Vanhojen syntien loppusijoitus Talvivaara-Terrafamessa

Kainuun ELY-keskus harkitsee parhaillaan lausuntoaan Talvivaara-Terrafamen kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan.

Heti alkuun huomautan, etten vastusta noiden vesienkäsittelysakkojen loppusijoitushanketta, vaan asian selvittämisen aikaisempaa tekemättä jättämistä ja tämän YVAn puutteita.

Tämä vanhojen syntien loppusijoitushankkeen YVA-ohjelma on kuvattu, selostettu ja perusteltu niin puutteellisesti voimassa oleviin tilapäisiin ympäristölupiin sekä yhtiön hakemuskäsittelyssä olevaan uuteen ympäristölupahakemukseen nähden, että ne puutteet vaarantavat kaivoksen sulfiittimineraalien tuotantoon liittyvän ympäristölupakokonaisuuden saattamisen Århusin sopimuksen, hallintolain, ympäristönsuojelulain ja YVA-lain muodostaman oikeusturvajärjestelmän velvoittamalle tasolle. Kansankielellä sanottuna estävät ympäristöluvan myöntämisen tai ainakin sen tulemisen lainvoimaiseksi.

Tämä YVA on kuvattu kaivoksen normaalista toiminnasta erilliseksi YVA-hankkeeksi, vaikka siinä käsitellään normaalin toiminnan loppuneutralointi- ja keskusvedenpuhdistamon vesienkäsittelyprosessien sakkojen käsittelyjä sekä malminrikastustoiminnan sakka-altaiden sakkojen käsittelyjä, Niiden vuoksi se olisi kuulunut oleelliseksi osaksi jätettyyn kaivoksen ympäristölupahakemukseen, ja toisaalta jo jätetty ympäristölupahakemus on noilta osin puutteellinen.

Arviointiohjelmasta ei käy ilmi mihin säädöksiin perustuen varsinaista määrittelyä merkittävistä vaikutuksista tullaan tekemään, minkä on katsottava tahalliseksi puutteeksi. Periaatekuvaukset puuttuvat siitä, kuinka määritellään merkittävät ympäristövaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä toksisten, kemiallisten ja ekologisten haittavaikutusten osalta. Uraanin käsittelyn kemiallisia ja ekologisia ympäristövaikutuksia ei arviointiohjemassa edes aiota selvittää, vaikka hanke on käynnistetty juuri uraanisakka-altaan vuotojen johdosta ympäristöön joutuneiden uraanien keräämiseen, siirtämiseen ja loppusijoittamiseen.

Loppusijoitushanke on Århusin sopimuksen, hallintolain, ympäristönsuojelulain sekä YVA-lain muodostaman oikeusturvajärjestelmän vastaisesti oleellisen puutteellinen hankkeen käsittelyrajauksen suhteen, asiaa koskevan ympäristölupakokonaisuuden kuvauksen suhteen, asiaa koskevien lainsäädännön vaatimuskuvausten suhteen, asiaa koskevien aikaisempien YVA-selvitysten suhteen, ympäristövaikutuksia aiheuttavien seikkojen määrittelyn suhteen, hankkeen YVA-prosessissa käytettävien ympäristövaikutusten arviointiperusteiden ja -menetelmien suhteen yleisesti sekä erityisesti toksisten, kemiallisten ja ekologisten ympäristövaikutusten arvioimiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Koska edellä kuvatut puutteet aiheuttavat oleellisen riskin ympäristöluvan saamiselle, tulisi Kainuun ELY:n lausunnollaan YVA-ohjelmasta yksikäsitteisesti varmistettava että Århusin sopimuksen, hallintolain, ympäristönsuojelulain ja YVA-lain velvoitteet tulevat kirjatuksi arviointiohjelmaan siten, ettei puutteellisen arviointiohjelman vuoksi muodostu Terrafamelle mahdollisuutta siirtää edelleenkin vastuutaan ympäristöön levinneiden vaarallisten sakkojen siivoamisesta ja turmeltujen vesistöjen kunnostamisilta ja korvausvelvoitteistaan, jotka ovat Terrafamen vastuulla sen jatkaessa Talvivaara-yhtiön toimintaa.

Mika Flöjt

Varakansanedustaja, ekovihreiden puheenjohtaja

Oulujärven vapaa-ajan asukas 

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu