Kunnallinen itsehallinto elinkeinojen yhteensovittamisessa

Tämä on noussut maanlaajuisesti otsikkoihin KHO2019:67 ratkaisun vuoksi, koskien Kuusamon yleiskaavan kaavamääräyksiä, joilla on pyritty ohjaamaan kaivostoimintaa pois keskeiseltä matkailu- ja luontoalueelta.

Lyhyesti tulkiten KHO vahvisti hallinto-oikeuden kannan, että Kuusamon yleiskaavassa on MRL 41 §:n 1 momentin vastaisesti etukäteen liian sitovasti määritelty, ettei kunta aloittaisi kaavoitusta tulevien kaivoshankkeiden tarpeiden vuoksi tietyllä kaavassa osoitetulla alueella. KHO kumosi kyseiset aluerajaukset.

On syytä huomata, etteivät PSHAO eikä KHO kieltäneet kuntaa määrittämästä elinkeinojen yhteensovittamista yleiskaavoituksessa. Kuusamon kunta oli kaavapäätöksessään halunnut tuoda selkeästi esille, ettei kaivostoiminnalle ole edellytyksiä keskeisellä matkailu- ja herkällä luontoalueella. Hallinto-oikeus katsoi kaavamääräykset esitetyn liian ehdottomana ja katsoi että sen sijaan, jos kaivostoiminnalle tietyllä alueella ei ole kaavan sisältövaatimukset (esimerkiksi luonnonarvot tai muu merkittävä maankäyttö), tehdyt selvitykset, vaikutusten arvioinnit ja alueen erityispiirteet huomioon ottaen edellytyksiä, kaavaratkaisussa voidaan päätyä johtopäätökseen, että kaavoituksellisia edellytyksiä tietyn alueen osoittamiselle kaivostoimintaan ei ole.

Kaavamääräykset tältä osin olivat siis kirjattu liian jyrkästi, jonka vuoksi KHO kumosi kaavan mr-1 ja vr-1 alueet.

On hyvä huomata, että KHO ei osoittanut tuota aluetta kaivostoimintaan sopivaksi tai soveltumattomaksi, vaan kaavamerkintöjen kumoamisen vuoksi se sopivuus/soveltumattomuus on sitten erikseen selvitettävä. Siten jälleen tullaan tarvitsemaan kuntalaisten, yhteisöjen ja kaupungin selkeitä tahtotilan osoituksia perusteluineen uusien lupahakemusten käsittelyihin. Ja kaupungin hallintoelimiinkin päin tarvitaan kuntalaisten tahtotilaa kaivosyhtiön lobbareiden vastapainoksi.

TEM selvityttää parhaillaan kaivoslain muutostarpeita kaivosalan antamiin palautteisiin perustuen. Selvitystä tekee entinen KHO:n presidentti Pekka Vihervuori. Hän otti väliraportissaan kantaa kaivoslain epämääräisiin säädöksiin yleiskaavojen huomioimisesta ja katsoo kaivoslain 47 §:n 4 momentin olevan tulkinnallisesti epäselvä ja rakenteeltaan epätasapainoinen. Hän ehdottaa;

Tämä rakenteellinen epäjohdonmukaisuus tulisikin korjata. Selkeä ratkaisu tähän on muuta selvittämistä tarkoittavan vaihtoehdon poistaminen laista, mahdollisesti maankäytölliseltä merkitykseltään vähäisiä tilanteita lukuun ottamatta. Kaivoslain ja kaavoitusnormiston välisen suhteen järjestäminen edellyttää kaikissa tapauksissa, että vireillä olevassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisessa säilytetään kuntatasolla oikeusvaikutteinen kaavainstrumentti. Sama koskee myös kaavanormiston suhdetta ympäristönsuojelulakiin.

Vihervuori huomauttaa myös: ”Julkisuudessa on ollut esillä myös mahdollisuus pyrkiä ohjaamaan uutta kaivostoimintaa kunnan ja toiminnanharjoittajan välisin uudenlaisin sopimuksin.” Hän toteaa, että ”hyvä yhteistyö onkin monelta kannalta paikallaan, mutta on vaikea ajatella tällaisten sopimusten korvaavan lainsäädäntöä. Usein kaivostoiminnan vaikutukset kaivoksen sijainnista riippuen voivat ulottua toiminnan sijaintikuntaa laajemmalle, ja erityisesti vesistövaikutukset saattavat ulottua pitkälle:

”Kysymykset osallistumisjärjestelmistä, muutoksenhausta, sopimuksen oikeudellisesta luonteesta ja sitovuudesta, tulkintaerimielisyyksien ratkaisemisesta, sopimusmääräysten noudattamisen valvonnasta, oikeussuojateistä ja suhteesta säännönmukaisiin prosesseihin olisivat tällaisten sopimusten kohdalla ilmeisen hankalia lainsäädännölläkään järjestettäviksi.”

Tiivistäen:

– Kunnallista itsehallintoa elinkeinojen yhteensovittamisessa on edelleenkin parannettava

– Kuntalaisten on edelleenkin tuotettava kannanottonsa kunnallisen itsehallinnon toteutumisen varmistamiseksi

– Kuntalaisten on entistäkin tärkeämpää tehdä kannanottonsa kaivosalan hankkeisiin

– Kuntalaisten on entistäkin tärkeämpää vaikuttaa lainsäädännön kehittämiseen, jotta hallintolain, MRL, kuntalain, kaivoslain ja ympäristönsuojelulain muodostama oikeusturva toteutuisi

– Allekirjoita kaivoslaki nyt -kansalaisaloite.

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu