesseihin.

Siksi yllä lista hallitukseen valittavien puolueiden toimintaohjelmaan. Toivottavasti tuleva hallitus valitsee edes niistä osan toimenpiteisiin.

ystävällisesti,

Mika Flöjt

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu